Обмінний фонд

 1. Буркат В. П. Ретроспектива публіцистики / В. П. Буркат. – К. : Аграр. наука, 2004. – 255 с.
 2. Буркат В.П. Історичні аспекти розвитку теорії селекції у скотарстві України : монографія / В. П. Буркат, І. С. Бородай. – К. : Аграр. наука, 2006. – 584 с.
 3. Буркат В. П. Нариси з історії інституту : монографія / В. П. Буркат, І. С. Бородай. – К. : Аграр. наука, 2008. – 560 с.
 4. Вплив зовнішнього та внутрішнього опромінення на репродуктивну та травну системи норки / Й. З. Сірацький, Є. М. Рясенко, О. О. Масіцька та ін. ; за ред. Й. З. Сірацького. – К. : ТОВ “Міжнародна фінансова агенція”, 1998. – 150 с.
 5. Генетико-популяційні процеси при розведенні тварин / І. П. Петренко, М. В. Зубець, Д. Т. Вінничук ; за ред. І. П. Петренка ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розвед. і генет. тварин УААН, Ін-т агроекол. і біотехнол. УААН. – К. : Аграр. наука, 1997. – 478 с.
 6. Генетико-селекційний моніторинг у молочному скотарстві / М. В. Зубець, В. П. Буркат, М. Я. Єфіменко [та ін.]. – К. : Аграр. наука, 1999. – 88 с.
 7. Генетико-селекційний моніторинг у м’ясному скотарстві / М. В. Зубець, В. П. Буркат, Ю. Ф. Мельник [та ін.]. – К. : Аграр. наука, 2000. – 88 с.
 8. Геномна селекція у тваринництві: стан та перспективи розвитку : матеріали творч. дискусії (19 квіт. 2011 р.) / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ; за ред. М. І. Бащенка. – К. : Аграр. наука, 2011. – 80 с.
 9. Генетичні, біотехнологічні та економічні методи збільшення виробництва молока : метод. рек. / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетика тварин. – Чубинське, 2004. – 39 с.
 10. Гопка М. В. Методичні рекомендації із застосування генетичних маркерів у конярстві / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин ; М. В. Гопка, В. О. Пінчук, Н. В. Зуєва ; за ред. Б. Є. Подоби. – Чубинське, 2007. – 40 с.
 11. Гузєв Ігор Вікторович (1963–2014) : бібліогр. покажч. наук. пр. за 1963–2014 роки / уклад. : В. І. Фасоля, О. І. Мохначова, Л. І. Остаповець ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця, ННСГБ ; наук. ред. В. А. Вергунов, авт. вступ. ст. : М. В. Гладій. – К., 2015. – 116 с.
 12. Дубін А. М. Лінійна оцінка і генезис породи / А. М. Дубін, В. П. Буркат. – К. : Аграр. наука, 1998. – 107 с.
 13. Дзіцюк В. В. Використання цитогенетичних методів у селекції плідників / В. В. Дзіцюк. – К. : Аграр. наука, 2009. – 57 с.
 14. Інтер'єр сільськогосподарських тварин : навч. посібник / Й. З. Сірацький та ін. – К. : Вища школа, 2009. – 280 с.
 15. Історія Інституту розведення і генетики тварин у подіях, фактах, біографія учених / НААН, ІРГТ; кол. авт. : М. І. Бащенко, Ю. М. Бойко, І. С. Бородай та ін. ; наук. ред. К. В. Копилов. – ПП «Люскар», 2012. – 368 с.
 16. Кадиш В. О. Формування відтворювальної здатності у бугаїв-плідників абердин-ангуської породи : монографія. К. : Люксар, 2007. – 141 с.
 17. МатеріалиХІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та аспірантів, присвяченої пам'яті акад. УААН Валерія Петровича Бурката, 13 берез. 2014. р. – Чубинське, 2014. – 95 с.
 18. Матеріали Х наукової конференції молодих вчених та аспірантів (17 трав. 2012 р.). – Чубинське, 2012. – 97 с.
 19. Матеріали ХIV всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та аспірантів, присвяченої пам'яті акад. УААН Валерія Петровича Бурката, 20 травня. 2016. р. – Чубинське, 2016. – 76 с.
 20. Мельник Ю. Ф. Селекционный процесс и состояние генетических ресурсов животноводства в Украине : материалы к докл. по проблеме состояния мировых генетических ресурсов животноводства. – К. : Аграр. наука, 2002. – 67 с.
 21. Методологія наукових досліджень з питань селекції, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали наук.-теор. конф., присвяч. пам’яті академіка В. П. Бурката, Чубинське, 25 лют. 2010 р. / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ; за ред. І. В. Гузєва. – К. : Аграр. наука, 2010. – 140 с.
 22. Методика визначення тарифу і бюджетної дотації за штучне осіменіння маток сільськогосподарських тварин / Мін-во аргар. політ. України, Національна акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ; В. П. Буркат, П. І. Шаран, Д. М. Миткитюк [та ін.] ; заг. ред. П. І. Шарана. – Чубинське, 2010. – 44 с.
 23. Методика селекційно-економічного обґрунтування визначення ефективності капітальних вкладень на формування основного стада корів молочних і молочно-мʼясних порід / П. І. Шаран, Ю. П. Полупан, М. С. Судовців, М. О. Рогових. ; заг. ред. П. І. Шарана. – Чубинське, 2010. – 28 с.
