ДИСЕРТАЦІЇ

На здобуття наукового ступеня доктора наук

1.  Антоненко В. І. Селекція бугаїв-плідників в системі племінної роботи з породами молочної худоби : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / В. І. Антоненко ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2000. – 412 с.

2.   Архипчук В. В. Структурные и функциональные изменения геномов в филогенезе и онтогенезе рыб : дис. … д-ра биолог. наук : 03.00.15 – генетика / В. В. Архипчук ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии. – К., 1995. – 276 с.

3. Балацький, В. М.Методологічне обґрунтування маркер-асоційованої селекції в свинарстві України : дис. ... наук. ступ. д-ра с.-г. наук, спец. 03.00.15 / В. М. Балацький, наук. конс. Т.М. Димань ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і АПВ ; Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. Полтава, 2018. 350 с.

4. Бащенко М. І. Регіональна система селекції у скотарстві: дис… д-ра с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / М. І. Бащенко; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – К., 1999. – 387 с.

5. Бірта Г. О. Формування м’ясосальної продуктивності різних генотипів свиней залежно від паратипових факторів : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Г. О. Бірта ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т свинарства ім. О. В. Квасницького. – Полтава, 2009. – 419 с.

6. Бородай В. П. Теоретичне обґрунтування і практична реалізація програм удосконалення птиці м’ясних кросів : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / В. П. Бородай ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – К., 2000. – 251 с.

7. Браславский М. Е. Теоретическое обоснование и экспериментальная разработка основных программ селекции тутового шелкопряда в Украине : дис. … д-ра с.-х. наук : 06.00.15 – разведение животных / М. Е. Браславский ; Укр. акад. аграр. наук, Ин-т шелководства. – Х., 1997. – 430 с.

8. Вдовиченко Ю. В. Методологія створення та удосконалення південної м'ясної породи великої рогатої худоби : дис. ... д-ра. с.-г. наук :06.02.01 – розведення та селекція тварин / Ю. В. Вдовиченко; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин.с. Чубинське Київської обл., 2015. - 304 с.

9. Вечорка В. В. Наукове обґрунтування та практичні засади селекційного удосконалення молочної худоби вітчизняних порід : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / В. В. Вечорка, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. - с. Чубинське Київської обл., 2019. – 414 с.

10. Войтенко С. Л. Методи удосконалення свиней миргородської породи та збереження її генофонду : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / С. Л. Войтенко ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т свинарства ім. О.В. Квасницького. – Полтава, 2007. – 345 с.

11. Геккієв А. Д. Обґрунтування методів розведення в генофондних стадах та при створенні нових типів молочної худоби : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / А. Д. Геккієв ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва центр. р-нів. – Дпіпропетровськ, 2004. – 363 с.

12. Гетя А. А. Оптимізація оцінки племінної цінності та удосконалення системи організації селекційного процесу у свинарстві України : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / А. А. Гетя ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т свинарства і АПВ НААН України. –Чубинське, 2012. – 463 с.

13. Гиль М. І. Генетичний аналіз полігенно обумовлених та поліморфних ознак худоби молочних порід : дис. ... доктора. с-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / М. І. Гиль ; М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2008. – 656 с.

14.  Гузєв І. В. Методологія збереження біорізноманіття генетичних ресурсів тваринництва України : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 –розведення та селекція тварин / І. В. Гузєв ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. –Чубинське, 2012. – 463 с.

15. Дубін А. М. Популяційно-генетична характеристика української червоно-рябої молочної породи та методи її удосконалення за умов великомасштабної селекції : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Білоцерк. держ. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2000. – 345 с.

16. Дзіцюк, В. В. Хромосомний поліморфізм окремих видів і порід сільськогосподарських тварин : дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.15 – генетика / В. В. Дзіцюк ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2008. – 306 с.

17.  Ковтун С. І. Наукове обґрунтування і удосконалення генетичних методів дослідження раннього ембріогенезу сільськогосподарських тварин : дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.15 – генетика / С. І. Ковтун ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське Київ. обл., 2008. – 307 с.

18. Колінчук, Р. В.Поліморфізм гена BoLA-DRB3 у зв'язку зі схильністю і стійкістю до некробактеріозу в популяціях корів української чорно-рябої молочної породи : дис. ... канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Р. В. Колінчук ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. – Чубинське, 2018. – 184 с.

19.  Копилов К. В. ДНК-діагностика генетичних ресурсів великої рогатої худоби : дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.15 – генетика / К. В. Копилов ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське Київ. обл., 2011. – 304 с.

20. Копилова К. В. Молекулярно-генетичні маркери в системі збереження біорізноманіття сільськогосподарських тварин : дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.15 – генетика / К. В. Копилова ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське Київ. обл., 2012. – 307 с.

21. Коцюбенко Г. А. Обґрунтування ефективної системи селекційних методів та технологічних підходів підвищення продуктивності в галузі кролівництва : дис. ... д-ра с. -г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Г. А. Коцюбенко ; Ін-т розведення і генетики тварин НААН. – Чубинське Київ. обл., 2014. – 350 с. : табл., рис.

22.  Кузів, М. І.Онтогенетичні та селекційно-біологічні закономірності формування молочної продуктивності чорно-рябої худоби західного регіону України : дис. ... наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / М. І. Кузів ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. – Чубинське, 2018. – 464 с.

23. Кулібаба, Р. О.Теоретичне обґрунтування та практична реалізація маркер-асоційованої селекції українських локальних порід курей : дис.. д-ра с.-г. наук : 03.00.15 "Генетика" / Р. О. Кулібаба ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. – Чубинське, 2019. – 374 с.

24.  Ладика В. І. Селекційні аспекти якісного удосконалення популяції лебединської худоби : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / В. І. Ладика ; М-во агропром. комплексу України, Сум. Держ. аграр. ун-т. – Суми, 1999. – 333 с.

25.  Любинський О. І. Селекційно-генетичні аспекти формування і консолідації прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / О. І. Любинський ; УААН, Ін-т розведення і генетики тварин, Мін-во аграр. політики України, Подільський держ. аграр.-техн. ун-т. – Чубинське, 2009. – 409 с.

26.  Мазур, Н. П. Вплив генетичних і паратипових чинників на тривалість та ефективність довічного використання молочної худоби : дис. ...  д-ра с.-г. наук : 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Н. П. Мазур ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. – Чубинське, 2018. – 390 с.

27. Маринчук Г. С. Поліморфні системи лактопротеїнів великої рогатої худоби як генні маркери молочної продуктивності : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.00.23 – генетика / Ін-т тваринництва центр. р-нів УААН. – Дніпропетровськ, 1996. – 350 с.

28.     Мельник Ю. Ф Формування м’ясної продуктивності тварин різних порід великої рогатої худоби в онтогенезі (за матеріалами проведеного породовипробування) : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Нац. акад. аграр. наук України ; Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2010. – 462 с.

