Новини

Про науково-практичний семінар у ТОВ «Росія»

У племінному заводі ТОВ "Росія" Волноваського району Донецької області з розведення української червоної молочної породи великої рога-тої худоби 7-10 серпня 2018 року директором Інституту розведення і гене-тики тварин імені М. В. Зубця Ю. П. Полупаном та старшим науковим співробітником лабораторії червоних порід А. Є. Почукаліним зі спеціалі-стами господарства проведений науково-практичний семінар з оцінки типу будови тіла корів-первісток. У процесі роботи семінару були використанні різні методи оцінки екстер’єру, а саме взяття промірів та окомірна лінійна оцінка за чинною інструкцією з бонітування великої рогатої худоби моло-чних і молочно-м'ясних порід і міжнародною системою відповідно реко-мендацій ICAR. Проведена практична експертна оцінка екстер’єру 264 ко-рів первісток.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІДТВОРЕННЯ КОРІВ

Григорій ШАРАПАканд. біол. наук, заслужений працівник сільського господарства України Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН для журналу «Аграрний тиждень. Україна»

Відтворення тварин – складний біолого-технологічний процес, який залежить від генетичних і паратипових чинників. Науково доведено, що вплив спадковості на показники відтворної здатності низький, а між молочною продуктивністю корів і їх відтворною здатністю існує від'ємна кореляція.

 Підвищення надоїв молока за лактацію на 1000 кг призводить до зниження заплідненості від першого осіменіння на 5-10%. Тому для досягнення високої плодючості корів потрібно створити для них оптимальні умови утримання і годівлі залежно від їх фізіологічного стану, а також забезпечити чітку організацію штучного осіменіння телиць і корів якісним сім’ям бугаїв згідно селекційного плану та виконувати комплекс лікувально-профілактичних заходів.

Організація штучного осіменіння маточного поголів'я здійснюється відповідно до «Інструкції зі штучного осіменіння корів і телиць» (Київ, 2001). Особливу увагу потрібно звернути на кількість сперміїв у дозі з прямолінійним поступальним рухом. Їх повинно бути не менше 15 мільйонів. Одночасно розморожують лише одну спермодозу, розфасовану в пайєту, яку використовують негайно (не пізніше 10-15 хв.). Недотримання цього правила призводить до зниження запліднюючої здатності сім’я бугаїв і безплідності корів.

Корів потрібно осіменяти за наявності у них ознак стадії збудження статевого циклу (тічка, загальне збудження, статева охота і овуляція) одноразово через 8-12 год. від початку охоти або дворазово з інтервалом 10-12 год. ректо-цервікальним способом, вводячи сім’я у канал шийки або тіло матки на глибину 7-8 сантиметрів. Телиць осіменяють у віці 15-18 міс. при живій масі 360-400 кілограмів.

Післяпологові ускладнення у корів нерідко (до 35-50%) зустрічаються у вигляді ендометритів, субінволюції матки і гіпофункції яєчників, особливо ранньою весною. Тривалість відновлювального післяотельного періоду залежить від багатьох чинників (умов утримання, повноцінності годівлі, тяжкості отелення, молочної продуктивності, рухливої активності тварин, пори року тощо) і пов'язана з інволюцією матки.

Великим резервом у покращенні роботи з відтворення стада є своєчасна діагностика і лікування субклінічних захворювань корів, які розповсюджені на молочних комплексах. Це субклінічний ацидоз рубця, кетоз, гепатит, мастит, ендометрит та ін.

Заслуговує на увагу і кваліфіковане практичне застосування корекції функції яєчників при їх гіпофункції, персистентних жовтих тілах і кістах та синхронізація статевого циклу за допомогою біологічно активних речовин на фоні покращення годівлі та умов утримання тварин.

Важливим є знання про анатомо-фізіологічний і патологічний стан статевих органів корів на основі кваліфікованого клініко-гінекологічного дослідження, яке необхідно здійснювати не рідше одного разу в 2-3 міс. для проведення відповідної лікувально-профілактичної роботи згідно діагнозу.

Оптимальними параметрами відтворної здатності високопродуктивних молочних корів слід вважати такі: тривалість відновлювального періоду (проміжок часу від отелення до першого осіменіння) - 40-60 днів, заплідненість після першого осіменіння - 50-55%, тривалість сервіс-періоду - 70-90 днів, тривалість міжотельного періоду - близько 350-400 днів.

 

Докладніше - за посиланням: http://a7d.com.ua/tvarinnictvo/17176-problemn-pitannya-vdtvorennya-korv.html

ПРО ХІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА АСПІРАНТІВ

28 травня 2015 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбулася ХІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та аспірантів «Актуальні дослідження з проблем розведення і генетики у тваринництві», присвячена пам’яті академіка НААН Михайла Васильовича Зубця. У конференції взяли участь аспіранти і молоді науковці з 14 галузевих вищих навчальних закладів і наукових установ системи Національної академії аграрних наук України та Міністерства аграрної політики та продовольства України. Всього було представлено 49 наукових доповідей.