 24. Методики наукових досліджень із селекції, генетики та біотехнології у тваринництві / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин. – К. : Аграр. наука, 2005. – 244 с.
 25. Методика селекційно-економічного обґрунтування рекомендованих цін на сперму бугаїв молочних і молочно-м’ясних порід в умовах ринку / Ю.Ф. Мельник, В. П. Буркат, П. І. Шаран, Ю. П. Полупан, Г. Г. Кравченко ; М-во аграр. політики Укр, Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розвед. і генетики тварин. – Чубинське, 2007. – 26 с.
 26. Методичні рекомендації із застосування генетичних маркерів у конярстві /М. В. Гопка, В. О. Пінчук, Н. В. Зуєва ; за ред. Б. Є. Подоби. – Чубинське, 2007. – 38 с.
 27. Молочніі м’ясні породи великої рогатої худоби Великобританії (за матеріалами зарубіжного досвіду) / І. В. Гузєв, М. С. Гавриленко, Н. Л. Рєзникова, Ю. П. Полупан ; Інститут розведення і генетики тварин. – К. : Науковий світ, 2010. – 35 с.
 28. Методологічні аспекти збереження генофонду сільськогосподарських тварин : до 75 річчя створ. Укр. акад. аграр. наук / Ін-т розведення і генетики тварин. – К. : Аграр. наука, 2007. – 119 с.
 29. Перспективи використання досягнень генетики і біотехнології у практичній селекції тварин : матеріали творч. дискусії (23 трав. 2006 р.) / за ред. В. П. Бурката ; Ін-т розвед. і генет. тварин УААН. – К. : Аграр. наука, 2006. – 100 с.
 30. Проблеми збереження генофонду тварин : матеріали творч. дискусії (17 лют. 2007 р.) / Ін-т розвед. і генетики тварин УААН, Т-во генет. і селекціонерів ім. М.І.Вавилова ; за ред. В. П. Бурката. – К. : Аграр. наука, 2007. – 108 с.
 31. Професор Сірацький Йосип Зенонович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1960–2010 рр. / уклад. : В. І. Фасоля, І. В. Рясенко ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин, Держ. наук. с.-г. б-ка ; наук. ред. М. І. Бащенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ПП «Люксар». – 109 с. – (Серія «Біобібліографія вчених-аграріїв України, кн. 38).
 32. Результати комплексної індивідуальної оцінки великої рогатої худоби м’ясних порід і типів суб’єктів племінної справи у тваринництві України за 2009 рік. / М-во аграр. політики України, Нац. об-ня по плем. справі у тваринництві «Укрплемоб’єднання», Ін-т розведення і генетики тварин ; авт. кол. : І. В. Гузєв [та ін.] ; за ред. А. Є. Почукаліна. – К. : Арістей, 2010. – 122 с.
 33. Рекомендації з регулювання організаційно-економічних і правових відносин між учасниками ринку поліпшення телиць для комплектування молочних стад корів сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств / Ю. Ф. Мельник, В. П. Буркат, П. І. Шаран [та ін.] ; заг. ред. П. І. Шарана. – Чубинське, 2010. – 40 с.
 34. Рекомендації  по організації відтворення великої рогатої худоби / за ред. В. П. Бурката. – К. : Науковий світ, 2002. – 27 с.
 35. Рекомендована оплата праці виконавців робіт з відтворення великої рогатої худоби сільськогосподарських підприємств (метод. підходи до визначення, приклади обчислення, механізм впровадження) / заг. ред. П. І. Шарана. – Чубинське, 2013. – 11 с.
 36. Розведення сільськогосподарських тварин з основами спеціальної зоотехнії : підручник / Т. В. Засуха, М. В. Зубець, Й. З. Сірацький ; за ред. М.В. Зубця. – К. : Аграр. наука, 1999. – 512 с.
 37. Стратегія розвитку м’ясного скотарства в Україні у контексті національної продовольчої безпеки / за ред. М. В. Зубця, І. В. Гузєва. – К. : Аграр. наука, 2003. – 175 с.
 38. Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – К. : Аграр. наука, 2011. – Вип. 50 – 274 с.
 39. Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – К. : Аграр. наука, 2011. – Вип. 52 – 240 с.
 40. Теорія системного аналізу “кровозмішення” у тварин : монографія / І. П. Петренко [та ін.]. – К. : Аграр. наука, 2005. – 522 с.
 41. Федорович, Є. І.  Особливості ембріонального росту й розвитку тварин різних генотипів чорно-рябої худоби : монографія / Є. І. Федорович, С.Б. Просяний, Й. З. Сірацький ; за ред. Є. І. Федорович, Й. З. Сірацького. – К. : Люксар, 2011. – 158 с.
 42. Формування м’ясної продуктивності у тварин різних порід великої рогатої худоби, яких розводять в Україні : підруч. для підгот. Фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищ. навч. закл. ІІ-ІV рівнів акредитації М-ва аграр. політики України / Ю. Ф. Мельник, Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович, І. М. Гурський, В. П. Ткачук ; за ред. Й. З. Сірацького, Є. І. Федорович. – Корсунь-Шевченківський : ФОП Гавришенко В. М. – 2010. – 400 с.
 43. Шарапа, Г. С. Методичні рекомендації з відтворення високопродуктивних корів / Г. С. Шарапа ; УААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – К. : Аграр. наука, 2006. – 100 с.