Новини

Про участь вчених Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН у Міжнародному науковому симпозіумі «Зоотехнічна наука – важливий фактор для створення сільського господарства європейського типу» (Республіка Молдова)

29 вересня – 01 жовтня 2016 року на базі Науково-практичного інституту біотехнології в зоотехнії і ветеринарної медицини (Республіка Молдова) відбувся Міжнародний науковий симпозіум «Зоотехнічна наука – важливий фактор для створення сільського господарства європейського типу», який було присвячено 60-річчю заснування інституту. У роботі симпозіуму взяли участь науковці Республіки Молдова, України, Румунії, Республіки Болгарія, Республіки Білорусь, РФ, Республіки Казахстан.

Учасники симпозіуму наголосили на важливості розвитку галузі тваринництва кожної країни для гарантування продовольчої безпеки та формування експортного потенціалу.

На пленарній частині виступила член-кореспондент НААН С. І. Ковтун з доповіддю «Стан і проблеми із відтворення великої рогатої худоби в Україні та завдання щодо їх вирішення», а на секційному засіданні кандидат с.-г. наук О. Д. Бірюкова доповіла результати досліджень щодо «Імуногенетичної характеристики білоголової української породи». За результатами симпозіуму прийнято рішення щодо розширення співпраці в галузі зоотехнії між науковими установами країн-учасниць, розроблення спільних підходів стратегії розвитку сучасного тваринництва.

Про загальноінститутський науково-методологічний семінар “Селекційно-племінна робота з українською червоною молочною породою“

30 червня 2016 року в Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбувся загальноінститутський науково-методологічний семі-нар “Селекційно-племінна робота з українською червоною молочною породою“. У роботі семінару взяли участь співробітники інституту та Білоцерківського наці-онального аграрного університету.

У вступному слові заступник директора з наукової роботи Ю.П. Полупан наголосив на важливості та актуальності питання селекційно-племінної роботи з не тільки з українською червоною молочною породою, а й з рештою вітчизняних молочних порід. Завідувач лабораторії селекції червоних порід І.В. Базишина зу-пинилася на проблемах і перспективах селекційно-племінної роботи з українсь-кою червоною молочною породою та системі роботи на сучасному етапі.

Учасники семінару обговорювали сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняних молочних порід України. Також було зосереджено увагу на віднов-ленні загальнопорідної системи селекції бугаїв у частині добору ремонтних буга-їв, постановки та здійснення випробування за потомством, оскільки на племпідп-риємствах України бугаї повністю відсутні. Більшість племпідприємств поступо-во втрачають своє пряме призначення, перетворюються на спермобанки з реаліза-ції генетичного матеріалу інших племпідприємств та країн. Такий шлях є безпер-спективним і загрожує руйнуванням системи селекції плідників і втратою конку-рентоспроможності української червоної молочної породи та унеможливлює пов-ноцінне збереження генофонду червоної степової породи.

Іншою проблемою для реалізації програми селекції є скорочення поголів’я підконтрольних корів. Вирішення цього питання лежить у площині як збільшення числа атестованих племінних стад з веденням первинного обліку у повному обся-зі, так і організації офіційного обліку продуктивності корів одноосібних селянсь-ких господарств.

За результатами семінару було зазначено, що означені проблеми можуть і повинні вирішуватись власниками червоної худоби через організацію та повно-цінне функціонування асоціації з розведення молочної худоби червоних порід за часткової державної організаційної та фінансової підтримки її діяльності.

Науково-практична конференція «Інновації у ветеринарну освіту, науку, виробництво»

2–3 червня 2016 року в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації у ветеринарну освіту, науку, виробництво» відбувся круглий стіл: «Клітинні технології у ветеринарній медицині: сьогодення та перспективи», у якому взяли участь науковці кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин, аспіранти, магістри та науковці Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН України http://nubip.edu.ua/node/23051

Про ХІ Міжнародної літньої школи "Молекулярна мікробіологія і біотехнологія".

23 червня 2016 р. в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбулося урочисте закриття ХІ Міжнародної літньої школи "Молекулярна мікробіологія і біотехнологія". Підбиття підсумків проведено у вигляді конференції за участю педагогічного колективу університету, іноземних гостей та учасників літньої школи. У доповідях молодих вчених висвітлено проблематику експериментальних досліджень та перспективи їх проведення у різних підгалузях природничих наук. Вагома роль у інтерпретації одержаних результатів відводиться методам статистичної обробки даних з використанням сучасних пакетів комп’ютерних програм.

Павлина Петрівна Джус та Олена Василівна Сидоренко взяли активну участь в обговоренні питань зі збереження біологічного різноманіття генетичних ресурсів тварин. У дискусії розглянуті аспекти державної підтримки в організації та проведенні комплексних наукових досліджень в галузі біології, біотехнології, селекції, генетики, запроваджені у Франції. Разом із представником французького інституту INRA Thomas Haertle визначено основну мету, напрями та завдання роботи установ, організацій, центрів та лабораторій, діяльність яких спрямована на раціоналізацію використання генетичних ресурсів. Окреслено науково-практичну цінність проведення подібних заходів, зазначено перспективи розширення співпраці з іноземними партнерами та пошуку альтернативних шляхів залучення молодих вчених у міжнародні гранти.

Про участь науковців інституту у Міжнародному науково-практичному семінарі «Застосування сучасних технологій селекції в тваринництві»

15 червня 2016 року на базі виробничих потужностей ТОВ «ОРГАНІК МІЛК» (м. Баранівка, Житомирська область) відбувся міжнародний науково-практичний семінар «Застосування сучасних технологій селекції в тваринництві» за сприяння Чеського кооперативу тваринників «Impuls». ТОВ «ОРГАНІК МІЛК» спеціалізується на вироблені органічної продукції з тваринницької сировини.

Під час роботи семінару обговорювались питання загальних світових тенденцій селекційної справи в молочному скотарстві та Україні, стану розвитку основних молочних порід в Україні та Чехії. Відзначено, що популяція симентальської худоби в Чехії досить чисельна, характеризується високим рівнем молочної продуктивності, відтворювальної здатності, забезпечує значну частку виробництва молока та яловичини. Стада симентальської худоби в Україні потребують подальшого селекційного удосконалення та запровадження сучасних методів обліку та контролю молочної продуктивності.

В роботі семінару взяли участь представники Мінагрополітики України, ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин», Житомирського агроекологічного університету, Сумського державного аграрного університету, спеціалісти господарств з розведення великої рогатої худоби симентальської породи Київської, Житомирської, Чернігівської областей, всього – 56 осіб.

Відбулися виступи провідних спеціалістів кооперативу тваринників «Impuls»: директора Чеськоморавського підприємства тваринників, професорів дослідницького інституту молочного виробництва та директора ТОВ «Брунтхалер».

Леонід Васильович Вишневський та Ольга Дмитрівна Бірюкова повідомили про стан формування централізованої бази даних у скотарстві та окреслили шляхи подальшої співпраці з керівниками провідних господарств щодо розширення підконтрольного поголів’я молочної худоби в Україні.

За підсумками роботи схвалено рішення щодо організації реформування системи селекції у тваринництві України. Першочерговим завданням визначено збільшення активної частини породи, розширення централізованої автоматизованої бази селекційних даних, необхідність інтенсифікації селекційного процесу та використання бугаїв-поліпшувачів. Велике значення надається розвитку органічного тваринництва в Україні та впровадження наукових розробок у практику.

Більше статтей...