2021

МОНОГРАФІЇ. ПІДРУЧНИКИ 

1.    Асканія-Нова. Антологія публікацій та друкованих видань (1845-1945) : [у 7 т.] / [Ukrainian nature conservation group (UNCG)]. - Київ : Друк Арт; Чернівці. - 2019. Т. 1 : 1845-1922 / [упоряд. : О. Василюк, Л. Ластікова, В. Пархоменко ; наук. ред. В. Гавриленко]. - 2019. - 549 с. : іл., фот. - (Conservation Biology in Ukraine ; вип. 15).

2.    Асканія-Нова. Антологія публікацій та друкованих видань (1845-1945) : [у 7 т.] / [Ukrainian nature conservation group (UNCG)]. - Київ : Друк Арт; Чернівці. - 2019. Т. 2 : 1923-1925 / [упоряд. : О. Василюк, Л. Ластікова, В. Пархоменко ; наук. ред. В. Гавриленко]. - 2020. - 533 с. : іл., фот. - (Conservation Biology in Ukraine ; вип. 15).

3.    Асканія-Нова. Антологія публікацій та друкованих видань (1845-1945) : [у 7 т.] / [Ukrainian nature conservation group (UNCG)]. - Київ-Чернівці : Друк Арт. - 2019. Т. 3 : 1926-1927 / [упоряд. : О. Василюк, Л. Ластікова, В. Пархоменко ; наук. ред. В. Гавриленко]. - 2020. - 392 с. : мал., табл. - (Conservation Biology in Ukraine ; вип. 15).

4.    Асканія-Нова. Антологія публікацій та друкованих видань (1845-1945) : [у 7 т.] / [Ukrainian nature conservation group (UNCG)]. - Київ : Друк Арт; Чернівці. - 2019. Т. 4 : 1928 / [упоряд. : О. Василюк, Л. Ластікова, В. Пархоменко ; наук. ред. В. Гавриленко]. - 2020. - 672 с. : іл., фот. - (Conservation Biology in Ukraine ; вип. 15).

5.    Асканія-Нова. Антологія публікацій та друкованих видань (1845-1945) : [у 7 т.] / [Ukrainian nature conservation group (UNCG)]. - Київ : Друк Арт; Чернівці. - 2019. Т. 5 : 1929-1931 / [упоряд.  : О. Василюк, Л. Ластікова, В. Пархоменко ; наук. ред. В. Гавриленко]. - 2020. - 432 с. : мал., табл. - (Conservation Biology in Ukraine ; вип. 18).

6.    Біологія великої рогатої худоби м'ясних порід : монографія / Угнівенко А. М. [та ін.] ; [ред. А. М. Угнівенко]. - Київ : Ямчинський О. В., 2020. - 607 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 569-607  300 экз.

7.    Дзіцюк В. В. Цитогенетика сільськогосподарських і домашніх тварин : монографія / В. В. Дзіцюк, Х. Т. Типило, О. Є. Гузєватий ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця. - Київ : Аграрна наука, 2021. - 128 с. - Библиогр. : с. 104-127.

8.    Максим'юк В. М. Клітина, середовище, гомеостаз : монографія / В. М. Максим'юк, Г. В. Максимюк, З. Д. Воробець ; НААН, Ін-т сіль. госп-ва Карпатського регіону, Львівський нац. мед. ун-т ім.Д. Галицького МОЗ України. - Львів : Сполом, 2021. - 315 с. - Библиогр.: с. 165-215.

9.    Рибалко Ю. В. Формування професійної компетентності майбутніх екологів у фаховій підготовці у вищих аграрних навчальних закладах : монографія / Ю. В. Рибалко ; ред. Н. М. Рідей. - Херсон : Грінь Д.С., 2013. - 230 с. - Бібліогр.: с. 194-218.

10.         Угнівенко А. М. М'ясне скотарство : підручник для підготовки фахівців ОС "Бакалавр" спеціальності 204- Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у закладах вищої освіти II-IV рівнів акредитації / А. М. Угнівенко, О. І. Колісник, Н. В. Кос. - Київ : ЦП Компринт, 2020. - 536 с. : рис., табл., фот. - Бiблiогр.: с. 530-535 (85 назв).

11.         Хортюк О. В. Цивільно-правова охорона ділової репутації юридичної особи : монографія / О. В. Хортюк ; Нац. акад. правових наук України, НДІ приват. права і підприємництва. - Чернівці : Рута, 2012. - 200 с. - Бібліогр.: с. 178-195.

ПОСІБНИКИ 

1.    Генетика популяцій : методичний посібник для виконання  лабораторних робіт студентам ОКР "Магістр" спеціальність 8.09010201 / НУБіП ; уклад. С. О. Костенко, О. В. Сидоренко, Ю. Ф. Куриленко. - Київ : ВЦ НУБіП України, 2014. - 246 с. - Библиогр.: с. 200-246.

 

2.    Костенко С. О. Збірник задач з генетики : навчальний посібник / С. О. Костенко, І. О. Супрун, О. В. Сидоренко. - Київ : ВЦ НУБіП України, 2010. - 181 с. - Библиогр.: с. 160-161.

