Нове

Більше статтей...

Про участь вчених Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН у Міжнародному науковому симпозіумі «Зоотехнічна наука – важливий фактор для створення сільського господарства європейського типу» (Республіка Молдова)

29 вересня – 01 жовтня 2016 року на базі Науково-практичного інституту біотехнології в зоотехнії і ветеринарної медицини (Республіка Молдова) відбувся Міжнародний науковий симпозіум «Зоотехнічна наука – важливий фактор для створення сільського господарства європейського типу», який було присвячено 60-річчю заснування інституту. У роботі симпозіуму взяли участь науковці Республіки Молдова, України, Румунії, Республіки Болгарія, Республіки Білорусь, РФ, Республіки Казахстан.

Учасники симпозіуму наголосили на важливості розвитку галузі тваринництва кожної країни для гарантування продовольчої безпеки та формування експортного потенціалу.

На пленарній частині виступила член-кореспондент НААН С. І. Ковтун з доповіддю «Стан і проблеми із відтворення великої рогатої худоби в Україні та завдання щодо їх вирішення», а на секційному засіданні кандидат с.-г. наук О. Д. Бірюкова доповіла результати досліджень щодо «Імуногенетичної характеристики білоголової української породи». За результатами симпозіуму прийнято рішення щодо розширення співпраці в галузі зоотехнії між науковими установами країн-учасниць, розроблення спільних підходів стратегії розвитку сучасного тваринництва.

Про загальноінститутський науково-методологічний семінар “Селекційно-племінна робота з українською червоною молочною породою“

30 червня 2016 року в Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбувся загальноінститутський науково-методологічний семі-нар “Селекційно-племінна робота з українською червоною молочною породою“. У роботі семінару взяли участь співробітники інституту та Білоцерківського наці-онального аграрного університету.

У вступному слові заступник директора з наукової роботи Ю.П. Полупан наголосив на важливості та актуальності питання селекційно-племінної роботи з не тільки з українською червоною молочною породою, а й з рештою вітчизняних молочних порід. Завідувач лабораторії селекції червоних порід І.В. Базишина зу-пинилася на проблемах і перспективах селекційно-племінної роботи з українсь-кою червоною молочною породою та системі роботи на сучасному етапі.

Учасники семінару обговорювали сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняних молочних порід України. Також було зосереджено увагу на віднов-ленні загальнопорідної системи селекції бугаїв у частині добору ремонтних буга-їв, постановки та здійснення випробування за потомством, оскільки на племпідп-риємствах України бугаї повністю відсутні. Більшість племпідприємств поступо-во втрачають своє пряме призначення, перетворюються на спермобанки з реаліза-ції генетичного матеріалу інших племпідприємств та країн. Такий шлях є безпер-спективним і загрожує руйнуванням системи селекції плідників і втратою конку-рентоспроможності української червоної молочної породи та унеможливлює пов-ноцінне збереження генофонду червоної степової породи.

Іншою проблемою для реалізації програми селекції є скорочення поголів’я підконтрольних корів. Вирішення цього питання лежить у площині як збільшення числа атестованих племінних стад з веденням первинного обліку у повному обся-зі, так і організації офіційного обліку продуктивності корів одноосібних селянсь-ких господарств.

За результатами семінару було зазначено, що означені проблеми можуть і повинні вирішуватись власниками червоної худоби через організацію та повно-цінне функціонування асоціації з розведення молочної худоби червоних порід за часткової державної організаційної та фінансової підтримки її діяльності.

Науково-практична конференція «Інновації у ветеринарну освіту, науку, виробництво»

2–3 червня 2016 року в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації у ветеринарну освіту, науку, виробництво» відбувся круглий стіл: «Клітинні технології у ветеринарній медицині: сьогодення та перспективи», у якому взяли участь науковці кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин, аспіранти, магістри та науковці Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН України http://nubip.edu.ua/node/23051

Про ХІ Міжнародної літньої школи "Молекулярна мікробіологія і біотехнологія".

23 червня 2016 р. в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбулося урочисте закриття ХІ Міжнародної літньої школи "Молекулярна мікробіологія і біотехнологія". Підбиття підсумків проведено у вигляді конференції за участю педагогічного колективу університету, іноземних гостей та учасників літньої школи. У доповідях молодих вчених висвітлено проблематику експериментальних досліджень та перспективи їх проведення у різних підгалузях природничих наук. Вагома роль у інтерпретації одержаних результатів відводиться методам статистичної обробки даних з використанням сучасних пакетів комп’ютерних програм.