29. Метлицька О. І. Методологія ДНК-паспортизації генофондів сільськогосподарських тварин за гіперваріабельними локусами геному : дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.15 – генетика / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва. – Полтава, 2012. – 376 с.

30. Микитюк В. В. Науково-практичне обґрунтування акліматизації овець породи новозеландський корідель у степовій зоні України : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 – розведення і селекція тварин / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. – Дніпропетровськ, 2009. – 337 с.

31. Облап, Р. В. Методологія молекулярно-генетичного оцінювання сільськогосподарської продукції : дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.15 – генетика / Р. В. Облап ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. - с. Чубинське, 2021. - 545 с.

32.Петренко І. П. Генетико-популяційні процеси при інбридингу, схрещуванні і регулюванні статевого складу потомства у тварин : дис... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 – розведення, селекція і відтворення сільськогосподарських тварин / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське Київ. обл., 1994. – 525 с.

33.   Патрєєва Л. С. Удосконалення методів селекції птиці м’ясного типу : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Л. С. Патрєєва ; М-во аграр. політики Укр., Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон, 2008. – 390 с.

34.  Пешук-Топиха Л. В. Методы селекционно-генетического совершенствования красного степного скота при чистопородном разведении и скрещивании : дис. … д-ра с.-х. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Л. В. Пешук-Топиха / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – К., 1999. – 317 с.

35. Підпала Т. В. Генезис процесу породного перетворення в популяції червоної степової худоби : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Т. В. Підпала ; Крим. держ. аграр. ун-т. – Сімферополь, 2000. – 374 с.

36. Подоба Б. Є. Використання поліморфізму еритроцитарних антигенів для оцінки племінних ресурсів, підвищення генетичного потенціалу і збереження генофонду великої рогатої худоби : дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.15 – генетика / Б. Є. Подоба ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 1997. – 302 с.

37. Полупан Ю. П. Онтогенетичні та селекційні закономірності формування господарськи корисних ознак молочної худоби : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Ю. П. Полупан ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2013. – 694 с.

38. Пономаренко Н. П. Теоретичне обґрунтування та методологія системи оцінювання курей яєчних кросів : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Н. П. Пономаренко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – К., 2010. – 464 с.

39.  Рубан С. Ю. Методология и система селекции животных украинской красно-пестрой молочной породы : дис. … д-ра с.-х. наук : 06.02.01 – розведение и селекция животных / С. Ю. Рубан ; Укр. акад. аграр. наук, Ин-т разведения и генетики животных. – Х., 1999. – 353 с.

40. Рудик І. А. Методи підвищення ефективності селекції плідників молочної худоби : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / І. А. Рудик ; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. – Біла Церква, 1997. – 324 с.

41. Скляренко, Ю. І. Селекційні та генетичні аспекти збереження і поліпшення генофонду бурих порід Північного Сходу України :  дис. ... д-ра с.-г. наук, спец. 06.02.01 / Ю. І. Скляренко; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. - с.Чубинське Київської області, 2019. - 373 с.  

42. Сметанин В. Т. Генетико-популяционное обоснование локальной системы разведения свиней : дис. ... д-ра с.-х. наук: 03.00.15 – генетика / В. Т. Сметанин ; Днепропетр. гос. аграр. ун-т. – Днепропетровск, 2007. – 304 с.

43. Ставецька Р. В. Методи підвищення ефективності селекції популяції молочної худоби : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / М-во аграр. політики та прод-ва України, Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2013. – 474 с.

44. Супрович Т. М. Молекулярно-генетичний аналіз головного комплексу гістосумісності в зв'язку зі стійкістю та сприйнятливістю до маститів у корів : дис. ... д-а с. -г. наук : 03.00.15 – генетика / Т. М. Супрович ; НААН України, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське Київ. обл., 2014. – 386 с. : табл. – Библиогр.: с. 260–339.

45.  Ткачова, І. В.Система селекційного удосконалення заводських порід коней в умовах обмеженого генофонду : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / І. В. Ткачова ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. – Чубинське, 2019. – 517 с.

46.Федорович В. В. Селекційно-генетичні та біологічні особливості тварин заводських і локальних молочних та молочно-мясних порід худоби  в умовах Західного регіону України : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / В. В. Федорович ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця. – Чубинське Київ. обл., 2015. – 454 с.

47. Федорович Є. І. Селекційно-генетичні та біологічні особливості тварин західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Є. І. Федорович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – К. ;Чубинське, 2005. – 470 с.

48. Хаврук О. Ф. Розроблення методів та виведення української червоно-рябої молочної породи : дис. … д-ра с.-г. наук 06.00.15 – розведення тварин (у формі наук. доповіді) / О. Ф. Хаврук, Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 1996. – 57 с.

49. Хвостик В. П.Обґрунтування та практична реалізація методичних підходів до створення нових і удосконалення існуючих популяцій сільськогосподарської птиці : дис. ... д-ра. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / В. П. Хвостик; Нац. акад. аграр. наук України, Державна дослідна станція птахівництва. Борки, 2015. 392 с.

50. Хмельничий Л. М. Оцінка екстер’єру тварин в системі селекції великої рогатої худоби : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Л. М. Хмельничий ; Укр. акад. аграр. наук, Черкас. ін-т агропром. вир-ва. – Черкаси, 2005. – 430 с.

51. Хомут И. С. Теоретические и практические аспекты селекционно-племенной работы в молочном стаде : дис. … д-ра с.-х. наук : 06.00.15 – розведение животных / И. С. Хомут ; Укр. акад. аграр. наук, Одесское НПО «Элита». – Одеса, 1996. – 459 с.

52.  Шаловило С. Г. Розробка наукових і практичних методів підвищення ефективності трансплантації ембріонів у племінному скотарстві : дис… д-ра с.-г. наук : 06.00.15 – розведення тварин, 0600.27 – біотехнологія / С. Г. Шаловило ; Укр. акад. аграр. наук, Львів. біотехнолог. центр. – Львів, 1996. – 377 с.

53. Шельов, А. В.  Поліморфізм генетичних ресурсів тварин за мікросателітними локусами ДНК : дис. ... д-ра с.-г. наук :  03.00.15 –генетика / А. В. Шельов ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. - с. Чубинське Київської області, 2021. - 396 с.

 

На здобуття наукового ступеня кандидата наук

54.     Бабенко О. І. Генетичні аспекти підвищення ефективності селекції молочної худоби : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / О. І. Бабенко ; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2012. – 170 с.

55.     Бабій Н. М. Господарсько-біологічні особливості чорно-рябої худоби вітчизняної та зарубіжної селекції в умовах західного регіону України : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Н. М. Бабій ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетика тварин. – К. ; Чубинське, 2008. – 225 с.