3.    Організація племінної справи : навч. посіб. / В. С. Топіха, Т. І. Нежлукченко, С. І. Луговий, В. Я. Лихач ; за ред.  В. С. Топіхи. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 264 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 231-235.

 НАУКОВІ ЗБІРНИКИ

1.    Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral : scientific journal / ОДАУ. - Odessa. - 2019. - Issue 97. - 2020. - 194 с.

2.    Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва  ; редкол. : Є.В. Руденко (голов. ред.) [та ін.]. - Харків, 2019. - № 121. - 221 с. - Бібліогр. в кінці ст.

3.    Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва ; редкол. : В. І. Россоха (голов. ред.) [та ін.]. - Харків, 2020 – № 123. - 208 с. - Бібліогр. в кінці ст.

4.    Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т сіль. госп-ва Карпатського регіону ; редкол. : В. В. Влізло відп. ред.) [та ін.]. - Кропивницький : ІСГКР НААН, 2020. - Вип. 68, ч. 2. - 211 с. - Бібліогр. в кінці ст.

5.    Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвід. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону; редкол. : В. В. Влізло (відп. ред.) [та ін.]. - Львів - Оброшино, 2020. – Вип. 67, ч. 1. - 246 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 0130-8521

6.    Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвід. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону; редкол. : В. В. Влізло (відп. ред.) [та ін.]. - Львів - Оброшино, 2020. – Вип. 67, ч. 2. - 267 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 0130-8521

7.    Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця ; С. І. Ковтун (відп. ред.). – Київ, 2021. – Вип. 61. - 237 с. - Библиогр. в конце ст.

  МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

          1.    Актуальні проблеми агропромислового виробництва України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених (с. Оброшине, 12 листоп. 2020 р.) / НААН України, Ін-т сільгосп-ва Карпат. регіону ; редкол. : О. Ф. Стасів (відп. ред.) [та ін.]. - Львів ; Оброшине : Друк. Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону НААН, 2020.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

1. Вишневський Леонід Васильович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1988-2019 роки / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В.Зубця ; уклад. : С. Л. Войтенко, Р. В. Вишневська, М. Г. Порхун, Т. Є. Ільницька, О. В. Сидоренко, П. П. Джус, В. І. Фасоля, Н. М. Кузебна. - Чубинське, 2020. - 64 с.

2. Професор Подоба Борис Євгенович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964-2020 роки / НААН України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця ; уклад. : В. І. Фасоля, Л. І. Остаповець, Н. М. Кузебна. - 3-тє вид., допов. - Київ : Люксар, 2021. - 106 с.

 НОРМАТИВНО-ВИРОБНИЧІ ДОКУМЕНТИ

1. Каталог генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин України / М-во освіти і науки України, НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця ; уклад. : Л. В. Вишневський, М. В. Гладій, С. Л. Войтенко, С. І. Ковтун, О. В. Сидоренко, П. П. Джус, К. В. Копилов, В. В. Дзіцюк, Т. Є. Ільницька, М. Л. Добрянська, П. А. Троцький, Д. М. Басовський. - Київ : Інтерконтиненталь-Україна, 2020. - 92 с. - Библиогр.: с. 86-92.

 ІНШІ ВИДАННЯ

1. Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2016-2020 роки та 2020 рік / Нац. акад. аграрних наук України ; упоряд. : В. В. Адамчук, О. Є. Гузеватий, В. В. Кузьмінський. - Київ : Аграрна наука, 2021. - 765 с.

2. Звіт про науково-дослідну роботу завдань програм наукових досліджень НААН № 37 "Збереження генофонду порід", № 22 "Корми в кормовий білок", № 28 "Нано- і біотехнології у тваринництві", № 29 "Скотарство", № 34 "Бджільництво" : остаточний / НААН України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН. - Чубинське, 2021. - 664 с.

АВТОРЕФЕРАТИ

1.  Антоненко С. Ф. Обґрунтування системи онтогенетичного формування та реалізації продуктивних якостей корів-первісток української чорно-рябої молочної породи : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук, спец. 06.02.04 / С. Ф. Антоненко, наук. конс. О. М. Маменко ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. - Харків, 2021. - 44 с. - Бібліогр. : с. 34-42.

2.  Вергелес О. П. Удосконалення схеми стимуляції суперовуляції у корів-донорів за використання біологічно активних речовин : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 03.00.20 / О. П. Вергелес, наук. кер В. І. Шеремета ; Мін-во освіти і науки України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. - Б. Церква, 2020. - 26 с. - Бібліогр. : с. 20-22.

3.  Ганкевич Б. О. Рибницько-біологічні особливості веслоноса Polyodon Spathula (Walbaum, 1792) в умовах товарного рибництва в ставах Полісся та Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.03 / Б. О. Ганкевич, наук. кер. О. М. Третяк ; Нац. акад. аграр. наук  України, Ін-т рибного госп-ва. - Київ, 2021. - 23 с. - Бібліогр. : с. 19-21.