Павлина Петрівна Джус та Олена Василівна Сидоренко взяли активну участь в обговоренні питань зі збереження біологічного різноманіття генетичних ресурсів тварин. У дискусії розглянуті аспекти державної підтримки в організації та проведенні комплексних наукових досліджень в галузі біології, біотехнології, селекції, генетики, запроваджені у Франції. Разом із представником французького інституту INRA Thomas Haertle визначено основну мету, напрями та завдання роботи установ, організацій, центрів та лабораторій, діяльність яких спрямована на раціоналізацію використання генетичних ресурсів. Окреслено науково-практичну цінність проведення подібних заходів, зазначено перспективи розширення співпраці з іноземними партнерами та пошуку альтернативних шляхів залучення молодих вчених у міжнародні гранти.

Про участь науковців інституту у Міжнародному науково-практичному семінарі «Застосування сучасних технологій селекції в тваринництві»

15 червня 2016 року на базі виробничих потужностей ТОВ «ОРГАНІК МІЛК» (м. Баранівка, Житомирська область) відбувся міжнародний науково-практичний семінар «Застосування сучасних технологій селекції в тваринництві» за сприяння Чеського кооперативу тваринників «Impuls». ТОВ «ОРГАНІК МІЛК» спеціалізується на вироблені органічної продукції з тваринницької сировини.

Під час роботи семінару обговорювались питання загальних світових тенденцій селекційної справи в молочному скотарстві та Україні, стану розвитку основних молочних порід в Україні та Чехії. Відзначено, що популяція симентальської худоби в Чехії досить чисельна, характеризується високим рівнем молочної продуктивності, відтворювальної здатності, забезпечує значну частку виробництва молока та яловичини. Стада симентальської худоби в Україні потребують подальшого селекційного удосконалення та запровадження сучасних методів обліку та контролю молочної продуктивності.

В роботі семінару взяли участь представники Мінагрополітики України, ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин», Житомирського агроекологічного університету, Сумського державного аграрного університету, спеціалісти господарств з розведення великої рогатої худоби симентальської породи Київської, Житомирської, Чернігівської областей, всього – 56 осіб.

Відбулися виступи провідних спеціалістів кооперативу тваринників «Impuls»: директора Чеськоморавського підприємства тваринників, професорів дослідницького інституту молочного виробництва та директора ТОВ «Брунтхалер».

Леонід Васильович Вишневський та Ольга Дмитрівна Бірюкова повідомили про стан формування централізованої бази даних у скотарстві та окреслили шляхи подальшої співпраці з керівниками провідних господарств щодо розширення підконтрольного поголів’я молочної худоби в Україні.

За підсумками роботи схвалено рішення щодо організації реформування системи селекції у тваринництві України. Першочерговим завданням визначено збільшення активної частини породи, розширення централізованої автоматизованої бази селекційних даних, необхідність інтенсифікації селекційного процесу та використання бугаїв-поліпшувачів. Велике значення надається розвитку органічного тваринництва в Україні та впровадження наукових розробок у практику.

В Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова 6 червня 2016 р. відбулося урочисте відкриття ХІ Міжнародної літньої школи-конференції "Молекулярна мікробіологія і біотехнологія"

Серед слухачів Літньої школи молоді науковці та аспіранти вищих учбових закладів, наукових установ системи НАН і НААН. У лекціях залучені фахівці з Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (Київ), Українського науково-дослідного протичумного інституту імені І.І. Мечнікова МОЗ України; Hellenic Centre for Marine Research (Heraklion, Greece).

На практичних заняттях слухачі оволоділи методами молекулярно-генетичного аналізу та статистичної обробки одержаних результатів. У ході проведення досліджень встановлено перспективність використання полімеразно-ланцюгової реакції у діагностиці захворювань сільськогосподарських тварин бактеріальної та вірусної природи.

Науковці Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН взяли активну участь обговоренні питань з біобезпеки та біозахисту біогеоценозів при проведенні експериментальних досліджень і практичному впровадженні їх результатів. Багаторічні наукові напрацювання нашого інституту щодо заходів попередження звуження біологічного різноманіття тваринного світу дозволили сформувати новий напрям у діяльності Української асоціації біобезпеки, який стосується раціонального використання генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин.

Курси підвищення кваліфікації наукових працівників установ Національної академії аграрних наук України, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів з питань аграрної економіки.

23-26 травня 2016 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбулись семінарські заняття з підвищення кваліфікації наукових працівників установ Національної академії аграрних наук України, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів з питань аграрної економіки за напрямами:

* Організація і функціонування нових форм господарювання.

* Формування ринку матеріально-технічних ресурсів.

* Розвиток земельних відносин.

* Розвиток сільських територій, аграрного підприємництва та кооперації.

* Ціноутворення в АПВ. Розвиток аграрного ринку та інфраструктури.

* Зовнішньоекономічні відносини в АПК.

* Фінанси, інвестиційне та облікове забезпечення АПВ.

* Агрострахування.

* Управління сільськогосподарським виробництвом.

