Перелік документів,

які подає до спеціалізованої вченої ради

здобувач наукового ступеня

 

  1. 1. Заява на ім'я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якійнеобхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.
  2. 2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).
  3. 3. Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики Укра­їни від 26.12.95 № 343, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена під­писом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).
  4. 4.Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники).

У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОНмолодьспортом (2 при­мірники).

Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни здобувачем імені).

  1. 5.Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положен­ням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309.
  2. 6.Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.
  3. 7.Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук (2 примірники) (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).

У разі якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом Іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені), і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).

  1. 8.Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники).

Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального се­мінару), лабораторії, відділу, підписується завідувачем кафедри (керівником семінару), лабора­торії, відділу, як правило, доктором наук, затверджується керівником наукової установи, вищого навчального закладу і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характе­ристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами.

  1. 9.Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред’являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертають­ся здобувачу.

До документів додаються:

дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Націо­нальної бібліотеки України їм. В.І. Вернадского HAH України, до бібліотеки наукової уста­нови, вищого навчального закладу, де утворено спеціалізовану вчену раду, та для відправки
опонентам;                     

автореферат дисертації оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);

монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші ма­теріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в ав­торефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;

автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня докто­ра наук);

чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу, в якому діє спеціалізо­вана вчена рада (2 картки).

На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку вказуються прізвище, ім'я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує;

компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім'я файла - aref.doc (2 примірники);

компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім'я файла - dis.doc (2 при­мірники).

При оформленні документів іноземця його повне ім'я та прізвище наводяться в тому по­рядку, в якому вони записані в паспортному документі.

Довідки за телефоном:

(068)1264958, (04595)30131 – Бірюкова Ольга Дмитрівна (вчений секретар спеціалізованої вченої ради);

(04595)30043, (044)5072316 – Мільченко Юрій Васильович (вчений секретар ІРГТ)

altaltaltalt