4.  Григоренко В. Л. Удосконалення двофазної технології вирощування молодняку свиней : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.04 / В. Л. Григоренко, наук. кер. В. О. Іванов ; Мін-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2021. - 20 с. - Бібліогр. : с. 16-17.

5.  Грішин Б. О. Оцінка помісних коропів першого покоління від схрещування антонінсько-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.03 / Б. О. Грішин, наук. кер. І. І. Грициняк ; Нац. акад. аграр. наук  України, Ін-т рибного госп-ва. - Київ, 2021. - 23 с. - Бібліогр. : с. 18-19.

6.  Губаренко Н. Ю. Вплив генотипів за генами GH та PIT-1 на формування господарсько-корисних ознак голштинських корів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.01 / Н. Ю. Губаренко, наук. кер. О. М. Черненко ; Мін-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2021. - 20 с. - Бібліогр. : с. 16-17.

7.  Гук М. С. Адаптаційна здатність молодняку свиней вітчизняної і закордонної селекції в умовах технології промислового свинарства : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.04 / М. С. Гук, наук. кер. В. М. Волощук ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і агропромислового вироб-ва. - Полтава, 2021. - 21 с. - Бібліогр. : с. 17-18.

8.  Гуцуляк Г. С. Продуктивні якості лактуючих корів промислового комплексу за тривалого періоду яловості та безпліддя : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.04 / Г. С. Гуцуляк, наук. кер. С. Г. Піщан ; Мін-во освіти і науки України, Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. - Дніпро, 2021. - 23 с. - Бібліогр. : с. 19-20.

9.  Данець Л. М. Вплив інтенсивності вирощування ремонтних телиць на молочну продуктивність корів вітчизняних порід : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.01 / Л. М. Данець, наук. кер. І. В. Ткачова ; Нац. акад. аграр. наук  України, Ін-т тваринництва. - Харків, 2021. - 24 с. - Бібліогр.: с. 19-21.

10.       Ільницька Т. Є. Обгрунтування системи селекційно-племінної роботи при удосконаленні коней спортивного напряму використання : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.02.01 / Т. Є. Ільницька ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. - с. Чубинське, 2021. - 24 с. - Библиогр. : с. 20-21.

11.       Керек С. С. Селекція міжтипових гібридів карпатських бджіл та їх ефективність : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.01 / С. С. Керек, наук. кер. С. Ю. Рубан ; Мін-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. - Львів, 2021. - 22 с. - Бібліогр. : с. 17-19.

12.       Климковецький А. А. Зв'язок раннього онтогенетичного розвитку і продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.02.01 / А. А. Климковецький ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. - с. Чубинське, 2021. - 23 с. - Библиогр. : с. 20-21.

13.       Кориляк М. З. Рибницько-біологічні показники коропа при введені до складу раціону розторопші плямистої : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.03 / М. З. Кориляк, наук. кер. І. І. Грициняк ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного госп-ва. - Київ, 2021. - 19 с. - Бібліогр. : с. 15-16.

14.       Лобченко С. Ф.Розробка способів підвищення якості сперми кнурів з метою удосконалення технології відтворення свиней : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.04 / С. Ф. Лобченко, наук. кер. В. Ф. Коваленко, В. М. Волощук ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і агропромислового виробництва. - Полтава, 2021. - 21 с. - Бібліогр. : с. 17-19.

15.       Маковська Н. М. Співвідносна мінливість неспецифічної резистентності та господарськи корисних ознак великої рогатої худоби та свиней : автореф. ... дис. канд. с.-г. наук : cпец. 06.02.01 / Н. М. Маковська ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. - с. Чубинське, 2021. - 22 с. - Библиогр. : с. 17-20.

16.       Мельник В. В. Теоретико-методологічні та науково-організаційні засади розвитку птахівництва в Україні у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... д-ра іст. наук, спец. 07.00.07 / В. В. Мельник, наук. конс. В. А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. - Київ, 2021. - 43 с. - Бібліогр. : с. 37-40.

17.       Новаковська В. Ю. Вплив мультиензимної композиції целюлозолітичних та амілолітичних ферментів на засвоєння вуглеводів в організмі свиней : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.02 / В. Ю. Новаковська, наук. кер. Л. П. Чорнолата ; Мін-во освіти і науки України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. - Б. Церква, 2020. - 20 с. - Бібліогр. : с. 15-17.

18.       Облап Р. В. Методологія молекулярно-генетичного оцінювання сільськогосподарської продукції : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : спец. 03.00.15 / Р. В. Облап ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. - с. Чубинське, 2021. - 44 с. - Библиогр. : с. 34-41.

19.       Паламарчук Р. А. Продуктивність та фізіологічний стан коропа за використання у складі корму амаранта : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.03 / Р. А. Паламарчук, наук. кер. О. В. Дерень ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного госп-ва. - Київ, 2021. - 19 с. - Бібліогр. : с. 15-17.

20.       Папп В. В. Експериментальне обгрунтування створення нового внутрішньопородного типу карпатських бджіл : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.01 / В. В. Папп, наук. кер. М. І. Сахацький ; Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2021. - 20 с. - Бібліогр. : с. 14-15.