* Інтелектуальна власність.

У навчанні взяли участь близько 170 наукових працівників науково-дослідних установ НААН, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів, серед яких співробітники лабораторії економіки племінних ресурсів та дослідних господарств Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН Кругляк Ольга Володимирівна та Мартинюк Ірина Сергіївна.

Відкрив семінар заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» з наукової роботи, доктор економічних наук, професор Микола Іванович Пугачов, який у своїй доповіді окреслив сучасний стан аграрного сектору та ознайомив учасників з результатами наукових досліджень інституту.

Програма курсу була побудували таким чином, щоб ознайомити слухачів із найбільш актуальними питаннями аграрної економіки. Доктор економічних наук, професор, академік НААН Михайло Федорович Кропивко доповів про напрями удосконалення організації та управління комплексним розвитком сільського господарства і сільських територій в умовах децентралізації влади, євроінтеграції та розвитку самоврядування. Головний науковий співробітник інституту, доктор економічних наук, професор Сергій Олександрович Юшин окреслив фундаментальну систему координат аграрного реформування. Доктор економічних наук, професор, академік НААН Олександр Михайлович Шпичак наголосив на необхідності удосконалення теоретико-методологічних засад ціноутворення, функціонування основних ринків аграрної продукції в умовах інфляційних процесів та низької купівельної спроможності населення. Основні напрями зовнішньоекономічних відносин в аграрному секторі окреслив заступник директора з наукової роботи, доктор економічних наук, професор Микола Іванович Пугачов.

Серед доповідачів, що долучились до навчання слухачів, знані науковці - доктор економічних наук, старший науковий співробітник Олександр Васильович Захарчук; доктор економічних наук, старший науковий співробітник Петро Антонович Стецюк; кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Микола Іванович Кісіль; доктор економічних наук, старший науковий співробітник Степан Аркадійович Навроцький.

По закінченню навчання слухачі отримали Свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Про ХIV Всеукраїнську наукову конференцію молодих учених та аспірантів «Практичні результати та методичні аспекти досліджень з розведення, генетики та біотехнології у тваринництві»

20 травня 2016 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбулася ХIV Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та аспірантів «Практичні результати та методичні аспекти досліджень з розведення, генетики та біотехнології у тваринництві», присвячена пам’яті академіка УААН Валерія Петровича Бурката.

Відкрив конференцію директор інституту, доктор економічних наук, професор, академік НААН М. В. Гладій. У конференції взяли участь молоді вчені та аспіранти з галузевих науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів Національної академії аграрних наук України та Міністерства аграрної політики і продовольства України, всього – 28 осіб. Стендові доповіді надали 23 учасники, в їх числі молоді науковці з Республіки Білорусь та Грузії.

Під час проведення наукової конференції узагальнено світовий і вітчизняний досвід з питань теорії та методології розведення, селекції, генетики, біотехнології, відтворення і збереження генофонду сільськогосподарських тварин. Окреслено перспективи розвитку пріоритетної для України галузі тваринництва.

Наукові доповіді оцінювало журі з провідних учених ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН та інших вітчизняних і зарубіжних профільних наукових установ.

Переможці конкурсу, які зайняли перші три місця, були відзначені грошовими преміями.

Матеріали конференції опубліковано окремим виданням.

Про Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Методологічні аспекти розведення, генетики і біотехнології у тваринництві»

19 травня 2016 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбулася міжнародна науково-теоретична конференція «Методологічні аспекти розведення, генетики і біотехнології у тваринництві», присвячена пам’яті академіка УААН Валерія Петровича Бурката.

Відкрив конференцію директор інституту, академік НААН М. В. Гладій. У роботі конференції взяли участь віце-президент НААН, академік НААН М. І. Бащенко, академік-секретар відділення аграрної економіки НААН, академік НААН, Герой України П. Т. Саблук, голова правління ПАТ «Миронівський хлібопродукт», академік НААН, Герой України Ю. Ф. Мельник, президент Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. В. Вавилова, член-кореспондент НАН України В. А. Кунах, дружина В. П. Бурката Наталія Євгеніївна, науковці з галузевих науково-дослідних установ Національної академії аграрних наук України, Національної академії наук України і Міністерства аграрної політики і продовольства України, вищих навчальних закладів, Академії наук Республіки Молдова, керівники і фахівці племінних підприємств та дослідних господарств системи НААН, представники громадськості – всього 126 осіб.

Проведено науково-панельну дискусію з наступних питань: селекційно-генетичне вдосконалення порід і типів сільськогосподарських тварин; перспективи біотехнологічних досліджень у тваринництві; збереження генофонду локальних і зникаючих порід в Україні – глобальна проблема сучасності.

