voitenko

 Завідувач відділу: 

            Войтенко Світлана Леонідівна, доктор с.-г. наук, професор

 

           

            google academy

              

             

                Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript. 

 

Співробітники:

Полупан Наталія Леонідівна заступник завідувача відділу;

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Копилова Катерина Вячеславівна – головний науковий співробітник, доктор с.-г наук, ст. н. с

google academy

 

Швець Наталія Володимирівна - науковий співробітник;

  Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Максименко Юрій Петрович - науковий співробітник;

 Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.  

Пунчак Наталія Володимирівна – провідний інженер-технолог;

  Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

 

 Наукові дослідження

ПНД 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття» («Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»).

Завдання 31.02.01.13.П Обґрунтування методів розведення та обліку показників продуктивності худоби айрширської породи в умовах сучасної технології виробництва молока (Керівник – Світлана Войтенко; 2021–2023 рр.)

Завдання 31.02.02.01.П «Дослідження господарсько корисних ознак великої рогатої худоби української чорно- та червоно-рябих молочних порід за вбирного схрещування з голштинською» (виконавець – Світлана Войтенко; 2021–2023 рр) 

Завдання 31.02.03.01.Ф «Удосконалити методи збереження генетичного матеріалу різних видів сільськогосподарських тварин та створення електронного репозитарію генетичних ресурсів» (виконавець – Світлана Войтенко; 2021–2025 рр.) 

 

Напрями наукової, науково-організаційної та науково-методичної діяльності

Моніторинг генофонду сільськогосподарських тварин України, визначення порід та тварин для відбору генетичного матеріалу для збереження в банку генетичних ресурсів Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця.

Створення інформаційної бази про сільськогосподарських тварин, генетичний матеріал яких зберігається в банку генетичних ресурсів Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця.

Визначення впливу голштинської породи на продуктивність худоби української чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід

Аналіз стану худоби айрширської породи в Україні та прояв її генетичного потенціалу в умовах прогресивної технології виробництва молока

Проведення маркетингових досліджень інфраструктури ринку наукової продукції у галузі тваринництва, вивчення попиту на об`єкти інтелектуальної власності, пошук платоспроможних сегментів ринку наукової продукції та перспективних напрямів наукових досліджень, результати яких носять комерційну спрямованість.

Розробка технологій трансферу інновацій у тваринництві, методичних підходів до прогнозування наповнення ринку науковою та наукоємною продукцією.

Проведення патентно-кон’юнктурних досліджень на всіх етапах виконання науково-дослідних робіт Інституту з метою одержання інноваційної продукції.

Науковий супровід подачі та отримання охоронних документів.

Формування електронних версій збірника «Розведення і генетика тварин» та передача їх електронних варіантів до бібліотеки імені В.І.Вернадського.

Коригування та наповнення веб-сторінки Інституту та структурних підрозділів.

Презентаційний супровід конференцій, семінарів, круглих столів.

Розробка положень та нормативної документації щодо освітнього процесу в Інституті.

Функціонування прийомної комісії та діловодство процесу підготовки аспірантів через аспірантуру/докторантуру.

Забезпечення освітнього процесу підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня вищої освіти в аспірантурі.

Координація процесу акредитації освітньо-наукових програм підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня вищої освіти   спеціальностей 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва і 091 Біологія.

Виконання науково-методичної та організаційної роботи з аспірантами.

Організація і проведення різного рівня наукових та методичних конференцій, семінарів, круглих столів в Інституті.

Перевірка в інформаційній системі “Unicheck” наукових робіт співробітників та здобувачів на наявність плагіату.

Підтримання чинності охоронних документів, моніторинг охоронних документів в інших наукових установах та закладах вищої освіти.

Взаємодія з науковою частиною Інституту щодо оформлення  документації вченої та координаційної рад.

Інформованість наукової спільноти про проведення конференцій  науковими установами та закладами вищої освіти України і інших країн, вебінари, підвищення кваліфікації.

 

Основні здобутки

Участь у наукових дослідженнях структурних підрозділів Інституту за ПНД НААН.

Діджеталізація Інституту та структурних підрозділів.

Ведення електронних сторінок «Наукова діяльність», «Новини», «Публікації», де висвітлюються наукові досягнення вчених Інституту. 

Розроблені положення щодо освітньо-наукового процесу в Інституті.

