1.     Буркат В. П. Ретроспектива публіцистики / В. П. Буркат. –К. : Аграр. наука, 2004. – 255 с.

2.     Буркат В .П. Історичні аспекти розвитку теорії селекції у скотарстві України : монографія / В. П. Буркат, І. С. Бородай . – К. : Аграр. наука, 2006. – 584 с.

3.     Буркат В. П. Нариси з історії інституту : монографія / В. П. Буркат, І. С. Бородай. – К. : Аграр. наука, 2008. – 560 с.

4.     Вплив зовнішнього та внутрішнього опромінення на репродуктивну та травну системи норки / Й. З. Сірацький, Є. М. Рясенко, О. О. Масіцька та ін. ; за ред. Й. З. Сірацького. – К. : ТОВ “Міжнародна фінансова агенція”, 1998. – 150 с.

5.     Генетико-популяційні процеси при розведенні тварин / І. П. Петренко, М. В.Зубець, Д. Т. Вінничук ; за ред. І. П. Петренка ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розвед. і генет. тварин УААН, Ін-т агроекол. і біотехнол. УААН. – К. : Аграрна наука, 1997. – 478 с.

6.     Генетико-селекційний моніторинг у молочному скотарстві / М. В. Зубець, В. П. Буркат, М. Я. Єфіменко [та ін.]. – К. : Аграр. наука, 1999. – 88 с.

7.     Генетико-селекційний моніторинг у мясному скотарстві / М. В. Зубець, В. П. Буркат, Ю. Ф. Мельник [та ін.]. – К. : Аграр. наука, 2000. – 88 с.

8.     Геномна селекція у тваринництві: стан та перспективи розвитку : матеріали творч. дискусії (19 квіт. 2011 р.) / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ; за ред. М. І. Бащенка. – К. : Аграр. наука, 2011. – 80 с.

9.     Генетичні, біотехнологічні та економічні методи збільшення виробництва молока : метод. рек. / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетика тварин. – Чубинське, 2004. – 39 с.

10. Гопка М. В. Методичні рекомендації із застосування генетичних маркерів у конярстві / УААН. Ін-т розведення і генетики тварин ; М. В. Гопка, В. О. Пінчук, Н. В. Зуєва; за ред. Б. Є. Подоби. – Чубинське, 2007. – 40 с.  

11. Дубін А. М. Лінійна оцінка і генезис породи / А. М. Дубін, В. П. Буркат. – К. : Аграрна наука, 1998. – 107 с.

12. Дзіцюк В. В. Використання цитогенетичних методів у селекції плідників / В. В. Дзіцюк. – К. : Аграр. наука, 2009. – 57 с.

13. Матеріали ХІІ Всеукраїнської наукової конференції  молодих вчених та аспірантів, присвяченої пам'яті  акад. УААН Валерія Петровича Бурката, 13 берез. 2014. р. – Чубинське, 2014. – 95 с.

14. Матеріали Х наукової конференції молодих вчених та аспірантів (17 трав. 2012 р.). – Чубинське, 2012. – 97 с.

15. Матеріали ХIV всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та аспірантів, присвяченої пам'яті акад. УААН Валерія Петровича Бурката, 20 травня. 2016. р. – Чубинське, 2016. – 76 с.

16. Мельник Ю. Ф. Селекционный процесс и состояние генетических ресурсов животноводства в Украине : материалы к докл. По проблеме состояния мировых генетических ресурсов животноводства. – К. : аграр. Наука, 2002. – 67 с.

17. Методологіянаукових досліджень з питань селекції, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали наук.-теор. конф., присвяч. пам’яті академіка В. П. Бурката, Чубинське, 25 лют. 2010 р. / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ; за ред. І. В. Гузєва. – К. : Аграр. наука, 2010. – 140 с.

18. Методика визначення тарифу і бюджетної дотації за штучне осіменіння маток сільськогосподарських тварин / Мін-во аргар. політ. України, Національна акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ; В. П. Буркат, П. І. Шаран, Д. М. Миткитюк [та ін.] ; заг. ред. П. І. Шарана. – Чубинське, 2010. – 44 с.

19. Методика селекційно-економічного обґрунтування визначення ефективності капітальних вкладень на формування основного стада корів молочних і молочно-мʼясних порід / П.І. Шаран, Ю.П. Полупан, М. С. Судовців, М. О. Рогових. ; заг. ред. П. І. Шарана. – Чубинське, 2010. – 28 с.