Під час проведення конференції узагальнено світовий і вітчизняний досвіду з питань теорії і методології племінної роботи, окреслено перспективні організаційні, селекційні, генетичні і біотехнологічні засади ефективного розвитку пріоритетної для України галузі тваринництва.

Kурси підвищення кваліфікації

З 25 по 29 квітня 2016 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН проведено навчання з підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників. На навчання прибули наукові співробітники установ НААН – Інституту кормів і сільського господарства Поділля, Інституту зернових культур, Біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф.Е.Фальц-Фейна та науково-педагогічні працівники аграрних вищих навчальних закладів – Національного університету біоресурсів і природокористування України, Сумського національного аграрного університету, Полтавської державної аграрної академії, Подільського державного аграрно-технічного університету. Слухачі були ознайомлені з напрямами наукових досліджень, матеріально-технічною базою, науковими виданнями інституту. Лекції-семінари за напрямами розведення і селекція тварин, генетика, біотехнологія провели доктори сільськогосподарських наук Ю. П. Полупан, О. І. Метлицька, кандидати наук Г. С. Шарапа, А. П. Кругляк, О. В. Щербак, Д. М. Басовський, Л. Ф. Стародуб. По закінченню навчання слухачі отримали посвідчення про участь у курсах підвищення кваліфікації.

Міжнародний семінар TEI-2016 для науково-педагогічних працівників

15 квітня 2016 року на базі Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся міжнародний семінар для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів «Вплив трендів інформаційного суспільства на якість вищої освіти», що реалізовується в рамках ініціативи Microsoft Corp – Tutor Education Initiative (ТЕІ) за підтримки Міністерства освіти та науки України. Ця програма професійного розвитку для науково-педагогічних працівників ВНЗ створена у відповідь на потребу підвищення інформаційно-комунікаційної компетентності викладацького складу університетів по всьому світі. За минулі роки практичні тренінги Tutor Education Initiative були успішно проведені на базі провідних університетів у Стокгольмі (Швеція), Пекіні (Китай), Абу-Дабі (ОАЕ), окрузі Вашингтон (США), Києві та Львові. У цьогорічному заході прийняли участь більше ста учасників зі всіх регіонів України, серед них завідувач лабораторії інституту Ольга Кругляк.

Відкрив семінар ректор Київського університету імені Бориса Грінченка доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України Віктор Огнев'юк. Почесний гість заходу, перший заступник Міністра освіти і науки України Інна Совсун наголосила на необхідності використання інформаційної складової для прискорення інноваційного розвитку держави.

Із сучасними трендами у вітчизняній та європейській освіті слухачів семінару ознайомила проректор Київського університету імені Бориса Грінченка з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Наталія Морзе. Формат вебінару дав змогу учасникам прослухати семінари європейських експертів із Польщі та Португалії.

Слухачі також ознайомились із досвідом використання e-learning у навчальному процесі українських університетів. Зокрема, експерти Київського університету імені Бориса Грінченка окреслили основні складові корпоративного стандарту закладу. Співробітники Сумського державного університету ознайомили учасників семінару із створеними відкритими освітніми ресурсами (Open Educational Recourses). Проектні рішення було реалізовано на базі платформи EdX та можливостей пакету Microsoft

Office 365, який у рамках програми «Партнерство в навчанні» за підтримки МОНУ компанія «Майкрософт Україна» надає освітнім закладам на безоплатній основі.

По завершенню міжнародного семінару його учасники отримали відповідні сертифікати.

Міжлабораторний семінар «Теоретичні та практичні аспекти інбридингу у молочному скотарстві».

17 березня 2016 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця відбувся міжлабораторний семінар «Теоретичні та практичні аспекти інбридингу у молочному скотарстві». У роботі семінару взяли участь 44 науковці із чотирьох установ, зокрема із Національного університету біоресурсів і природокористування України, Білоцерківського національного аграрного університету.

У вступному слові заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН Ю. П. Полупан наголосив на важливості та актуальності питання інбридингу для молочного скотарства, оскільки вітчизняні молочні породи є «відкритими популяціями» і наразі широко використовується генофонд голштинської породи. Доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України Т. В. Литвиненко зупинилася на методичних аспектах визначення коефіцієнту інбридингу та ролі вітчизняних науковців та практиків у розвитку розуміння механізмів цього біологічного явища.

Учасники семінару обговорювали сучасний стан та перспективи застосування інбридингу в молочному скотарстві України та світу. Також було зосереджено увагу на пошуку шляхів запобігання негативним наслідкам інбридингу у практичній племінній роботі з вітчизняними молочними породами худоби.

За результатами семінару було зазначено, що питання інбридингу у молочному скотарстві є актуальним та потребує подальшого вивчення. Відмічено, що при проведенні племінної роботи в стадах треба уникати інбридингу понад 3 % з метою запобігання зниженню продуктивності та відтворювальної здатності корів, народження нежиттєздатного потомства та ін.