21.       Пашко М. М. Особливості комбінованої технології формування та експлуатації маточних стад стерляді (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758) в індустріальних умовах : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.03 / М. М. Пашко, наук. кер. О. М. Третяк ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного госп-ва. - Київ, 2021. - 23 с. - Бібліогр. : с. 18-20.

22.       Сеніченко В. Ю. Оцінка обміну поживних речовин та продуктивність корів і телят за використання мінерально-вітамінних добавок : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.02.02 / В. Ю. Сеніченко ; Білоцерківський національний аграрний університет, МОН. - Біла Церква, 2021. - 22 с.

23.       Симон М. Ю. Вирощування молоді російського осетра (Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzenburg) за умови введення до раціону інактивованих пекарських дріжджів : автореф. дис. ... канд. c.-г. наук, спец. 06.02.03 / М. Ю. Симон, наук. кер. І. І. Грициняк ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного госп-ва. - Київ, 2021. - 21 с. - Бібліогр. : с. 17-19.

24.       Сировнєв Г. І. Гени ECR F18/FUT1 i ECR F4/MUC4 та їх вплив на господарськи корисні ознаки свиней у закритій популяції : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 03.00.15 / Г. І. Сировнєв, наук. кер. В. Т. Сметанін ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. - Чубинське, 2021. - 21 с. - Бібліогр. : с. 18-19.

25.       Федяєва А. С. Обгрунтування ефективної системи породно-лінійної гібридизації за використання термінальних кнурів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.01 / А. С. Федяєва, наук. кер. А. М. Хохлов ; Нац. акад. аграр. наук  України, Ін-т тваринництва. - Харків, 2019. - 19 с. - Бібліогр. : с. 15-16.

26.       Хамід К. О. Вплив технологічних прийомів утримання бджіл на їх продуктивність та якість меду : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец 06.02.04 / К. О. Хамід ; МОН України, Миколаївський нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2021. - 21 с.

27.       Шельов А. В. Поліморфізм генетичних ресурсів тварин за мікросателітними локусами ДНК : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : спец. 03.00.15 / А. В. Шельов ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. - с. Чубинське, 2021. - 39 с. - Библиогр. : с. 31-36.

28.       Шкурко М. І. Ефективність виробництва м'яса качок за чистопорідного розведення та гібридизації : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.01 / М. І. Шкурко, наук. кер. Ю. В. Бондаренко ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. - Чубинське, 2021. - 24 с. - Бібліогр. : с. 19-21.

 2020

 МОНОГРАФІЇ. ПІДРУЧНИКИ

1. Conservation of gene pools of local cattle breeds / V. I. Ladyka, Yu. P. Polupan, U. V. Vdovichenko, et al. Lublin, 2019. 167 р.

2. Ladyka V. I., Khmelnychyi L. M., Khmelnychyi S. L. Conformation types of brown cattle of Sumy region of Ukraine : monograph. Lublin 2019. 133 р.

3. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В., Вишневський Л. В. Селекційні досягнення у тваринництві України та видатні учені кінця XX початку XXI сторіччя / Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН, Полтав. держ. аграр. акад. Полтава, 2019. 78 с.

4. Дмитриев Н. Г., Паронян И. А. Отечественный генофонд крупного рогатого скота. Ленинград : Издатель, 1992. 206 с.

5. Інститут продовольчих ресурсів / М. П. Сичевський, Г. С. Богдан, С. Л. Боков [та ін.] ; заг. ред. М. П. Сичевського. Київ, 2019. 48 с.

6. Інтенсивні технології у молочному скотарстві : монографія / Т. В. Підпала та ін. ; за ред. Т. В. Підпалої. Миколаїв, 2018. 249 с.

7. Гончар О. Ф., Сотніченко Ю. М., Бащенко В. М., Бойко О. В. Молочне скотарство в фермерських та особистих селянських господарствах : монографія / Нац. акад. аграр. наук України, Черкас. дослід. ст. біоресурсів. Чорнобай, 2017. 228 с.

8. Попков Н. А., Тимошенко В. Н., Музыка А. А. Промышленная технология производства молока : монография / РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству". Жодино, 2018. 228 с.

9. Проектування інтенсивного виробництва кролятини в Україні / М. І. Бащенко, І. С. Лучин, О. В. Бойко, Л. М. Дармограй, О. Ф. Гончар, О. М. Гавриш ; НААН, Черкаська дослідна станція біоресурсів. 2019. 212 с.

10. Сичевський М. П., Юзефович А. Е., Коваленко О. В. Стратегія зростання "Харчова промисловість України – 2030" (передумови і перспективи) / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т продовольчих ресурсів. Київ, 2019. 32 с.

11. Сичевський М. П. Харчова промисловість як основа продовольчої безпеки та розвитку держави : [монографія] / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т продовольчих ресурсів. Київ, 2019. 388 с.

