У Болгарії у місті Сливен 27-28 квітня 2018 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція “Тваринництво – традиції, біологічна різно-манітність і практичний досвід” і Національна виставка тваринництва. У роботі конференції взяла участь українська делегація у складі директора Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця Юрія Павловича Полупана і ди-ректора Черкаської дослідної станції біоресурсів Олександра Васильовича Бойка. Наукова конференція проводилась за організаційного сприяння Мініс-терства сільського господарства Болгарії, та Європейської федерації вчених у галузі тваринництва. У роботі конференції взяли участь науковці 12 країн (Болгарії, Франції, Греції, Македонії, Чехії, Канади, Італії, Молдови, України, Сербії, Німеччини, Великобританії). Тематичними напрямами конференції були наступні:
Сучасні технології вирощування сільськогосподарських тварин,
Збереження, захист і поліпшення генетичних ресурсів,
Виробництво, переробка і реалізація продукції тваринництва,
Оцінка ризиків і передача інформації про здоров’я тварин, утримання і го-дівля тварин.

На пленарному засіданні доктором сільськогосподарських наук, профе-сором, членом-кореспондентом НААН Ю. П. Полупаном презентована допо-відь на тему “Генетичні ресурси молочного і м’ясного скотарства в Україні”, у якій було висвітлено тенденції динаміки поголів’я великої рогатої худоби, ви-робництва молока і яловичини, його рентабельності за роки незалежності Ук-раїни. Відзначено тенденції зміни порідного складу активної (племінної) части-ни популяції корів молочного і м’ясного напряму продуктивності. Окремий акцент зроблено на потребі та розробленій програмі збереження генофонду. З науковцями різних країн обговорено можливості та перспективи співпраці.

У постерах на конференції було представлено стендова інформація, зок-рема співробітників Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН докторів наук В. В. Дзіцюк і С. І. Ковтун на тему “Цитогенетична хара-ктеристика корів з різним рівнем молочної продуктивності”.

З керівництвом Болгарської сільськогосподарської академії (Васіл Ніко-лов – голова, Мая Ігнатова – заступник голови) погоджено основні положення меморандуму наукової співпраці з Національною академією аграрних наук України. В експозиції Національної виставки тварин було представлено типових тварин заводських і автохтонних порід великої рогатої худоби (чорно-ряба, червоно-ряба, симентальська, родопська, бура, сіра, буйволи муррах), овець (цигайська, плевенська чорноголова, асаф, реплянська, котленська, середньо-родопська, сакарська, каракачанська, копривщенська, тетевенська, середньос-таропланинська, західностаропланинська, дибенська, березнішка, софійська, старозагорська, вакла маришка, біла маришка, мутон шароле, іл дьо франс, суфолк, північносхідна і тракійська тонкорунні, ), кролів (каліфорнійська, біла новозеландська, пеперуда), кіз (болгарська біла, альпійська, боер, малашевсь-ка) тощо.