Науково-методичний міжлабораторний семінар «Методичні аспекти використання comet-тесту для оцінки якості сперми плідників»

23 лютого 2016 р. в інституті відбувся науково-методичний міжлабораторний семінар на якому розглядались такі питання: переваги і недоліки існуючих молекулярно-генетичних, біохімічних, морфометричних і біотехнологічних методів оцінки якості генеративного матеріалу, призначеного для використання у програмах із збереження генофонду зникаючих тварин; призначення використання comet-тесту для ветеринарних і медичних цілей, різновиди і модифікації comet-тесту залежно від оцінюваного біологічного матеріалу і наявного лабораторного обладнання; визначення негативного впливу фізичних і хімічних факторів на нативність ДНК за використання comet-тесту; проблеми і перспективи його впровадження у практику відділу генетики і біотехнології інституту.

У роботі семінару взяли участь доктори с.-г. наук Метлицька О.І., Копилов К.В., Подоба Б.Є., Дзіцюк В.В., кандидати с.-г.н. Щербак О.В., Кузебний С.В., науковці відділів генетики і біотехнології, селекції великої рогатої худоби та генетичних ресурсів тварин, аспіранти інституту та Національного університету біоресурсів і природокористування НААН.

Старший науковий співробітник лабораторії генетики, канд. с.-г. наук, с.н.с. Стародуб Любов Феофілівна представила доповідь на тему: «Визначення цілісності хроматину/ДНК у сперматозоїдах тварин». Питання, які виникли у учасників семінару торкалися загальної проблеми якості спермопродукції, яка використовується у тваринництві і, насамперед, у скотарстві. Кузебний С.В. наголосив на тому, що для оцінки якості сперми існують більш дешеві і прості методи, а використання забарвлення сперміїв метиленовим синім дозволяє відділити зрілі сперматозоїди від незрілих. Любов Феофілівна Стародуб зазначила, що запропонований для впровадження у практику лабораторії генетики comet-тесту дозволяє ідентифікувати саме сперматозоїди з деградованою ДНК під впливом різних факторів, чого не в змозі вирішити інші методи. Науковим співробітником лабораторії селекції червоних порід Почукаліним А.Є. було відзначено, що запровадження нових тест-систем у практику наукових лабораторій повинно виходити із економічних реалій сьогодення, а отже їх собівартості та наявного обладнання.

Завідувач лабораторії біотехнології к.с.-г.н., Щербак Оксана Василівна представила доповідь на тему: «Інформативні біотехнологічні методи попередньої оцінки придатності генеративних клітин до тривалого збереження за використання наноматеріалів». У ході обговорення представленого на розгляд матеріалу стосовно використання наноматеріалів у складі кріопротекторів для тривалого збереження генеративного матеріалу тварин зникаючих порід було відзначено, що існуючих морфологічних методів оцінки якості сперми перед проведенням маніпуляцій із нею, включаючи використання методів in vitro запліднення, недостатньо для прогнозування ефективності використання отриманих кріоколекцій при відтворенні необхідного поголів’я тварин, залежно від їх видової належності.

Доктор с.-г. наук, Метлицька О.І., як організатор та ведуча семінару, пояснила з якою метою планувалося проведення відпрацювання, оптимізація та практичне застосування методу comet-тест ДНК. Насамперед, призначення даного підходу – встановлення ступеня деградації ДНК у сперматозоїдах, що піддаються впливу наноматеріалів при відпрацюванні біотехнологічних маніпуляцій із ними, застосування високочутливих методів визначення оптимальних концентрацій різних біологічно активних молекул у складі нових кріопротекторів, призначених для тривалого збереження сперми кнурів з урахуванням існуючих видоспецифічних особливостей їх сперміїв.

Професор Копилов К.В., підводячи підсумки результатів проведеного семінару, наголосив на нагальній необхідності впровадження у практику наукових лабораторій системи НААН сучасних високоінформативних методів з огляду на перспективи участі науковців інституту у виконанні міжнародних наукових проектів, а отже на зростанні конкурентоспроможності і піднятті іміджу українських науковців за рахунок підвищення кваліфікаційного рівня співробітників лабораторій.

Підсумки виробничо-господарської діяльності та досвід впровадження інноваційних розробок у виробничих процесах дослідних господарств мережі ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН за 2015 рік

Станом на 1 січня 2015 року в державних підприємствах «Дослідне господарство «Христинівське» і «Дослідне господарство «Нива» Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН утримувалось 2064 голів великої рогатої худоби, з яких у ДП «ДГ «Нива» - 1151 гол., у т.ч. 440 корів, у ДП «ДГ «Христинівське» - 913 гол., у т.ч. 350 корів. Поголів’я свиней ДП ДГ «Нива» на звітну дату налічувало 462 гол., в т.ч. 40 основних свиноматок.