56.     Базишин М. М. Порівняльна оцінка молочної худоби різної селекції за комплексом ознак : дис... канд. с-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / М. М. Базишин ; Укр. акад. аграр. наук. – Чубинське Київ. обл., 2008. – 136 с.

57.     Басовський Д. М. Вплив мікрохірургічних маніпуляцій на цитогенетичні особливості запліднення та доімплантаційного розвитку in vitro у великої рогатої худоби : дис… канд. с.-г. наук : 03.00.15 – генетика / Д. М. Басовський ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – К., 2000. – 159 с.

58.     Березовський, О. В.  Особливості поліморфізму генів к-Св, ТG5, LEP молочних порід великої рогатої худоби України : дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.015 – генетика / О. В. Березовський ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця. – с. Чубинське, 2015. – 142 с.

59.     Бірюкова О. Д. Популяційно-генетичний моніторинг формування генофонду української чорно-рябої молочної породи : дис. ... канд. с.-г. наук: 03.00.015 – генетика / О. Д. Бірюкова ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2005. – 177 с.

60.     Боднарук В. Є. Генетична диференціація великої рогатої худоби м’ясного та молочного напрямку продуктивності : дис. … канд. біолог. наук : 03.00.015 – генетика / В. Є. Боднарук ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – К., 1995. – 146 с.

61.     Бодряшова К. В. Відтворювальна здатність свиноматок та комплектування маточного складу у стадах свиней за різних методів розведення : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / К. В. Бодряшова ; Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське Київ. обл., 2014. – 189 с. : табл., рис.

62.     Бойко Е. А. Роль генотипа тутового шелкопряда в проявлении эффекта гетерозиса, неспецифической устойчивосты и наследовании количественных признаков после электромагнитного облучения : дис. ... канд. с.-х. наук : 03.00.15 – генетика / Е. А. Бойко ; Институт шелководства УААН. – Харьков, 2007. – 198 с.

63.     Бойко О. В. Відтворювальна здатність бугаїв різних за походженням : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.15 – розведення тварин / О. В. Бойко ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 1995. – 204 с.

64.     Бойко О. В. Методи поліпшення відтворювальної здатності молочної худоби за комплексом ознак в Черкаському регіоні : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / О. В. Бойко ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця. – Чубинське, 2016. – 193 с.

65.     Бойко Ю. М. Оцінка ефективності формування генеалогічної структури української бурої молочної породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селеція тварин / Ю. М. Бойко ; М-во аграрної політики України,  Сум. Нац. аграр. ун-т.– Суми, 2012. – 272с.

66.     Бордун О. М. Використання свиней великої білої та великої чорної порід у регіональній системі розведення : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селеція тварин / О. М. Бордун ; Нац. акад. аграр. наук України, Сум. ін-т агропром. вир-ва. – Суми, 2010. – 146 с.

67.     Борисенко Н. О. Популяційно-генетичний аналіз рослиноїдних риб за використання генетичних маркерів : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 – генетика / Н. О. Борисенко; Ін-т рибного господарства НААН. - К., 2015. - 162 с.

68.     Бочков В. М. Господарсько-біологічні особливості симентальської та ангуської порід зарубіжної селекції в умовах Лісостепу України : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селеція тварин / В. М. Бочков ; Ін-т розведення і генетики тварин УААН. – Чубинське, 1998. – 175 с.

69.     Братушка Р. В. Вплив генетичних і паратипових факторів на формування селекційних ознак тварин сумського внутрішньо породного типу української чорно-рябої молочної породи : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селеція тварин / Р. В. Братушка ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2013. – 171 с.

70.     Була Л. В. Оцінка службових собак, які дресируються по пошуку наркотичних засобів і зброї : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селеція тварин / Л. В. Була ; М-во аграр. політики України, Сум. Нац. аграр. ун-т. – Суми, 2009. – 149 с.

71.     Бульченко І. О. Вроджені аномалії розвитку як складова генетичного тягаря сільськогосподарської птиці в Україні : дис.. … канд.. с-г. наук : 03.00.15 – генетика / І. О. Бульченко ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2013. – 147 с.

72.     Буштрук М. В. Оцінка і добір бугаїв чорно-рябої породи за показниками відтворної здатності : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / М. В. Буштрук ; УААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 1998. – 144 с.

73.     Васильківський С. Б. Формування господарсько корисних ознак у тварин української породи в умовах України: дис. ... канд. с.-г. наук: 06.00.15 – розведення тварин / С. Б. Васильківський ; Ін-т розведення і генетики тварин УААН. – Чубинське, 1996. – 131 с.

74.     Вербич І. В. Деякі закономірності формування бажаного типу тварин при створенні української чорно-рябої породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.15 – розведення тварин / І. В. Вербич ; Ін- т розведення і генетики тварин Укр. акад. аграр. наук. – Чубинське, 1995. – 145 с.

75.     Височанський Й. С. Ріст і розвиток та біологічні особливості помісних телиць бурої карпатської породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Й. С. Височанський ; УААН, Закарпатський ін-т агропром. вир-ва. – В. Бахта, 1998. – 125 с.

76.     Вишневський В. М. Господарсько-біологічні особливості різних генотипів м’ясної худоби в умовах Полісся України : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01. – розведення і селекція тварин / В. М. Вишневський ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 1997. – 117 с.

77.     Вишневський Л. В. Селекційно-генетичні методи поліпшення продуктивності свиней миргородської породи та використання їх при схрещуванні : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Л. В. Вишневський ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т свинарства ім. О.В. Квасницького. – Полтава, 2008. – 148 с.

78.     Воргач Л. Ю. Эффективность различных типов подбора при совершенствовании черно-пестрого скота : дис. … канд. с.-х. наук : 06.00.15. – розведение животных / Л. Ю. Воргач ; Ин-т земледелия и животноводства Западного региона. – Оброшино, 1996. – 226 с.

79.     Гавриш О. М. Роль селекційно-генетичних факторів у формуванні продуктивності норок різних типів : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / О. М. Гавриш ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – с.Чубинське, 2011. – 212 с.

80.     Гальчинська І. А. Роль селекційно-генетичних факторів у формуванні заводського стада української червоно-рябої молочної породи : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / І. А. Гальчинська ; Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2009. – 191 с.

81.     Глєбова Ю. А. Адаптаційна реакція яєчних курей різних генотипів та прогнозування їх природної резистентності в ранньому онтогенезі : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Ю. А. Глєбова ; Кабмін України, Нац. аграр. ун-т. – К., 2007. – 209 с.

82.     Глушко Ю. М. Генетичний моніторинг і оцінка племінних ресурсів коропа в Україні : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 –генетика / Ю. М. Глушко ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т рибного господарства. – К., 2012. – 150 с.

83.     Гнатюк С. І. Оцінка ефективності формування внутрішньо породних типів української червоної молочної породи : дис. канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / С. І. Гнатюк. – Луганськ, 2012. – 227 с.

