Про всеукраїнський науково-практичний семінар «Молекулярно-генетичні, етологічні та морфометричні методи досліджень у тваринництві (етап ІІ: ВРХ)

29 вересня 2016 р. в інституті відбувся всеукраїнський науково-практичний семінар на якому розглядались такі питання: інформативність різних типів молекулярно-генетичних маркерів у тваринництві; основні аспекти застосування результатів аналізу інтронних та екзонних послідовностей геному у прикладних дослідженнях; використання ди-, три- та тетрануклеотидних мікросателітних локусів у різних таксономічних одиниць та сучасні моделі їх математичного аналізу, перспективи застосування різних математичних моделей у популяційно-генетичному аналізі штучних популяцій сільськогоспо¬дарських тварин при виконанні прикладних селекційних завдань, оцінюванні ефективної чисельності популяцій та визначення загрозливого стану порід у програмах із збереження їх генофонду.

У роботі семінару взяли участь головний науковий співробітник лабораторії селекції чорно-рябих порід Єфіменко М.Я., зав. лабораторією генетики, доктор с.-г. наук Метлицька О.І., головний науковий співробітник, доктор с.-г. наук професор Копилов К.В., головний наук. співробітник доктор с.-г. наук професор Подоба Б.Є., завідувач лабораторією біотехнології, канд. с.-г.н., с.н.с. Щербак О.В., від Національного університету біоресурсів і природокористування, завідувач кафедри розведення і генетики тварин імені М.А.Кравченка, д.с.-г.н. Гетя А.А., професор кафедри птахівництва, д.с.-г.н. Бородай В.П., завідувач відділу молекулярно-генетичних досліджень Інституту рибного господарства НААН д.с.-г.н., проф., чл.-кор. НААН Тарасюк С.І., завідувач лабораторії генетики Інституту тваринництва НААН Россоха В.І., співробітники відділу генетики і біотехнології ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН, науковці відділів селекції великої рогатої худоби та генетичних ресурсів тварин, аспіранти інституту та Національного університету біоресурсів і природокористування НААН.

Науковий співробітник лабораторії генетики, канд. с.-г. наук, Андрій Володимирович Шельов представив доповідь на тему: «Молекулярно-генетичні, етологічні та морфометричні методи досліджень у тваринництві». Головними положеннями доповіді, на яких було акцентовано увагу учасників семінару, були методологічні основи оцінки стану штучних популяцій тварин, визначенні резерву їх генетичної мінливості як основи добору і селекційного вдосконалення, методології вибору інформативних систем молекулярно-генетичного маркірування для вирішення проблем підтвердження походження, породної ідентифікації та індивідуальної специфіки чистопородних племінних особин.

Питання, які виникли у учасників семінару стосувалися особливостей проходження генетико-автоматичних процесів у малочисельних автохтонних породах великої рогатої худоби, визначенні феномену презиготичного відбору, збереженні адаптивного рівня гетерозиготності за умов критично зниженої ефективної чисельності популяцій, індивідуальних генетичних характеристик окремих видатних плідників породи. Обговорено перспективи застосування мікросателітних маркерів при визначенні оцінки стану популяцій, залежно від використаних ди-, три- та татрануклеотидних корових мотивів повтору, відмічено видові структурні особливості сателітної ДНК в методології міжпородної паспортизації та прогнозування потенціалу продуктивності племінних тварин.

Доктор с.-г. наук, М. Я. Єфіменко як ведучий семінару, зазначив на необхідності обов’язкового виконання основних положень закону України «Про племінну справу» відносно підтвердження походження племінних тварин в системі сучасного селекційного процесу, згідно міжнародних вимог.

Доктор с.-г. наук, завідувач лабораторії генетики О. І. Метлицька наголосила на неможливості точного прогнозування процесів, що відбуваються у штучних популяціях сільськогосподарських тварин методами математичного аналізу та варіаційної статистики, оскільки поза увагою дослідника залишається безліч паратипових факторів, а переважна кількість стад сільськогосподарських тварин не підпорядковується принципу панміксії.

Д.с.-г.н. В. П. Бородай, підводячи підсумки результатів проведеного семінару, наголосив на нагальній необхідності впровадження у практику наукових лабораторій системи НААН сучасних методів біоінформатики, статистики та математичного моделювання з огляду на їх перспективність у вирішенні світових проблем збереження біорізноманіття та створення глобальних баз даних відносно малочисельних і зникаючих порід аборигенних тварин, використання новітніх популяційно-генетичних підходів при вдосконаленні селекційних схем, спрямованих на підвищення продуктивних якостей тварин.