Молочна продуктивність корів ДП «ДГ «Нива» у 2015 році становила 6285 кг з розрахунку на 1 голову, що на 274 кг молока більше порівняно з минулим роком. На 1179 ц збільшився обсяг виробленого у господарстві молока. Прибуток від реалізації продукції тваринництва ДП «ДГ «Нива» склав 46,2 тис. грн. у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, рентабельність - 10,8%.

За результатами збирання ранніх зернових у 2015 р. ДП «ДГ «Нива» посіло одне з перших місць у Христинівському районі Черкаської області за урожайністю. Загалом обмолочено 1010 га, валовий збір склав близько 6,5 тис. т. Середня врожайність зернових культур становила 63,9 ц/га, що на 6,2 ц/га більше, ніж у 2014 р. та на 4,8 та 2,2 ц/га більше, ніж, відповідно, у середньому по Черкаській області та Христинівському району. З розрахунку на один гектар площі зібрано: озимої пшениці – 66,8 ц (+17,8 ц до середнього показника по Черкаській області); озимого та ярого ячменю – відповідно 56,0 та 45,6 ц (+11,0 та +7,2 ц); вівса – 35,6 ц (+0,6 ц); гороху – 36,4 ц (+6,6 ц), соняшнику – 36,2 ц (+7,9 ц), кукурудзи на зерно – 96,2 ц (+24,1 ц), ріпаку – 18,2 ц.

У ДП «ДГ «Христинівське» у 2015 році продуктивність дійного стада зросла на 107 кг до 6366 кг, вміст жиру в молоці - на 0,16 % до 3,82 %, вироблено на 1453 т (6,2 %) більше молока у перерахунку на базисну жирність (порівняно з 2014 роком). Прибуток від реалізації продукції тваринництва ДП «ДГ «Христинівське» за 2015 рік становив 56,1 тис. грн. у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, рентабельність - 7,0 %.

За результатами збирання сільськогосподарських культур в 2015 році у ДП «ДГ «Христинівське» обмолочено 732 га, валовий збір склав більше 3,8 тис. т. Середня врожайність зернових культур становила 51,9 ц/га, що відповідає середньому показнику врожайності по Черкаській області. З розрахунку на один гектар площі зібрано: озимої пшениці – 45,1 ц; ярого ячменю – 39,5 ц; вівса – 42,0 ц (+7,0 ц до середнього показника по Черкаській області); соняшнику – 31,9 ц (+3,6 ц), кукурудзи на зерно – 72,7 ц (+0,6 ц).

Підвищення ефективності виробничих процесів тваринництва дослідних господарств Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН було досягнуто значною мірою завдяки впровадженню інноваційних розробок у тісній співпраці з науковцями інституту. У 2016 році науковцями інституту продовжуватиметься робота з експертної оцінки екстер’єру корів первісток та розробка і коригування плану індивідуального підбору бугаїв до корів і телиць (керівник Ю.П. Полупан); оцінка та корекція статевої функції телиць для підвищення ефективності трансплантації ембріонів та штучного осіменіння (керівник С.І. Ковтун); акушерсько-гінекологічна диспансеризація маточного

поголів’я худоби (керівник С.В. Кузебний); аналіз якісних показників молока і діагностика маститів (керівник О.Д. Бірюкова); автоматизоване балансування раціонів великої рогатої худоби (керівник В.Г. Кебко); удосконалення генетичної структури стада за генами кількісних ознак (керівник К.В. Копилов); запровадження елементів технологічної схеми сучасної системи ведення племінного обліку і реєстрації тварин та системи контролю реєстрації облікових показників (керівник Л.В. Вишневський); оперативний аналіз показників виробничо-господарської діяльності у скотарстві та виявлення резервів підвищення її ефективності (керівник О.В. Кругляк). Розпочнеться реалізація Програми формування репродукторного стада із використанням бугаїв монбельярдської породи у ДП «ДГ «Нива» (керівник С.Ю. Рубан).

За рахунок впровадження інноваційних розробок науковців інституту у виробничу діяльність дослідних господарств створено підґрунтя для підвищення їх ефективності на основі інтенсифікації. Зокрема, в 2016 році у дослідних господарствах мережі планується досягти надою 6444 кг на 1 корову, збільшити виручку від реалізації продукції тваринництва на 3,7 млн. грн. порівняно із 2015 р. Планується отримати 2,9 млн. прибутку від виробництва і реалізації молока та живої маси великої рогатої худоби і свиней, досягти рентабельності тваринництва на рівні 11,7 %.