84.     Гончар В. І. Використання кращих світових ресурсів великої рогатої худоби з метою поліпшення червоної степової породи в республіці Крим : дис... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / В. І. Гончар ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 1995. – 161 с.

85.     Гузев И. В. Селекционно-генетическая оценка и раннее прогнозирование естественой резистентности молочного скота : дис. … канд. с.-х. наук : 06.00.15 – разведение животных / И. В. Гузев ; Ин-т разведения и генетики животных УААН. – К., 1996. – 183 с.

86.     Гунтік Л. М. Удосконалення способів кріоконсервації сперми бугаїв шляхом визначення оптимального співвідношення компонентів розріджувачів : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Л. М. Гунтік ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – К., 2003. – 132 с.

87.     Гурський І. М. Селекціонно-господарські особливості помісей від схрещування корів української червоно-рябої молочної породи з бугаями м’ясних порід в умовах Лісостепу України : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / І. М. Гурський ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2002. – 150 с.

88.     Данилевський О. О. Господарсько-біологічні особливості тварин української червоно-рябої молочної породи в умовах північного регіону України : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / О. О. Данилевський ; Ін-т розведення і генетики тварин УААН. – Чубинське, 1998. – 183 с.

89.     Даниленко В. П. Науково-практичне обґрунтування методів формування високопродуктивного стада молочної худоби : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селеція тварин / В. П. Даниленко ; М-во аграр. політики України, Білоцерк. держ. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2007. – 177 с.

90.     Демчук С. Ю. Відновлення відтворювальної функції у корів української м’ясної породи в зв’язку з перебігом родів : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / С. Ю. Демчук ; УААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 1997. – 143 с.

91.     Дзямко М. Й. Ефективність схрещування бурої карпатської худоби з плідниками м’ясних генотипів, створених в Україні : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / М. Й. Дзямко ; Закарпатський ін-т агропром. вир-ва УААН. – В.Бахта, 1998. – 144 с.

92.     Димчук А. В. Вплив різних підборів на господарсько-біологічні ознаки тварин подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / А. В. Димчук ; НААН. Ін-т розведення і генетики тварин. – К. ; Чубинське, 2011. – 199 с.

93.     Дідківський В. О. Селекційно-генетичні аспекти створення високопродуктивного молочного стада : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / В. О. Дідківський ; М-во аграр. політики України, Держ. агроекол. ун-т. – Житомир, 2006. – 202 с.

94.     Добрянська М. Л. Генетична структура м’ясних порід великої рогатої худоби за різними типами ДНК-маркерів : дис. … канд. с.-г. наук : 03.01.15 – генетика / М. Л. Добрянська ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2013. – 141 с.

95.     Донченко Т. А. Селекційна оцінка тварин різних генотипів при формуванні стада м’ясної худоби : дис. ... канд. с.-г. наук / Т. А. Донченко : 06.00.15 – розведення / Т. А. Донченко; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 1995. – 167 с.

96.     Дубін О. В. Генетична диференціація геномів за маркерами ISSR-PCR та RAPD-PCR : дис. … канд. с.-г. наук : 03.01.15 – генетика / О. В. Дубін.  – Чубинське, 2009. – 156 с.

97.     Єлізарова І. Б. Цитогенетичні аспекти запліднення in virto ооцитів корів і гетерологічної пенетрації яйцеклітин золотистого хом’ячка : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.015 – генетика / І. Б. Єлізарова ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 1995. – 157 с.

98.     Йовенко І. В. Результативність розведення української чорно-рябої молочної породи за лініями і родинами : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / І. В. Йовенко ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2003. – 132 с.

99.     Іванченко М. І. Розроблення методів підвищення відтворювальної здатності бугаїв-плідників на основі використання ехінацеї пурпурової : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин  / М. І. Іванченко ; Ін-т розведення і генетики тварин УААН. – Чубинське, 1997. – 114 с.

100.      Ільницька, Т. Є. Обґрунтування системи селекційно-племінної роботи при удосконаленні коней спортивного напряму використання : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Т. Є. Ільницька ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. - с. Чубинське, 2021. - 190 с.

101.Іляшенко Г. Д. Формування господарськи корисних ознак українських червоної та чорно-рябої молочних порід в степовій зоні України : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Г. Д. Іляшенко ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2013. – 219 с.

102.Кадиш В. О. Формування відтворювальної здатності у бугаїв-плідників абердин-ангуської породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / В. О. Кадиш ; УААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2001. – 152 с.

103.Каменська І. С. Фомування відтворювальної здатності у бугаїв-плідників голштинської породи чорно-рябої і червоно-рябої масті : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / І. С. Каменська ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – К. ; Чубинське, 2011. – 170 с.

104.Каспров Р. В. Селекційні та господарсько-біологічні особливості тварин різних генотипів абердин-ангуської породи в умовах Поділля : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Р. В. Каспров ; М-во аграр. політики України, Камянець-Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – Камянець-Поділ., 2009. – 146 с.

105.Кивенко О. М. Селекційно-господарські та біологічні особливості різних генотипів поліської м’ясної породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / О. М. Кивенко ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – К. ; Чубинське, 2011. – 158 с.

106.      Климковецький, А. А. Зв'язок раннього онтогенетичного розвитку і продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / А. А. Климковецький ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. - с. Чубинське, 2021. - 163 с.

107.Клопенко Н. І. Ефективність вбирного схрещування у стадах української чорно-рябої молочної породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Н. І. Клопенко ; Ін-т розведення і генетики тварин. – Біла Церква, 2015. – 215 с.

108.Кобилінська А. М. Формування продуктивних ознак тварин поліської м’ясної породи залежно від генотипу у зоні з різним рівнем радіаційного забруднення : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / А. М. Кобилінська ; НААН,. – К. ; Чубинське, Київської області, 2011. – 149 с.

109.Коваленко Г. С. Порівняльна оцінка тварин української чорно-рябої молочної худоби з аналогами зарубіжних порід : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Г. С. Коваленко ; УААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – К., 1999. – 170 с.

110.Коваль А. І. Порівняльна характеристика господарсько-корисних ознак тварин українських чорно-рябої та червоно-рябої порід : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Ін-т розведення і генетики тварин УААН. – Чубинське, 1998. – 138 с.

111.Коваль Т. П. Формування господарськи корисних ознак тварин у процесі генезису української червоної молочної породи : дис. ... канд. с.-г. наук : : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Т. П. Коваль ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2006. – 261 с.

112.Ковальова Т. М. Специфіка генофонду української верхової породи коней за поліморфними системами крові : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 – генетика / Т. М. Ковальова ; НААН України, Ін-т тваринництва. – Харків, 2014. – 144 с. : табл., рис. – Библиогр.: с.124–140 .