12. Шаран П. І. Економіка генетичних племінних ресурсів великої рогатої худоби спеціалізованих м'ясних порід України : монографія. Бориспіль, 2019. 328 с.

 НАУКОВІ ЗБІРНИКИ

1. Аграрний вісник Причорномор'я / Л. О. Тарасенко (гол. ред.) / Одеський державний аграрний університет. 2019. Вип. 93. 306 с.

2. Аграрний вісник Причорномор'я / М. М. Брошков (гол. ред.) / Одеський державний аграрний університет. 2019. Вип. 94. 182 с.

3. Аграрний вісник Причорномор'я / О. В. Данчук (гол. ред) / Одеський державний аграрний університет. 2020. Вип. 96. 205 с.

4. Вісник аграрної науки Причорномор'я / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; редкол. : В. С. Шебанін  (гол. ред.) та ін. Миколаїв, 2019. Вип. 2 (102). 105 с.

5. Вісник аграрної науки Причорномор'я / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; редкол. : В. С. Шебанін  (гол. ред.) та ін. Миколаїв, 2019. Вип. 1 (101). 127 с.

6. Вісник аграрної науки Причорномор'я / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; редкол. : В. С. Шебанін  (гол. ред.) та ін. Миколаїв, 2019. Вип. 4 (104). 133 с.

7. Вісник аграрної науки Причорномор'я / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. ; редкол. : В. С. Шебанін  (гол. ред.) та ін. Миколаїв, 2019.  Вип. 3. 119 с.

8. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету / редкол. : О. В. Скидан (голов. ред.) [та ін.]. Житомир, 2015. № 2 (52), т. 3. 390 с.

9. Вісник Інституту тваринництва центральних районів / Укр. акад. аграр. наук України; редкол. : В. С. Козирь (голов. ред. ) [та ін]. Дніпропетровськ, 2009. Вип. 5. 224 с.

10. Вісник Інституту тваринництва центральних районів / Нац. акад. аграр. наук України ; редкол. : В. С. Козирь ( голов. ред. ) [та ін]. Дніпропетровськ : Деліта. 2010. Вип. 7. 244 с.

11. Вісник Інституту тваринництва центральних районів / Укр. акад. аграр. наук ; редкол. : В. С. Козирь ( голов. ред. ) [та ін]. Дніпропетровськ : Деліта, 2007. Вип. 1. 180 с.

12. Зоотехническая наука Беларуси / Респ. унитар. предприятие "Науч.-практ. центр Нац. акад. наук Беларуси по животноводству". Жодино : РУП "Науч.-практ. центр Нац. акад. наук Беларуси по животноводству". Т. 54, ч. 1 : Сборник научных трудов, посвященный 70-летию со дня основания Науч.-практ. центра Нац. акад. наук Беларуси по животноводству"/ [редкол. : И. П. Шейко (гл. ред.) и др.]. 2019. 272 с.

13. Зоотехническая наука Беларуси / Респ. унитар. предприятие "Науч.-практ. центр Нац. акад. наук. Беларуси по животноводству". Жодино, Минск. обл. : РУП "Науч.-практ. центр Нац. акад. наук. Беларуси по животноводству". Т. 54, ч. 2 : Сборник научных трудов, посвященный 70-летию со дня основания Науч.-практ. центра Нац. акад. наук Беларуси по животноводству / [редкол. : И. П. Шейко (гл. ред.) и др.].  2019. 263 с.

14. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / редкол. : С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) [та ін.]. Київ, 2018. Вип. 289. 178 с.

15. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сільського госп-ва Карпат. регіону ; ред. Г. М. Седіло. Львів-Оброшино, 2019. Вип. 65. 215 с.

16. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону; редкол. : Г. М. Седіло (відп. ред.) [та ін.]. Львів - Оброшино, 2019. Вип. 66. 343 с.

17. Продовольчі ресурси / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т прод. ресурсів ; редкол. : М. П. Сичевський (голов. ред.)  [та ін.]. Київ : Барми, 2019. Вип. 13. 302 с.

18. Розведення і генетика тварин / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця ; редкол. : С. І. Ковтун (відп. ред.) [та ін.]. Київ, 2019. Вип. 58. 168 с.

19. Розведення і генетика тварин / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця ; редкол. : С. І. Ковтун (відп. ред.) [та ін.]. Київ, 2020. Вип. 59. 180 с.

20. Розведення і генетика тварин / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця ; редкол. : С. І. Ковтун (відп. ред.) [та ін.]. Київ, 2020. Вип. 60. 143 с.

21. Таврійський науковий вісник / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т"; редкол. : О. В. Аверчев (голов. ред.) [та ін.]. Херсон : Гельветика, 2019.Вип. 108. 236 с.

 БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

1. Дзіцюк Валентина Валентинівна. Доктор сільськогосподарських наук : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1984-2019 рр. / Нац. акад. аграр. наук України,  Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця ; уклад. : В. І. Фасоля, Н. М. Кузебна ; наук. ред. І. С. Бородай ; авт. вступ. ст. : Ю. П. Полупан. Чубинське, 2019. 50 с.

