Про засідання Спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01.

alt16 жовтня 2018 року на черговому засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01 при Інституті розведення і генетики тварин НААН відбувся прилюдний захист дисертацій: Кузіва Маркіяна Ігоровича, провідного наукового співробітника лабораторії розведення та селекції тварин Інституту біології тварин НААН за темою «Онтогенетичні та селекційно-біологічні закономірності формування молочної продуктивності чорно-рябої худоби західного регіону України» на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук (06.02.01 «Розведення та селекція тварин»). Науковий консультант – доктор с.-г. наук, професор Федорович Є.І.; Колінчука Руслана Васильовича, асистента кафедри мікробіології, фармакології та гігієни тварин Подільського державного аграрно-технічного університету МОН України за темою «Поліморфізм гена BOLA-DRB3 у зв’язку зі схильністю і стійкістю до некробактеріозу в популяціях корів української чорно-рябої молочної породи» на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук (03.00.15 «Генетика»). Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор Т.М. Супрович.

За результатами успішного захисту здобувачів рішення про присудження наукових ступенів прийнято одноголосно. Щиро вітаємо здобувачів! Слід зазначити, що від часу перезатвердження нашої Спеціалізованої вченої ради (03.03.2017 р.) всього відбулося сім засідань із захисту дисертацій, з них три – на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук і чотири – кандидата с.-г. наук. Здобувачами стали науковці з Інституту розведення і генетики тварин НААН, Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН, Інституту тваринництва НААН, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Сумського національного аграрного університету.