Нагородження молодих науковців

10 лютого 2016 року у Верховній Раді України відбулося нагородження молодих науковців інституту О.В. Щербак, О.В. Сидоренко, П.П. Джус «Премією Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014». Щиро вітаємо!
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/125025.html

Покладання квітів до пам'ятника П. П. Чубинського

27 січня 2016 р. відбулося покладання квітів з нагоди відзначення 177-ї річниці від Дня народження Павла Платоновича Чубинського, видатного українського етнографа, письменника, енциклопедиста, борця за відродження української духовної культури. Спільнота Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, голова Великоолександрівської сільської ради Г.М. Шевченко та представники Бориспільської райдержадміністрації вшанували пам'ять вірного сина свого народу, взяши участь у панахиді, яку відслужив у каплиці-храмі Преподобного Павла Послушного настоятель протоієрей Богдан Задвірний. Біля пам’ятної стели отець Богдан помолився за Україну і закликав усіх

Візит студентів

17 грудня 2015 Інститут відвідала група студентів природничо-технологічного факультету Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г.Сковороди.

Студенти жваво цікавилися сучасними науковими розробками інституту, їх прикладною спрямованістю та перспективами фундаментальних досліджень у галузі сільськогосподарської генетики та біотехнології. Вони відвідали приміщення для проведення ДНК-діагностики, де завідувачем лабораторії генетики, доктором с.-г. наук Метлицькою О.І. та кандидатом с.-г. наук Стародуб Л.Ф. була проведена невеличка екскурсія в ході якої студенти отримали цікаву інформацію щодо історії зародження ДНК-технологій, появи перших приладів для проведення ПЛР-ампліфікації фрагментів генів та розвитку методів аналізу генних мутацій, переліку молекулярно-генетичних та цитогенетичних аналізів, що є обов’язковою складовою племінної справи України, перспективами маркер-асоційованої селекції у тваринництві, ознайомилися із наявними приладами, принципом їх роботи і призначенням.

В.о. завідувача лабораторії біотехнології, доктор с.-г. наук В.В. Дзіцюк ознайомила студентів біологічного профілю із основними напрямками біотехнологічних розробок для потреб сільського господарства, історичними аспектами розвитку біотехнологічних методів відтворення сільськогосподарських тварин – штучного осіменіння і трансплантації ембріонів, особливостями функціонування, вимогами до біологічного генеративного матеріалу при поповненні колекції Банку генетичних ресурсів ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН і його значенням для продовольчої безпеки держави. Основні питання студентів після проведеного екскурсу стосувалися перспектив розвитку біологічної науки для потреб сільського господарства у державі, рівнем фінансування наукових закладів та їх додаткових джерел, можливістю виконання міжнародних наукових проектів спільно із провідними науковими закладами Європи, існуванням наукових шкіл, заснованих провідними науковцями інституту, тощо.

Декілька студентів виявили бажання щодо проведення на базі лабораторій ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН курсових, дипломних і магістерських робіт та після закінчення учбового закладу пообіцяли поступити до аспірантури за спеціальностями «генетика» та «біотехнологія».

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми збалансованого розвитку аграрного сектору економіки»

19-20 листопада 2015 року співробітники відділу економіки племінних ресурсів та дослідних господарств інституту О.В. Кругляк, І.С. Мартинюк, Н.М. Чорноостровець взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми збалансованого розвитку аграрного сектору економіки», що відбулася у Інституту агроекології і природокористування НААН. Тематика заходу була присвячена питанням економічного, екологічного та соціального розвитку економіки України і, насамперед, аграрної сфери. Вітання учасникам надіслали президент Національної академії аграрних наук України Ярослав Михайлович Гадзало, міністр сільського господарства Франції Алексіс Грандон, ректор російського Державного університету із землеустрою С.М. Волков.

У роботі конференції прийняли участь більше сотні учасників з України, Франції, Японії, Білорусі, Росії, Сербії та інших країн. Доповіді відбувались у формі творчої дискусії і мали за мету розв’язання конкретних наукових і практичних чи виробничих проблем сільськогосподарського виробництва, а також раціонального використання земельних, водних лісових та інших природних ресурсів.

Серед найбільш актуальних напрямів досліджень сучасної агроекологічної науки, що доповідались на засіданні:

* підвищення ефективності використання природних ресурсів;

* зміни клімату і продовольча безпека;

* консервація деградованих та забруднених земель;

* органічне землеробство як фактор збалансованого розвитку агросфери.

Матеріали творчої дискусії надруковано в однойменному збірнику.

Семінар-нарада зі стану і розвитку тваринництва у експериментальній базі Академії

20 листопада 2015 р. на базі Дослідного господарства «Державне підприємство «Нива» Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН», що на Черкащині, відбувся науково-практичний семінар з реконструкції тваринницьких приміщень і організації виробництва продукції тваринництва у дослідних господарствах мережі Академії. У роботі семінару взяли участь віце-президент НААН академік НААН М.І.Бащенко і в.о.академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор О.М.Жукорський. До участі в засіданні було запрошено більше 60 осіб – науковці установ НААН, керівники, головні зоотехніки та зоотехніки-селекціонери дослідних господарств.