2. Полупан Юрій Павлович : біобіліогр. покажч. наук. пр. за 1981-2019 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця; уклад. : В. І. Фасоля, Н. М. Кузебна ; наук. ред. В. А. Вергунов. Київ, 2019. 142 с.

 НОРМАТИВНО-ВИРОБНИЧІ ДОКУМЕНТИ

1. Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві 2018 рік : Т. 1 / М-во аграр. політики та прод-ва України, ІРГТ ім. М.В.Зубця; О. В. Романова, С. В. Прийма, Ю. П. Полупан, Д. М. Басовський ; заг. ред. С. В. Прийми. Київ, 2019. 153 с.

2. Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві 2018 рік : Т. 2 / М-во аграр. політики та прод-ва України, ІРГТ ім. М.В.Зубця ; О. В. Романова, С. В. Прийма, Ю. П. Полупан, Д. М. Басовський ; заг. ред. С. В. Прийми. Київ, 2019. 205 с.

3. Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві 2019 рік : Т. 2 / М-во розвитку екон, торг. та сіль. госп-ва України, НААН, ІРГТ ім. М.В.Зубця ; О. В. Романова, С. В. Прийма, Ю. П. Полупан, Д. М. Басовський ; заг. ред. С. В. Прийми. Київ, 2020. 199 с.

4. Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві 2019 рік : Т. 1 / М-во розвитку екон., торг. та сіль. госп-ва України, НААН, ІРГТ ім. М.В.Зубця; О. Р. Романова, С. В. Прийма, Ю. П. Полупан, Д. М. Басовський ; заг. ред. С. В. Прийми. Київ, 2020. 146 с.

5. Каталог бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід для відтворення маточного поголів'я в 2019 році / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН ; уклад. : Ю. П. Полупан, М. В. Гладій, Д. М. Басовський, С. Г. Германчук, С. В. Кузебний, О. Д. Бірюкова, С. В. Прийма, Б. Є. Подоба, О. В. Романова ; за ред. Ю. П. Полупана і Д. М. Басовського. Київ, 2019. 380 с.

6. Каталог бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід для відтворення маточного поголів'я в 2020 році / Мін-во розвитку екон., торг. та сіль. госп-ва України, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця НААН ; уклад. : Ю. П. Полупан та ін. ; за ред. Ю. П. Полупана і Д. М. Басовського. Київ, 2020. 351 с.

7. Каталог бугаїв м'ясних порід і типів для відтворення маточного поголів'я в 2019 році / М-во аграр. політики та продовольства України, НААН України, Ін-т розведення та генетики тварин ім. М.В.Зубця ; уклад. : Ю. П. Полупан, М. В. Гладій, С. В. Кузебний, Д. М. Басовський, П. П. Джус, Б. Є. Подоба, С. В. Прийма, Г. М. Бондарук, Н. В. Чоп, О. В. Романова, І. Л. Ментю ; ред. Ю. П. Полупан. Київ, 2019. 35 с.

8. Каталог бугаїв м'ясних порід і типів для відтворення маточного поголів'я в 2020 році / Мін-во розвитку екон., торг. та сіль. госп-ва, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН ; уклад. : Ю. П. Полупан та ін. ; за ред. Ю. П. Полупана і С. В. Прийми. Київ, 2020. 34 с.

9. Каталог інноваційних розробок Інституту продовольчих ресурсів НААН / НААН ; М. П. Сичевський, І. О. Романчук, К. В. Копилова [та ін.]. Київ, 2019. 28 с.

10. Каталог інноваційних розробок НААН, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво (2017-2019 рр.) / Я. М. Гадзало, А. В. Балян, В. А. Вергунов, Л. В. Лук'янчук, Ю. М. Носенко, О. І. Бєлова, К. І. Шейко, І. М. Криворучко ; за ред. Я. М. Гадзала ; НААН. Київ, 2020. 268 с.

 МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XVIIІ Всеукр. наук. конф. молодих учених і аспірантів з міжнар. участю, присвяч. 95-й річниці від дня народж. проф. Володимира Юхимовича Недави / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2020. 56 с.

2. Вклад вчених у розвиток галузі тваринництва : міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 13-14 лист. 2014 р. / М-во аграр. політики та прод-ва України, Полтавська держ. аграр. акад. Полтава, 2014. 104 с.

3. Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 вер. 2013 р. / Нац. акад. аграр. наук, Терноп. держ. с.-г. дослід. ст., Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля ; ред. : О. М. Жукорський, М. Д. Кухтин, М. К. Пархомець [та ін.]. Тернопіль, 2013. 244 с.

4. Перспективы развития свиноводства стран СНГ : сб. науч. трудов по материалам XXV Международной научно-практической конференции (Жодино, 23-24 авг. 2018 г.) / Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр по животноводству ; ред. И. П. Шейко [и др.] ; рец. : Ф. И. Привалов, А. П. Шпак. Минск, 2018. 333 с. 

