ЛАБОРАТОРІЯ РОЗВЕДЕННЯ М’ЯСНОЇ ХУДОБИ

Завідувач лабораторії

altДжус Павлина Петрівна, кандидат біол. наук;

E-mail: cvic_ua@ukr.net

 

Співробітники:

Вдовиченко Юрій Васильович - головний науковий співр., доктор с.-г. наук, ст. н. сп., член-кореспондент НААН;

Марченко Наталія Іванівна – науковий співр.;

Дєдова Людмила Олексіївна - науковий співр.;

Бондарук Галина Микитівна – науковий співр.;

Чоп Ніна Василівна – науковий співр.;

Стернічук Катерина Тимофіївна – лаборант.

Наукові дослідження

«Система організаційно-економічних, технологічних та селекційних рішень з ефективного виробництва продукції молочного і м’ясного скотарства»

«Збереження біологічного різноманіття та система роботи в малочисельних популяціях сільськогосподарських тварин та їх використання у селекційному процесі»

«Наукові основи селекційно-технологічного забезпечення виробництва кормів»

«Еколого-економічні основи меха­нізмів реалізації сталого розвитку агропромислового виробництва, землекористування і сільських територій» «Економіка природоко­ристування»

Основні наукові розробки

1.Поліпшення племінних тварин мясного напряму продуктивності за біологічними та господарськи корисними ознаками на основі інтенсифікації комплексної оцінки.

2.Формування інформаційної бази даних племінних ресурсів мясного скотарства.

3.Методологія розробки та оптимізації раціонів для мясної худоби за пасовищного утримання.

4.Еколого-економічне обґрунтування створення пасовищ для здешевлення виробництва яловичини.

5.Оптимізація методів оцінки та відбору бугаїв у мясному скотарстві.

 

Основні публікації

1.Інструкція з бонітування великої рогатої худоби м’ясних порід. Інструкція з ведення племінного обліку в м’ясному скотарстві / М-во аграр. політики України, Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук.-вироб. концерн “Селекція”; В. П. Буркат [та ін.]. – К. : Київський ун-т, 2003. – 62 с.

2.Стратегія розвитку м’ясного скотарства в Україні у контексті національної продовольчої безпеки / М. В.Зубець [та ін.] ; за ред. М. В. Зубця, І. В. Гузєва. – К. : Аграр. наука, 2005. – 174 с.

3.Методика оцінки бугаїв м’ясних порід / М-во аграр. політики України, Ін-т розведення і генетики тварин, Нац. аграр. ун-т ; уклад. : Ю. Ф. Мельник [та ін.] ; відп. за вип. : А. М. Угнівенко. – К. : Вид. центр НАУ, 2005. – 16 с.

4.Марченко, Н. И. Гистологическая структура и морфометрия длиннейшего мускула спины мясных бычков разных генотипов / Н. И. Марченко // Realizặri şi perspective în creşterea animalelor: Materialele simpoz. ştiinţic consacrat jubileului de 50 de ani de la fondarea Institutului de Zootehnie şi Medicinǎ Veterinarǎ / Ministerul agriculturii şi industriel alimentare. Academia de ştiinte. Institutul de Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Maximovca, 2006. – С. 111–114.

5.Інструкція із селекції бугаїв м’ясних порід / М-во аграр. політики України, Ін-т розведення і генетики тварин УААН, Нац. аграр. ун-т ; Ю. Ф. Мельник [та ін.]. – К. : Арістей, 2009. – 18 с.

6.Янко, Т. Роль контрольно-випрбовувальних станцій в селекції м’ясної худоби / Т. Янко, В. Шух // Тваринництво України. – 2009. – № 8. – С. 36.

7.Гузєв, І. В. Породоутворювальний процес у м’ясному скотарстві України / І. В. Гузєв, О. П. Чиркова // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. – К., 2010. – Вип. 44. – С. 10–14.

8.Технологія виробництва м’яса та розвиток галузі м’ясного скотарства в забруднених радіонуклідами районах : метод. рек. / Т. С. Янко [та ін.] ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин, Волинська обл. держ. адміністрація. – Чубинське, 2010. – 15 с.

9.Рекомендаціїзі створення і використання пасовищ на деградованих, малопродуктивних і забруднених землях / М-во аграр. політики та прод-ва України, НААН, Житомирський нац. агроеколог. ун-т, Ін-т розведення і генетики тварин, Ін-т агроекол. і природокористування НААН ; кол. авт. М. І. Бащенко [та ін.]. – Житомир, 2013. – 30 с. – (Скотарству – сучасні технології).

10.Система годівлі м’ясної худоби при пасовищному утриманні : монографія / М. В. Зубець [та ін.]. – К. : Аграр. наука, 2010. – 826 с.