Забезпечення діяльності аспірантури, роботи приймальної комісії.

Участь в розробці та акредитації освітньо-наукових програм Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва і Біологія.

Ведення освітньо-наукового процесу підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії

Отримання співробітниками Інституту патентів на корисні моделі та свідоцтва на об’єкти авторського права. Підтримання патентоспроможності охоронних документів.

Отримання дипломів та грамот різних організацій за участь у галузевих виставках, ярмарках, форумах та інших заходах, де рекламувалися досягнення Інституту та дослідних господарств, йому підпорядкованих.

Заключено договори на розроблення наукової продукції.

Формування електронного варіанту міжвідомчого тематичного збірника «Розведення і генетика тварин» ( двічі на рік) та його видання.

Обмін науковою інформацією з науковими установами Республіки Молдова, Республіки Білорусь,  Республіки Болгарія, закладами вищої освіти та науковими установами України.

Щорічна публікація матеріалів конференції аспірантів молодих вчених.

 

 Патенти та авторські свідоцтва

Патент на корисну модель № 145565Україна (51) МПК  А01К/67/2   

Спосіб відбору та кріоконсервації сперми кнурів місцевих порід /  С.І. Ковтун, С.Л. Войтенко, О.В. Щербак, О.В. Сидоренко, М.Г. Порхун, П.А. Троцький; Заявник і патентоволодар Інститут розведення і генетики тварин  ім. М.В.Зубця. – №  заявки u 2020 03685;заявл.19.06.2020; опубл. 28.12.2020. Бюл. № 24.

  Патент на корисну модель № 145566 Україна (51) МПК  А01К/67/2   

Спосіб відбору кнурів для кріоконсервації їх сперми /  С.Л. Войтенко,  О.В. Сидоренко ; Заявник і патентоволодар Інститут розведення і генетики тварин  ім. М.В.Зубця. – №  заявки u 2020 03693; заявл.19.06.2020; опубл. 28.12.2020. Бюл. № 24.

Свідоцтво № 95925 про реєстрацію авторського права  на твір «Аналіз продуктивності великої рогатої худоби молочних порід в племінних стада дослідних господарств» / Войтенко С.Л., Сидоренко О.В.

Свідоцтво № 96704 про реєстрацію авторського права  на твір «Результати оцінки великої рогатої худоби племінних стад дослідних господарств мережі НААН та рекомендації щодо ведення племінної справи у молочному скотарстві / Сидоренко О.В., Войтенко С.Л., Порхун М.Г.

Основн і публікації

1. Буркат В. П. Нариси з історії інституту: монографія / В. П. Буркат, І. С. Бородай. – К.: Аграрна наука, 2008. – 556 с.

2. Boroday I. The Institute of breeding and genetics of animals of the Ukrainian academy of agrarian science is a leader of world zootechnic science / I. Boroday // Nauka i studia. – Przemysl: Nauka i studia, 2010. – S. 96-101.

3.  Зубець М. М. Київська дослідна станція тваринництва «Терезине»: історія, здобутки, вчені / М. М. Зубець, І. С. Бородай; НААН, ДНСГБ; наук. ред. чл.-кор. НААН В. А. Вергунов. – Вінниця, 2011. – 208 с. – (Історико-бібліографічна серія «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії»; кн. 57).

4. Boroday I. The international character of animal science / I.Boroday // Nauka i studia. – Przemysl, 2012. – № 9(54). – S. 44–51.

5. Бородай І. С. Теоретико-методологічні основи становлення та розвитку вітчизняної зоотехнічної науки: монографія / І. С. Бородай; НААН, ДНСГБ; наук. ред. д-р с.-г наук, чл.-кор. НААН В. А. Вергунов. – Вінниця, 2012. – 416 с. – (Історико-бібліографічна серія «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії»; кн. 59).

6. Бородай И. С. К истории становления и развития генетики как теоретической основы зоотехнической науки / И. С. Бородай // Вестник Томского государственного университета. – 2012. – №359 (июнь). – С. 75–78.

7.Войтенко С. Л. Селекційні досягнення у тваринництві України та видатні учені кінця ХХ початку ХХІ сторіччя / Войтенко С. Л., Сидоренко О. В., Вишневський Л.В.  .– Полтава: ПП «Астрая», 2019.– 78с.

patenty2021zbirnyk.tezy.2021

 vystavka.1vystavka.2