ЕКОМЕНДАЦІЇ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Рекомендації з підбору бугаїв до маточного поголів'я у молочному скотарстві / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця; Ю. П. Полупан, С. Ю. Рубан, М. Я. Єфіменко, Г. С. Коваленко, О. Д. Бірюкова, Д. М. Басовський, С. В. Прийма, Ю. В. Подоба. Чубинське, 2019. 31 с.

2. Гончар О. Ф., Гавриш О. М., Шевченко Є. А. Методичні рекомендації з оцінки племінної цінності кролів за методом Blup / Нац. акад. аграр. наук України, Черкас. дослід. ст. біоресурсів. Черкаси, 2015. 16 с.

3. Удосконалення окремих елементів технології довготривалого зберігання і використання кріоконсервованої сперми бугаїв: методичні рекомендації / О. В. Бойко, О. Ф. Гончар, М. С. Небилиця, Ю. М. Сотніченко, Л. В. Вишневський, А. О. Ляшенко; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця, Черкас. дослід. ст. біоресурсів. Черкаси, 2015. 32 с.

4. Гончар О. Ф., Гавриш О. М., Яремич Н. В. Теоретичні основи впливу гено- та паратипових чинників на продуктивні показники норок при застосуванні методів ввідного схрещування з використанням генотипів скандинавської селекції: методичні рекомендації / Нац. акад. аграр. наук України, Черкас. дослід. ст. біоресурсів. Черкаси, 2015. 36 с.

5. Основні принципи реконструкції приміщень для удосконалення технології утримання племінних свиней: методичні рекомендації / М. І. Бащенко, В. М. Волощук, М. С. Небилиця, О. В. Ващенко, О. М. Мазанько; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і АПВ, Черкас. дослід. ст. біоресурсів. Черкаси, 2015. 34 с.

6. Бойко О. В., Гончар О. Ф., Гавриш О. М. Розведення хутрових звірів різних видів за лініями у процесі чистопородного розведення і схрещування: методичні рекомендації / НААН, Черкаська досл. станція біоресурсів. 2019. 21 с.

7. Система схрещування та гібридизації свиней для товарних господарств Черкаської області: методичні рекомендації / НААН, Ін-т свинарства і АПВ, Черкаська досл. станція біоресурсів; М. І. Бащенко, М. Д. Березовський, М. С. Небилиця, П. А. Ващенко, О. В. Ващенко. Черкаси, 2019. 24 с.

8. Волощук В. М., Небилиця М. С., Смислов С. Ю., Мазанько М. О. Вплив типу приміщення на формування основних параметрів мікроклімату та продуктивність свиней: методичні рекомендації / НААН, Ін-т свинарства і АПВ, Черкаська досл. станція біоресурсів. Черкаси, 2019. 32 с.

9. Гончар О. Ф., Гавриш О. М., Яремич Н. В. Ефективність використання природних мінеральних сорбентів в годівлі американської норки: методичні рекомендації / НААН, Черкаська досл. станція біоресурсів. 2019. 23 с.

10. Гончар О. Ф., Гавриш О. М., Яремич Н. В., Завгородній М. П. Ефективність використання сірковмісних біорегуляторів в годівлі американської норки: методичні рекомендації / НААН, Черкаська досл. станція біоресурсів. 2019. 21 с.

11. Бойко О. В., Гончар О. Ф., Гавриш О. М., Небилиця М. С. Утримання кролів в приміщеннях закритого типу: методичні рекомендації / НААН, Черкаська досл. станція біоресурсів. 2019. 28 с.

12. Бащенко М. І., Бойко О. В., Гончар О. Ф., Сотніченко Ю. М. Теоретичне обґрунтування шляхів оптимізації селекційного процесу в популяціях молочної худоби: методичні рекомендації / НААН, Черкаська досл. станція біоресурсів. Черкаси, 2019. 36 с.

13. Лучин І. С., Корпанюк В. Д., Дармограй Л. М., Бойко О. В. Удосконалення технології годівлі вітчизняних і імпортних генотипів кролів з оптимальним використанням регіональних кормів та кормових добавок: методичні рекомендації / НААН. Черкаси, 2019. 24 с.

14. Методичні основи оцінки ефективності відбору лисиць за параметрами статевої поведінки, їх використання в селекції та відтворенні: методичні рекомендації / НААН, Ін-т тваринництва; О. В. Корх, В. С. Петраш, І. В. Корх, І. С. Вакуленко, Є. О. Аксьонов. Харків, 2018. 30 с.

15. Сидоренко О. В., Войтенко С. Л., Порхун М. Г. Результати оцінки великої рогатої худоби племінних стад дослідних господарств мережі НААН та рекомендації щодо ведення племінної справи у молочному скотарстві / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця. Чубинське, 2020. 37 с.

16. Вітчизняний досвід з підбору бугаїв до маточного поголів'я у молочному скотарстві / Ю. П. Полупан, О. І. Костенко, С. Ю. Рубан, М. Я. Єфіменко, Г. С. Коваленко, О. Д. Бірюкова, Д. М. Басовський, С. В. Прийма, Ю. В. Подоба ; за ред. Ю. П. Полупана. Київ, 2020. 32 с.