113.Ковтун О. В. Продуктивні якості помісних голштинських корів закордонної і вітчизняної селекції в умовах Лісостепу України: дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.15 – розведення тварин / О. В. Ковтун ; Інститут розведення і генетики тварин. – Чубинське, 1995. – 151 с.

114.Ковтун С. І. Цитогенетичні та морфологічні дослідження раннього ембріогенезу при одержанні зародків великої рогатої худоби in virto : дис... канд. біолог. наук : 03.00.15 – генетика / С. І. Ковтун ; Ін-т розведення і генетики тварин. – К., 2000. – 145 с.

115.Козлов А. П. Особливості створення поліського зонального типу худоби та галузі м’ясного скотарства на Житомирщині : дис... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / А. П. Козлов ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин.– Чубинське, 1995. – 159 с.

116.Корінний С. М. Популяційно-генетична характеристика великої білої породи свиней за різними типами молекулярно-генетичних маркерів : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 – генетика / С. М. Корінний ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Полтава, 2011. – 148 с.

117.Косташ В. Б. Господарсько-біологічні особливості тварин різних ліній і генотипів української червоно-рябої молочної породи в умовах Буковини : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / В. Б. Косташ ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2008. – 182 с.

118.Костюк А. Г. Селекционно-генетические аспекты проблемы «заказного» подбора пар у молочного скота : дис. … канд. с.-х. наук : 06.00.15 – розведение животных / Ин-т разведения и генетики животных УААН. – Чубинское, 1996. – 208 с.

119.Костюк В. В. Екстер’єрні та продуктивні особливості молочної худоби різного походження : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / В. В. Костюк ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин УААН. – с. Чубинське, 2010. – 188 с.

120.Кочук-Ященко О. А. Лінійна оцінка екстерʼєру корів українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід та її звʼязок з продуктивністю : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / О. А. Кочук-Ященко ; Міністерство освіти і науки України, Житомирський національний агроекологічний університет. – Житомир, 2016. – 215 с.

121.Крамаренко О. С. Особливості генетичної структури таврійського внутрішньо породного типу південної м’ясної породи великої рогатої худоби за ДНК-маркерами : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 –генетика / О. С. Крамаренко ; Нац. акад. аграр. наук, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – 184 с.

122.Крась С. І. Генетична структура та функціональний стан системи антиоксидантного захисту амурського сазана в Україні : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 –генетика / С. І. Крась ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т рибного госп-ва. – Чубинське Київ. обл., 2012. – 152 с.

123.Кривонос Ю. О. Селекційні аспекти формування бажаного типу бурої худоби : дис. … канд. с.-г. наук 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Ю. О. Кривонос ; М-во аграр. політики України, Сум. Нац. аграр. ун-т, Ін-т розведення і генетики тварин. – Суми, 2009. – 172 с.

124.Криворучко Ю. І. Оцінка селекційно-господарських ознак телиць різних генотипів створюваної української симентальської м’ясної породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Ю. І. Криворучко ; Інститут розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2003. – 151 с.

125.Кругляк П. А. Біотехнологічні методи раціонального використання бугаїв-поліпшувачів : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.01 – розведення та селекція тварин / П. А. Кругляк ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – К. ; с. Чубинське Київ. обл., 2011. – 203 с.

126.Кругляк Т. О. Селекційна оцінка та фактори формування господарськи корисних ознак української червоно-рябої молочної породи 6 дис. … канд. с.-г. наук : : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Т. О. Кругляк ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – с. Чубинське Київ. обл., 2015. – 139 с.

127.Кузебний С. В. Вплив генетичних та паратипових факторів на відтворювальну здатність бугаїв-плідників : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / С. В. Кузебний ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – с.Чубинське, 2008. – 205 с.

128.Куновський Ю. В. Морфогенетичний аналіз раннього ембріогенезу свиней при одержанні зародків in vitro: 03.00.15 – генетика / Ю. В. Куновський ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське Київ. обл., 2007. – 126.

129.Куриленко Ю. Ф. Біорізноманіття генофонду коней за різними типами генетичних маркерів : дис. ... канд. с. -г. наук : 03.00.15 – генетика / Ю. Ф. Куриленко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – с.Чубинське Київської обл., 2014. – 132 с. : табл., рис.

130.Курта, Х. М.Поліморфізм мікросателітних ДНК-локусів веслоноса (Polyodonspathula) українських популяцій : дис. ... канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Х. М. Курта ; НААН України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. - с. Чубинське, Київська обл., 2019. - 151 с.

131.Кухтіна К. В. Використання спадкового поліморфізму в системі генетичного моніторингу у племінних ресурсів коней : дис. … канд. с.-г. наук :03.00.15 – генетика / К. В. Кухтіна ; Нац. акад. аграр. наук ; Інститут розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2012. – 157 с.

132.Ліщук С. Г.Селекційно-генетичні та біологічні особливості українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід в умовах Поділля : дис. ...канд. с.-г. наук : 06.02.01розведення та селекція тварин / С. Г. Ліщук; Нац. акад. аграр. наук ; Інститут розведення і генетики тварин. Київ - Чубинське, 2015. 146 с.

133.Лобода В. П. Оцінка ефективності селекційного удосконалення стада української червоно-рябої молочної породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекцыя тварин / В. П. Лобода ; М-во аграр. політики та прод-ва України, Сумський НАУ. Суми, 2014. 223 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 177215.

134.Люльченко М. А. Ріст, розвиток і м’ясна продуктивність тварин поліського типу української чорно-рябої породи різних генотипів за голштинською породою : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / М. А. Люльченко ; Ін-т сіл. госп-ва Полісся УААН. – Житомир, 1997. – 196 с.

135.Лядський І. К. Зв'язок продуктивних ознак свиней великої білої породи з поліморфізмами генів МС4 R, СТSL та НМG А1 : дис. ... канд.с.-г. наук : 03.00.15 – генетика / І. К. Лядський; Ін-т свинарства і агропромислового виробництва. - Полтава, 2015. – 152 с.

136.Ляшенко Ю. В. Розробка способу добору високожитттєздатного матеріалу в селекційній роботі з шовковичним шовкопрядом : дис... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Ю. В. Ляшенко ; Інститут шовківництва УААН. – К., 2001. – 154 с.

137.      Маковська, Н. М. Співвідносна мінливість неспецифічної резистентності та господарськи корисних ознак великої рогатої худоби та свиней : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Н. М. Маковська ; наук. кер. О. Д. Бірюкова ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. - с. Чубинське, 2021. - 141 с.

138.Малишева О. О. Генетичні підходи до відтворення та збереження племінних ресурсів осетрових риб : дис. ... канд. с.-г.наук : 03.00.15 – генетика / О. О. Малишева, Ін-т розведення і генетики тварин. – Київ, 2015. – 142 с.