 

Програма семінару передбачала не лише виголошення доповідей, але й практичну частину. Директор дослідного господарства Мітіогло Л.В. ознайомила учасників заходу з технологією виробництва продукції тваринництва та реконструкцією тваринницьких приміщень.

 

Пленарне засідання відкрив академік Бащенко М.І., який охарактеризував економічний стан експериментальної бази Академії за 9 місяців 2015 р., виконання розпорядчих документів президії НААН з актуальних завдань селекційно-племінної роботи і технологічної реконструкції тваринницьких приміщень.

 

Професор Жукорський О.М. у своїй доповіді зазначив, що основна увага в галузі тваринництва приділена реалізації завдань програми розвитку молочного скотарства у дослідних господарствах мережі НААН, а саме розробленню і запровадженню пілотного проекту зі створення централізованої інформаційно-аналітичної системи, реконструкції тваринницьких приміщень, організації показово-навчальних підприємств. Вдалося досягти певних результатів, - модернізувати під сучасні технології приміщення у деяких господарствах, сформувати електронну базу даних на 4800 тварин 14 господарств, надати пропозиції щодо коригування планів племінного підбору у стадах 38 суб’єктів племінної справи у тваринництві; науковцям інститутів тваринництва та свинарства розробити проекти реконструкції молочних і свиноферм, модельних підприємств. Триває робота зі створення у дослідних господарствах мережі нетельних та відгодівельних підприємств.

P1080551.JPG

 Інформаційні доповіді про результати вирішення завдань із селекційно-племінної роботи у дослідних господарствах зробили заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН член-кореспондент НААН Рубан С.Ю., заступник директора з наукової роботи Інституту тваринництва НААН, доктор сільськогосподарських наук Помітун І.А., завідувач лабораторії економічного аналізу та прогнозування Інституту свинарства і АПВ НААН, кандидат сільськогосподарських наук Смислов С.Ю.

 

У ході дискусії учасники заходу обговорили проблемні питання та намітили заходи з реалізації завдань подальшого розвитку тваринництва експериментальної бази Академії.

Результати роботи координаційно-методичної ради

17 листопада 2015 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, с. Чубинське, Бориспільського району, Київської області відбулося засідання координаційно-методичної ради з виконання ПНД 30 «Збереження генофонду» за участі в.о. академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН, доктора сільськогосподарських наук, професора Жукорського О.М. Було заслухано звіти керівників і відповідальних виконавців завдань програми за 2015 рік та 2011-2015 рр. із 9 наукових установ. Також в роботі ради взяли участь керівники завдань підпрограми 1 ПНД 24 «Скотарство» із 17 установ з розгляду питання щодо внесення змін до існуючих програм селекції вітчизняних порід великої рогатої худоби, з основними завданнями для вирішення якого присутніх інформував заступник директора з наукової роботи ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН, член-кореспондент НААН Рубан С.Ю. Голова координаційно-методичної ради, доктор сільськогосподарських наук Полупан Ю.П., зосередив увагу на необхідності чіткого відображення у звітах отриманих і запроваджених у виробництво розробок, впровадженні дієвих заходів раціонального використання вітчизняного генофонду сільськогосподарських тварин з високими адаптивними якостями для виробництва екологічно чистої та біологічно повноцінної продукції. За результатами виконання ПНД 30 «Збереження генофонду» представлено завершені наукові розробки з впровадження комплексу заходів щодо збереження біорізноманіття сільськогосподарських тварин у стадах та кріобанках генетичного матеріалу сільськогосподарських тварин, методології оцінки стану біологіч¬них систем і напрямів збереження біорізноманіття в тваринництві України. Наукові розробки знайшли своє відображення і втілення у 4 патентах України на корисні моделі, 9 монографіях, 8 методичних рекомендаціях, «Програмі збереження локальних та зникаючих порід сільськогосподарських тварин в Україні (згідно вимог FAO)» (секція тваринництва Науково-експертної ради Мінагрополітики України, протокол №1 від 27.06.2012 р.). За результатами проведених досліджень підготовлено до друку збірник «Система оцінювання, охорони і регулювання генетичних ресурсів для збереження біорізноманіття в тваринництві України». Професор Жукорський О.М. наголосив на активному впровадженні результатів досліджень, створенні банку генетичних ресурсів порід тварин, які знаходяться на межі зникнення. Він звернув увагу присутніх на ефективне використання бюджетних та ширше залучення позабюджетних коштів при виконанні науково-дослідних робіт, а також необхідності підвищення координуючої ролі головної установи.