ПРОГРАМИ

1. Ільницька Т. Є., Бондаренко О. В. Програма створення породної групи коней спортивного напряму використання. Чубинське, 2020. 48 с.

АВТОРЕФЕРАТИ

1. Андрієнко Л. М. Продуктивність і перетравність корму у молодняку кролів за разних рівнів та джерел метіоніну в комбікормах : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.02 / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т  біоресурсів і природокористування України. Київ, 2020. 19 с.

2. Бабков Я. І. Продуктивність, обмін речовин та якість м'яса у гібридних свиней за дії кормової добавки "Бетаїн" : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.02 / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т  біоресурсів і природокористування України. Київ, 2019. 21 с.

3. Барило Є. О. Оцінка рибницько-біологічних показників американської палії (Salvelinus fontinalis M.) та райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss W.) вирощених в умовах форелевих господарств Карпатського регіону : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.03 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного господарства. Київ, 2020. 18 с.

4. Батуревич О. О. Вирощування коропа за використання мінералів із сорбційними властивостями : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.03 / НААН, Ін-т рибного господарства. Київ, 2020. 19 с.

5. Вечорка В. В. Наукове обґрунтування та практичні засади селекційного удосконалення молочної худоби вітчизняних порід : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. Чубинське, 2019. 44 с.

6. Видрик А. В. Експериментальне обгрунтування технології виробництва маточного молочка за неповного осиротіння бджолиних сімей : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / М-во освіти і науки України, НУБіП. Київ, 2020. 23 с.

7. Гурбик В. В. Рибницько-біологічна оцінка галицького коропа в умовах промислового вирощування в ставах Прикарпаття : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.03 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного господарства. Київ, 2020. 21 с.

8. Захарчук П. Б. Порівняльна оцінка продуктивної дії "Е-селену" і "Девівіту" при відгодівлі бичків симентальської породи : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.02 / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т вет. медицини та біотехнол. ім.С.З.Гжицького. Львів, 2020. 24 с.

9.  Капшук Н. О. Ремонт стада голштинських корів та його ефективність за промислової технології виробництва молока : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / М-во освіти і науки України, Дніпровський держ. аграр.-екон. ун-т. Дніпро, 2020. 22 с.

10. Король-Безпала Л. П. Удосконалення біотехнології вирощування личинок Chironomus та використання їх у рибництві : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / М-во освіти і науки України, Білоцерківський нац. аграр. ун-т. Б. Церква, 2020. 20 с.

11. Краснощок О. О. Формування продуктивності свиней в залежності від методів розведення та інтенсивності росту : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і АПВ. Полтава, 2020. 20 с.

12. Кулікова Г. В. Удосконалення технології вирощування мальків-покатників російського осетра (acipenser gueldenstaedtil brandt et ratzeburg) та цьоголіток стерляді (acipenser ruthenus linnaeus) в умовах півдня України (на прикладі виробничо-експериментального Дніпровського осетрового риборозплідного заводу) : автореф. дис.... канд. с.-г. наук : 06.02.03 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного господарства. Київ, 2020. 24 с.

13. Ленд'єл С. А. Нові аспекти вирощування окуня (Perca fluviatilis) і судака (Sander lucioperca) на ранніх стадіях розвитку в інтенсивних умовах : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.03 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного господарства. Київ, 2020. 20 с.

14. Оріхівський Т. В. Продуктивні якості тварин різних виробничих типів симентальської породи в умовах Прикарпаття : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т вет. мед. та біотехнологій ім. С.З.Гжицького. Львів, 2020. 24 с.

15. Ривак Р. О. Біотехнологія збагачення біомаси водорості Lemna minor Йодом та використання її за вирощування курчат-бройлерів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / М-во освіти і науки України, Білоцерківський нац. аграр. ун-т. Б. Церква, 2020. 20 с.

16. Скляренко Ю. І. Селекційні та генетичні аспекти збереження і поліпшення генофонду бурих порід Північного Сходу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. Чубинське, 2019. 48 с.

17. Филь С. І. Роль селекційно-генетичних факторів у формуванні високопродуктивних стад чорно-рябої худоби : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. Чубинське, 2020. 24 с.

18. Чепіга А. М. Аналіз генетичного різноманіття локальних порід та породних груп качок китайської та української селекції за використання мікросателітних ДНК-локусів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. Чубинське, 2020. 22 с.

19. Шуліка Л. В. Поліморфізм генів міостатину та інсуліну і його зв'язок з продуктивними ознаками курей ліній української селекції порід род-айленд червоний і плімутрок білий : автореф. дис. ...  канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. Чубинське, 2020. 22 с.

20. Шуляр А. Л. Динаміка господарськи корисних ознак корів української чорно-рябої молочної породи за вбирного схрещування в умовах Полісся : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. Чубинське, 2020. 20 с.

ІНШІ ВИДАННЯ

1. Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2019 рік / НААН ; упоряд. В. В. Адамчук, О. Є. Гузєватий, В. В. Кузьмінський. Київ, 2020. 572 с.