139.Мельник О. В.Особливості генетичної структури різних порід коней за мікросателітними локусами ДНК : дис. ... канд. с.-г.наук : 03.00.15 – генетика /О. В. Мельник ; Нац. ун- т біоресурсів і природокористування. Чубинське Київ. обл., 2014. 144 с. : табл., рис.

140.Мельник Ю. Ф. Залежність продуктивності худоби української червоно-рябої молочної породи від спадкових і паратипових факторів : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин/ Ю. Ф. Мельник ; УААН, 2000

141.Метлицька О. І. Застосування молекулярно-генетичних маркерів різних класів при визначенні внутрішньо-та міжпородної мінливості свиней : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 – генетика / Ін-т свинарства УААН. – Полтава, 2001. – 151 с.

142.Мохначова, Н. Б. Генетична структура сірої української породи за QTL-локусами і за геном BoLA-DRB3.2 : дис. ... канд. с.-г. наук ; спец. 03.00.15 - генетика / Н. Б. Мохначова ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця. – Чубинське Київської обл., 2018. – 151 с.

143.Надточій В. М. Порівняльна оцінка бугаїв-плідників різних порід за селекційно-генетичними ознаками відтворювальної здатності : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / В. М. Надточій ; М-во аграр. політики України, Ін-т розведення і генетики тварин УААН. – Чубинське, 2007. – 168 с.

144.Новак І. В. Селекційно-генетичні фактори формування продуктивності у тварин української чорно-рябої молочної породи в умовах західного регіону України : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекцыя тварин / І. В. Новак ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – К. ;Чубинське, 2011. – 221 с.

145.Нор В. Ю. Поліморфізм кандидатних генів фертильності та продуктивності у свиней різних порід України : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 – генетика / В. Ю. Нор ; Ін-т свинарства і агропромислового виробництва. - Полтава, 2015.– 117 с.

146.Олешко В. П. Фактори формування високопродуктивних стад молочної худоби : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.01 – розведення та селекція тварин / В. П. Олешко ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – К. ; Чубинське, 2011. – 163 с.

147.Особа І. А. Генетична оцінка та фізіолого-біохімічні особливості коропів несвицького зонального типу : дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.15 – генетика / І. А. Особа ; Нац. акад. аграр. наук, Ін- рибного господарства. – Чубинське, 2012. – 155 с.

148.Павленко О. К. Мікроеволюційні процеси в стадах молочної худоби за різних методів використання генофонду голштинської породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин /О. К. Павленко ; Ін-т розведення і генетики тварин. с. Чубинське Київської обл., 2015. 184 с.

149.Парасочка І. Ф. використання імуногенетичних методів для збереження генофонду свиней великої чорної породи : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / І. Ф. Парасочка ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва. – Харків, 2009. – 141 с.

150.Передрій, М. М.Каріотипова мінливість корів української червоно-рябої молочної породи з різним проявом репродуктивної функції : дис. ... канд. с.-г. наук ; спец. 03.00.15 / М. М. Передрій ; Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. - Чубинське, Київська обл., 2018. 144 с.

151.Першута В. В. Формування господарськи корисних ознак української чорно-рябої молочної породи в залежності від інтенсивності вирощування : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / В. В. Першута ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин, Ін-т сіл. госп-ва Західного Полісся. – Чубинське, 2012. – 139 с.

152.Петренко С. М. Оцінка господарськи корисних ознак та біологічних особливостей чистопорідних і помісних свиней : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / С. М. Петренко ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т свинарства ім. О. В. Квасницього УААН. – Полтава, 2009. – 123 с.

153.Петрова Н. В. Усовершенствование и разработка приемов повышения жизнеспособности и продуктивности тутового шелкопряда на разных этапах разведения : дис. … канд. с.-х. наук : 06.02.01 – разведение и селекция животных / Н. В. Петрова ; Ин-т шелководства УААН. – Х., 2001. – 134 с.

154.Писаренко А. В. Селекційно-генетична оцінка збереження генофонду червоної степової породи у заводському стаді : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / А. В. Писаренко; Нац. аграр. академія України, Ін-т тварин. степ. районів ім.. М. Ф. Іванова «Асканія Нова» - ННСГЦ з вівчарства. – «Асканія Нова», 2015. - 145 с.

155.Пономаренко В. М. Порівняльна оцінка продуктивності та якості м’яса свиней миргородської і великої білої порід та гібридного молодняка : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / В. М. Пономаренко ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – К. ; Чубинське, 2013. – 136 с.

156.Пономаренко І. В. Методи підвищення відтворної здатності корів українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід : дис. ... канд. с.-г. наук 06.02.01 – розведення та селекція тварин / І. В. Пономаренко ; М-во аграр. політики Укр., Білоцерк. держ. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2007. – 136 с.

157.Почукалін А. Є. Особливості формування родин та їх оцінка при створенні волинської м’ясної породи : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / А. С. Почукалін ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця. – Чубинське Київ. обл., 2013. – 136 с.

158.Просяний С. Б. Особливості ембріонального розвитку тварин різних генотипів чорно-рябої породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / С. Б. Просяний ; Подільська держ. аграр. акад., Ін-т розведення і генетики тварин УААН. – К. ; Чубинське, 2003. – 205 с.

159.Пустова Н. В. Селекційно-генетичні та біологічні особливості курей різної селекції: дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Н. В. Пустова ; Ук. акад. аграр. наук. Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2005. – 241 с.

160.Радченко Н. П. Селекційно-генетичні аспекти удосконалення популяції бурої худоби в умовах Лісостепу України : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Укр. акад. аграр. наук, Сумськ. ін-т АПВ. – Суми, 2006. – 196 с.

161.Рекротюк О. І. Підвищення ефективності оцінки і добору бугаїв чорно-рябої породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Білоцерк. держ. аграр. ун-т. – Біла Церква, 1998. – 146 с.

162.Рєзникова Н. Л. Селекція чорно-рябої молочної худоби за ефективністю довічного використання : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Н. Л. Рєзникова ; Ін-т розведення і генетики тварин УААН. – Чубинське, 2005. – 213 с.

163.Рєзникова-Галашевич І. С. Генетична структура українських популяцій білого товстолоба, російського осетра та стерляді за ДНК-маркерами : дис. канд. с.-г. наук : 03.00.15 – генетика / І. С. Рєзникова-Галашевич ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – 157 с.

164.Рясенко Є. М. Вплив зовнішнього опромінення та інкорпорації радіонуклідів на відтворювальну здатність американської норки : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Є. М. Рясенко ; Ін-т розведення і генетики. тварин УААН. – Чубинське, 1998. – 170 с.

165.Савчук О. В. Порівняльна оцінка росту, розвитку і м’ясних якостей бугайців молочних порід різного походження : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / О. В. Савчук ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2004. – 156 с.