Напрями роботи конференції: історія зоотехнічної науки і освіти, актуальні проблеми розведення сільськогосподарських тварин, дослідження з генетики як складова селекційного процесу у тваринництві, біотехнологічні основи розведення сільськогосподарських тварин, ефективне відтворення високопродуктивних стад худоби, збереження біорізноманіття тварин – глобальна проблема сучасності.

Відкрив конференцію директор Інституту розведення і генетики тварин, доктор економічних наук, академік НААН М.В.Гладій. Учасників конференції привітав доктор сільськогосподарських наук, професор, в.о. академіка-секретаря відділення зоотехнії НААН О. М. Жукорський.

Для наукової спільноти вшанування пам’яті вченого стало чудовою нагодою осмислити та проаналізувати набутий досвід організації і ведення селекційно-генетичної роботи у тваринництві із урахуванням сучасних реалій, науково обґрунтувати та окреслити перспективи подальшого розвитку найбільш перспективних наукових напрямів. Наукова конференція сприяла поглибленню наукового діалогу між різними поколіннями науковців, дала змогу об’єднати та мобілізувати зусилля для розробки сучасної стратегії розведення сільськогосподарських тварин.

Кращі доповіді були відзначені грошовими преміями та почесними грамотами.

За матеріалами конференції опубліковано збірник тез.

Семінар 25-27.05.2015

25 – 27 травня 2015 року на базі державних підприємств дослідних господарств «Христинівське» та «Нива» Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця Національної академії аграрних наук України відбувся науково-практичний семінар «Сучасні підходи до ведення селекційно-племінної роботи в молочному скотарстві (в рамках реалізації завдань «Комплексної програми впровадження інноваційних розробок у виробничих процесах дослідних господарств») за участю провідних вчених Інституту, керівників дослідних господарств, головних зоотехніків, зоотехніків-селекціонерів підприємств.

Учасники семінару одразу розпочали роботу на фермі ДП ДГ «Христинівське». Захід відкрив заступник директора з наукової роботи Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН Полупан Юрій Павлович, доктор сільськогосподарських наук. Він підкреслив важливість таких зустрічей, впродовж яких фахівці мають можливість безпосереднього спілкування, обговорення нагальних питань галузі та поділився власним досвідом роботи.

Метою семінару було освоїти сучасні норми ведення селекційно-племінної роботи, тому детальна увага приділялась принципам підбору бугаїв-плідників до маточного стада та порядок проведення класифікації (оцінки) корів молочних і молочно-м'ясних порід за типом будови тіла (екстер’єру). Учасники семінару освоїли загальні методи класичної оцінки екстер’єру (10 основних промірів і 10 описових лінійних ознак типу будови тіла за шкалою бонітування) та особливості лінійної оцінки типу (окремі ознаки екстер’єру, які оцінюються окомірно і класифікуються у балах за лінійною шкалою).

За зазначений період кожен учасник заходу зміг отримати досвід роботи з необхідним обладнанням для оцінки екстер’єру та особисто оцінити кілька корів-первісток. У цілому досліджуваним тваринам притаманний молочний тип будови тіла, вище за середній загальний розвиток. За результатами семінару фахівцям і керівництву господарств надано наукові консультації з питань селекції, генетичного поліпшення і оцінки тварин, ведення первинного і електронного обліку та окремим питанням технології у молочному скотарстві.

Круглий стіл «Система роботи з породами молочної худоби та організації виробництва в молочному скотарстві на сучасному етапі»

21 травня 2015р. в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбувся круглий стіл «Система роботи з породами молочної худоби та організації виробництва в молочному скотарстві на сучасному етапі», організований Відділенням зоотехнії НААН та Інститутом розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН.

етою проведення заходу було обговорення напрямів і методів селекційно-племінної роботи в молочному скотарстві України у відповідності до запитів виробництва.

В роботі круглого столу взяли участь віце-президент НААН академік НААН Бащенко М.І., в.о.академіки-секретарі Відділень зоотехнії НААН доктор с.-г. наук Жукорський О.М. та ветеринарної медицини НААН член-кореспондент НААН Мандигра М.С., директори наукових установ з тваринництва, провідні вчені, представники центральних органів влади, племінних господарств та громадських організацій.

У доповідях наголошувалось на завданнях і методах селекційно-племінної роботи з червоно-рябою молочною та симентальською породами, чорно-рябою і червоною, бурою молочними породами, шляхах їх вирішення.

Учасники круглого столу обговорили питання оптимізації виробництва продукції тваринництва, надали пропозиції щодо змін програм розведення і селекції великої рогатої худоби (молочні породи) на період до 2025 р.

Під час обговорення питання щодо перспектив розвитку молочного скотарства за категоріями господарств і природнокліматичними зонами України акцентувалась увага на тенденціях розвитку молочного скотарства в різних категоріях товаровиробників, логістиці виробництва, перспективі створення так званого «молочного поясу» виробників молока, заходах щодо підвищення ефективності виробництва, покращення якості молочної сировини тощо.

Учасники круглого столу одностайно підтримали рішення про необхідність збереження спеціального режиму оподаткування сільськогосподарських підприємств

За підсумками роботи круглого столу прийнято резолюцію.

Більше статтей...