20. Методики наукових досліджень із селекції, генетики та біотехнології у тваринництві / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – К. : Аграр. наука, 2005. – 244 с.

21. Методика селекційно-економічного обґрунтування рекомендованих цін на сперму бугаїв молочних і молочно-м’ясних порід в умовах ринку / Ю.Ф. Мельник, В.П. Буркат, П.І. Шаран, Ю.П. Полупан, Г.Г. Кравченко ; М-во аграр. політики Укр. Укр. акад. аграр. наук. Ін-т розвед. і генетикми тварин. – Чубинське, 2007. – 26 с.

22. Методичні рекомендації із застосування генетичних маркерів у конярстві / М. В. Гопка, В. О. Пінчук, Н. В. Зуєва ; за ред. Б. Є. Подоби. – Чубинське, 2007. – 38 с.

23. Молочні і м’ясні породи великої рогатої худоби Великобританії (за матеріалами зарубіжного досвіду) / І. В. Гузєв, М. С. Гавриленко, Н. Л. Рєзникова, Ю. П. Полупан ; Інститут розведення і генетики тварин. – К. : Науковий світ, 2010. – 35 с.

24. Методологічні аспекти збереження генофонду сільськогосподарських тварин : до 75 річчя створ. Укр. акад. аграр. наук / Ін-т розведення і генетики тварин. – К. : Аграр. наука, 2007. – 119 с.

25. Перспективи використання досягнень генетики і біотехнології у практичній селекції тварин : матеріали творч. дискусії (23 трав. 2006 р.) / за ред. В. П. Бурката ; Ін-т розвед. і генет. тварин УААН. – К. : Аграрна наука, 2006. – 100 с.

26. Проблеми збереження генофонду тварин : матеріали творч. дискусії (17 лют. 2007 р.) / Ін-т розвед. і генетики тварин УААН, Т-во генет. і селекціонерів ім. М.І.Вавилова ; за ред. В. П. Бурката. – К. : Аграрна наука, 2007. – 108 с.

27. Професор Сірацький Йосип Зенонович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1960–2010 рр. / уклад. : В. І. Фасоля, І. В. Рясенко ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин, Держ. наук. с.-г. б-ка ; наук. ред. М. І. Бащенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ПП «Люксар». – 109 с. – (Серія «Біобібліографія вчених-аграріїв України, кн. 38).

28. Результати комплексної індивідуальної оцінки великої рогатої худоби м’ясних порід і типів суб’єктів племінної справи у тваринництві України за 2009 рік. / М-во аграр. політики України, Нац. об-ня по плем. справі у тваринництві «Укрплемоб’єднання», Ін-т розведення і генетики тварин ; авт. кол. : І. В. Гузєв [та ін.] ; за ред. А. Є. Почукаліна. – К. : Арістей, 2010. – 122 с.

29. Рекомендації з регулювання організаційно-економічних і правових відносин між учасниками ринку поліпшення телиць для комплектування молочних стад корів сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств / Ю. Ф. Мельник, В. П. Буркат, П. І. Шаран [та ін.] ; заг. ред. П. І. Шарана. – Чубинське, 2010. – 40 с. – ISBN 978-966-96953-0-7.

30. Рекомендації по організації відтворення великої рогатої худоби / за ред. В. П. Бурката. – К. : Науковий світ, 2002. – 27 с.

31. Рекомендована оплата праці виконавців робіт з відтворення великої рогатої худоби сільськогосподарських підприємств (метод. підходи до визначення, приклади обчислення, механізм впровадження) / заг. ред. П. І. Шарана. – Чубинське, 2013. – 11 с.

32. Стратегія розвитку мясного скотарства в Україні у контексті національної продовольчої безпеки / за ред. М. В. Зубця, І. В. Гузєва. – К. : Аграр. наука, 2003. – 175 с.

33. Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – К. : Аграр. наука, 2011. – Вип. 50 – 274 с.

34. Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – К. : Аграр. наука, 2011. – Вип. 52 – 240 с.

35. Теорія системного аналізу “кровозмішення” у тварин : [монографія] / І. П. Петренко [та ін.]. – К. : Аграр. наука, 2005. – 522 с.

36.  Шарапа, Г. С. Методичні рекомендації з відтворення високопродуктивних корів / Г. С. Шарапа ; УААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – К.: Аграр. наука, 2006. – 100 с.