166.Свириденко Н. П. Селекційно-господарські особливості великої рогатої худоби м’ясних порід : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Н. П. Свириденко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – К., 2010. – 142 с.

167.Сидоренко О. В. Поліморфізм генів рецепторів естрогену (ESR) і меланокортину-4 (MC4R) у свиней : дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.15 – генетика / О. В. Сидоренко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – 161 с.

168.      Сировнєв, Г. І. Гени ECRF18/FUT1 iECRF4/MUC4 та їх вплив на господарськи корисні ознаки свиней у закритій популяції : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 – генетика / Г. І. Сировнєв, наук. кер. В. Т. Сметанін ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. - с. Чубинське, 2021. - 144 с.

169.Скляренко Ю. І. Формування молочної продуктивності у тварин різних генотипів при створенні сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Ю. І. Скляренко ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин, 2008. – 190 с.

170.Свириденко Н. П. Селекційно-господарські особливості великої рогатої худоби м’ясних порід : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Н. П. Свириденко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – К., 2010. – 142 с.

171.Скорик, К. О.Господарські та біологічні особливості кіз зааненської породи закордонної селекції в Україні : дис. ... канд. с.-г. наук ; спец. 06.02.01 / К. О. Скорик ; Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. - Чубинське, Київська обл., 2018. – 145 с.

172.Сметана О. Ю. Селекційно-генетична оцінка продуктивних ознак корів голштинської породи за умов дії стабілізуючого відбору : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / О. Ю. Сметана ; М-во аграр. політики та прод-ва України, Микол. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2011. – 184 с.

173.Сотніченко Ю. М. Ефективність селекції у племінних стадах української чорно-рябої молочної породи : дис. … канд. с.-г. наук : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Ю. М. Сотніченко ; М-во аграр. політики України, Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла церква, 2008. – 152 с.

174.Ставецька Р. В. Ефективність формування стад молочної худоби вітчизняної та зарубіжної селекції : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Р. В. Ставецька ; М-во аграр. політики України, Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2003. – 136 с.

175.Стадницька О. І. Формування господарсько корисних та селекційно-генетичних ознак у тварин української чорно-рябої молочної породи в умовах Тернопільщини : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / О. І. Стадницька ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – К. ; Чубинське, 2011 – 172 с.

176.Стародуб Л. Ф. Цитогенетичний контроль у м’ясному і молочному скотарстві : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 –генетика / Л. Ф. Стародуб ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2011. – 135 с.

177.Старостенко І. С. Ефективність оцінки та добору бугаїв української червоно-рябої молочної породи : дис. … канд. с.-г. наук: 06.02.01 – розведення та селекція тварин / І. С. Старостенко ; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. – Біла Церква, 1999. – 153 с.

178.Статнік І. Я. Прийоми і методи поліпшення племінних та продуктивних якостей яєчних курей : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / І. Я. Статнік ; І-т птахівництва Укр. акад. аграр. наук. – Бірки. – 2005. – 132 с.

179.Стаховський В. Ф. Біотехнологічні способи підвищення рівня відтворення великої рогатої худоби : дис... канд. с.-г. наук : 06. 02. 01 – розведення та селекція тварин / В. Ф. Стаховський. – Чубинське, 2004. – 149 с.

180.Столяр Ж. В. Добір корів чорно-рябої молочної породи за екстер'єрно-конституціональними типами та їх консолідація : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Ж. В. Столяр ; М-во аграр. політики та прод-ва України, Вінницький НАУ. Вінниця, 2014. 214 с. : табл., рис., цв.ил. - Библиогр.: с. 167210.

181.Стоянов Р. О. Імуногенетична оцінка племінних ресурсів сільськогосподарських тварин : дис. ... канд. с.-г. наук 03.00.15 – генетика / Р. О. Стоянов ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2001. – 121 с.

182.Судика В. В. Оптимізація селекційного процесу в популяціях молочної худоби : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / В. В. Судика ; М-во аграр. політики України, Білоцерк. держ. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2004. – 142 с.

183.Тарасюк С. І. Аналіз генетичної структури за генетико-біохімічними системами у деяких порід великої рогатої худоби : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.15 – генетика / С. І. Тарасюк ; Укр. акад. аграр. наук, Інститут розведення і генетики тварин. – К., 1995. – 168 с.

184.Тарчинський В. В. Система добору маток при формуванні високопродуктивного товарного молочного стада : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / В. В. Тарчинський ; УААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 1999. – 189 с.

185.             Тимчий, К. І.Генетичні та фенотипові особливості промислової популяції дощових черв'яків роду Eisenia під впливом лазерного опромінювання : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 "Генетика" / К. І. Тимчий ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця. – с. Чубинське Київської обл., 2019. – 162 с.

186. Ткач Є. Ф. Господарські та біологічні особливості високопродуктивних корів : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Є. Ф. Ткач ; Білоцерк. нац. аграр. ун-т – Біла Церква, 2008. – 188 с.

187.Ткаченко М. В. Моделирование селекционно-генетических процессов на ПЭВМ и генетико-экономическая оптимизация программы селекции в открытых популяциях молочного скота : дис. ... канд. с.-х. наук 06.00.15 – розведение животных / М. В. Ткаченко ; Ин-т разведения и генетики животных УААН. – К. ; Чубинское,  1996. – 213 с.

188.Ткачова О. Л. Особливості застосування цитогенетичного моніторингу у племінному конярстві України : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 – генетика / О. Л. Ткачова ; Ін-т розведеня і генетики тварин НААН імені М.В.Зубця . – К. ; Чубинське, 2016. – 176 с.

189.Ткачук В. П. Селекційно-господарські та біологічні особливості помісей, одержаних від схрещування корів української чорно-рябої молочної породи з бугаями вітчизняних м'ясних порід в умовах Полісся : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / В. П. Ткачук ; Нац. акад. аграр. наук України,. – Чубинське, 2010. – 161 с.

190.      Филь, С. І.Роль селекційно-генетичних факторів у формуванні високопродуктивних стад чорно-рябої худоби : дис. ... канд. с.-г. наук / С. І. Филь ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця. - Чубинське, 2020. - 297 с.

191.Федорович В. В. Формування відтворювальної здатності бугаїв-плідників західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селеція тварин / В. В. Федорович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення та генетики тварин. – Чубинське, 2006. – 184 с.

192.Федорович Є. І. Господарсько-біологічні особливості імпортної чорно-рябої худоби різної селекції : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Є. І. Федорович ; УААН, Інститут землеробства і біології тварин. – Львів, 1999. – 139 с.

193.Ференц Л. В. Господарсько-біологічні особливості корів української чорно-рябої молочної породи різних генотипів в умовах Прикарпаття : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Л. В. Ференц ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2008. – 227 с.

194.Франчук М. П. Формування господарськи корисних ознак у тварин подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи : дис. … канд.. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / М. П. Франчук ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2009. – 219 с.

195.Херсонець Л. К. Оцінка та добір бугаїв різних генотипів молочної худоби за комплексом ознак при міжпорідному схрещуванні : дис... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Л. К. Херсонець ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2003. – 163 с.

196.Хом’як О. А. Залежність прояву господарсько корисних ознак української червоно-рябої молочної породи від генотипу та умов середовища : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / О. А. Хом’як. – Біла Церква, 2003. – 165 с.

197.Чепіга А. М. Аналіз генетичного різноманіття локальних порід та породних груп качок китайської та української селекції за використання мікросателітних ДНК-локусів : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 – генетика / А. М. Чепіга ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. – Чубинське, 2020. –  148 с.

198.Чергавий Я. І. Ефективність використання бугаїв створюваних м’ясних порід і типів в промисловому схрещуванні з чорно-рябою худобою : дис... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Я. І. Чергавий ; Ін-т розведення і генетики тварин УААН. – Чубинське, 1993. – 111 с.

199.Черняк Н. Г. Порівняльна оцінка якості сперми плідників різних видів тварин : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Н. Г. Черняк ; Укр. акад. аграр. науцк, Ін-т розведення і генетики тварин. – 1999. – 120 с.

200.Чуб О. А. Особливості господарсько-біологічних ознак свиней миргородської породи при внутрішньо породному підборі : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / О. А. Чуб ; М-во аграр. політики України, Полтавська держ. аграр. акад. – Полтава, 2009. – 139 с.

201.Чумель Р. І. Генетико-біохімічні та продуктивні особливості худоби північно-східного регіону України : дис... канд. с.-г. наук : 06. 02. 01 – розведення та селекція тварин / Р. І. Чумель ; Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2004. – 145 с.

202.Чуприна О. В. Господарсько-селекційні ознаки тварин симентальської породи вітчизняної та зарубіжної селекції : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / О. В. Чуприна ; Нац. аграр. ун-т. – К., 2008. – 176 с.

203.Чуприна О. П. Формування м’ясної продуктивності у тварин різних генотипів великої рогатої худоби в умовах Полісся : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / О. П. Чуприна ; Ін-т розведення і генетики тварин УААН. – Чубинське, 2003. – 153 с.

204.Шапірко В. В. Селекційно-генетичні параметри відтворювальної здатності бугаїв м’ясних порід : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / В. В. Шапірко ; Ін-т розведення і генетики тварин УААН. – К. ; Чубинське, 1997. – 190 с.

205.Шевченко Є. А. Селекційно-генетичний моніторинг в кролівництві за Днк-маркерами : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 – генетика / Є. Ф. Шевченко ; НААН, Ін- т розведення і генетики тварин. – Чубинське Київської обл., 2014. – 145 с. : табл. - Библиогр.: с. 117–142.

206.Шельов А. В. Цитогенетична оцінка племінних ресурсів сільськогосподарських тварин : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 – генетика / А. В. Шельов ; Укр. акад. аграр. наук ; Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2008. – 149 с.

207.Шемігон О. І. Господарські і біологічні особливості помісних тварин при схрещуванні лебединської худоби зі швіцькою : дис. ... канд. с.-г. наук 06.02.01 – розведення та селекція тварин / О. І. Шемігон ; Ін-т розведення і генетики тварин УААН. – Чубинське, 1996. – 168 с.

208.Шеховцов С. Ю. Проявление и значение гетерозиса при трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота : дис. ... канд. с.-х. наук : 03.00.15 – генетика / С. Ю. Шеховцов ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Х., 2005. – 140 с.

209.Шкавро Н. М. Використання поліморфізму ДНК для оцінювання генетичних ресурсів м’ясної худоби : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 –генетика / Н. М. Шкавро ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – Х., 2011. – 130 с.

210.Шкрядо Л. В. Аналіз формування генеалогічної структури поліської м’ясної худоби : дис ... канд. с.-г. наук 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Л. В. Шкрядо ; УААН, Ін-т розвед. і генет. тварин. – Чубинське ; К., 2001. – 165 с.

211.      Шкурко, М. І. Ефективність виробництва м'яса качок за чистопорідного розведення та гібридизації : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 - розведення та селекція тварин / М. І. Шкурко, наук. кер. Ю. В. Бондаренко ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. - с. Чубинське, 2021. - 144 с.

212.Шостак Л. В. Генетичний поліморфізм російського осетра (Acipenser gueldenstaedtii) : дис. … канд. с.-г. наук – 03.00.15 – генетика / Л. В. Шостак ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2012. – 156 с.

213.Шуліка Л. В. Поліморфізм генів міостатину та інсуліну і його зв'язок з продуктивними ознаками курей ліній української селекції порід род-айленд червоний і плімутрок білий : дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 – генетика / Л. В. Шуліка ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. – Чубинське, 2020. – 165 с.

214.Шуляр А. Л. Господарсько-біологічні особливості корів українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід в аналогічних умовах : дис. ... канд. с. -г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / А. Л. Шуляр ; НААН ; Інститут розведення і генетики тварин. – Чубинське Київ. обл., 2013. – 185 с. : табл., рис.

215.Шуляр А. Л. Динаміка господарськи корисних ознак корів української чорно-рябої молочної породи за вбирного схрещування в умовах Полісся : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / А. Л. Шуляр ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. – Чубинське Київ. обл., 2020. – 270 с.

216.Шумяк Г. І. Ефективність використання швіців американської селекції в різних еколого-генетичних популяціях бурої худоби Закарпаття : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Г. І. Шумяк ; Ін-т розведення і генетики тварин УААН. – К. ; Чубинське, 1997. – 149 с.

217.Щербак О. В. Генетичний аналіз раннього ембріогенезу великої рогатої худоби і свиней in vitro : дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.15 – генетика / О. В. Щербатюк ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – К. ; Чубинське, 2009. – 145 с.

218.Щербатюк Н. В. Селекційно-генетичні та біологічні особливості тварин подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Н. В. Щербатюк. – К. ; Чубинське, 2009. – 189 с.

219.Яремич Н. В. Вплив генотипових та паратипових факторів на продуктивність американської норки скандинавської селекції : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Н. В. Яремич. – К. ; Чубинське, 2015. – 193 с.

220.Ящук Т. С. Особливості формування західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи в залежності від генотипових та паратипових факторів : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 – розведення та селекція тварин / Т. С. Ящук ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин, Тернопільський ін-т агропром. вир-ва. – Чубинське, 2005. – 187 с.

 

На здобуття наукового ступеня доктора філософії

1. Типило, Х. Т. Каріотипова мінливість окремих видів сільськогосподарських тварин родини Bovidae : дис.  д-ра філософії : спец. 091 "Біологія" / Х. Т. Типило ; наук. кер. В. В. Дзіцюк ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця. Чубинське, 2020. 175 с.