Аспірантам

Шановні колеги!

Пропонуємо ознайомитися з новими надходженнями до бібліотечного фонду

2014

Монографії, підручники, навчальні посібник

1. Гиль М. І. Вплив внутрішньопородного підбору з використанням спорідненого розведення і міжлінійних кросів на молочну продуктивність корів : монографія ; Миколаївський національний аграрний університет. - Миколаїв, 2013. - 137 с. : табл., ил.

10 Сучаснірепродуктивні технології, селекційно-годівельні аспекти та виробництво і переробка тваринницької продукції : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 липня 2014 р.). - Велика Бакта, 2014. - 155 с. : табл.

11. Технологія виробництва продукції птахівництва : практикум до виконання лаб. занять студентам аграр. вищих навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредит. за напрямком 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" : навч. посібн. - К. : Агроосвіта, 2013. - 272 с. : табл., ил., цв.ил.

12. Технологія виробництва продукції тваринництва : підручник для студ. вищих навч. закладів ІІ-ІVрівнів акредитації. - К. : Агоосвіта, 2013. - 492 с. : табл., ил.

13. Технологія оцінки бугаїв м'ясних порід на контрольно-випробувальній станції ; Ін-т тваринництва центр. р-нів, УААН. - Дніпропетровськ : Деліта, 2009. - 78 с. : табл.

14. Угнівенко А. М. Генофонд порід великої рогатої худоби м'ясного напрямку продуктивності України. - К. : Київська правда, 2010. - 105 с. : табл., цв.ил., рис.

15. Хмельничий Л. М. Основи генетики та селекції сільськогосподарських тварин : навчальний посібник для студен. аграр. вищ. навч. заклад. І-ІV рівнів акредитації із напрямку 090102 "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва". - К. : Аграрна освіта, 2011. - 497 с. : табл., рис.

16. Рубан Ю. Д. Результативность научной и педагогической деятельности: трудолюбие и способность, высокие моральные качества. - Харьков : Эспада, 2014. - 296 с. : ил.

17. Копылов К.Использование ДНК-маркеров в животноводстве Украины. - [б. м.], 2013. - 94 с. : табл., рис.

18. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; НААН України, ННЦ Ін-т аграрної економіки. - К., 2012. - 182 с. : табл.

19. Прокопа І. В. Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку ; НАН України, Ін-т економ. та прогнозування. - К., 2011. - 237 с. : табл.

20. Кормление ремонтного молодняка и коров в условиях техногенной и антропогенной нагрузки Донецкого региона : научно-практические рекомендации ; С. Н. Александров [и др.]. - Донецк, 2013. - 39 с. : табл.

21. Генофондпорід сільськогосподарських тварин України : навчальний посібник ; М-во аграр.політики та прод. України, Подільський держ. агро-техн. Ун-т. - Камянець-Подільський : Видавець ПП Звойленко Д. Г., 2013. - 351 с. : табл.

3. Молекулярно-генетичні та біотехнологічні дослідження в галузі тваринництва ; за наук. ред. М. В. Зубця. - К. : Аграрна наука, 2013. - 248 с. : табл., рис.

4. Копылов К. Использование ДНК-маркеров в животноводстве Украины. - [б. м.], 2013. - 94 с. : табл., рис.

5. Норми,орієнтовані раціони та практичні поради з годівлі великої рогатої худоби : навч. посіб. для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напрямку 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у вищих навч. закл. ІІ-ІV рівнів акредитац. М-ва аграр. політики та продовольства України ; М-во аграр. політики і продов. України, НААН, НУБІП, Харківська держ.зоовет. академія, Ін-т тваринництва НААН України. - Житомир : ПП "Рута", 2013. - 515 с. : табл.

6. Основи тваринництва і ветеринарної медицини : підручник. - К. : Вища освіта, 2011. - 687 с. : табл., рис., ил.

7. Поліщук Ф. Й. Інформаційний посібник по фізіологічним основам поведінки і дресирування собак. - К., 2013. - 184 с

8. Полищук Ф. И. Кинология : учебн. для высш. учебн. завед. - Ирпень : ВТФ "Перун", 2007. - 1000 с. : табл., фото.цв., рис.

9. Стрекозов Н. И. Интенсификация молочного скотоводства России ; Рос. академия с.-х. наук. - Смоленск, 1997. - 238 с. : табл., ил., граф.

Наукові збірники

 

1. Інститут тваринництва НААН. Науково-технічний бюлетень ; І. А. Іонов (гол.ред.) [та ін.]. – 1971 – Вип. 110. – Харків, 2013. – 206 с. : табл., рис.

10. РУП  "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству".  Зоотехническая наука Беларуси : Сб. науч. трудов ; (глав. ред.) И. П. Шейко [и др.]. – Т. 48. Ч. 1. - Жодино, 2013. – 368 с. : табл., рис.

11. РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству".  Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. трудов ; (глав. ред.) И. П.  Шейко [и др.]. – Т.48,ч. 2. - Жодино, 2013. – 350 с. : табл., рис.

2. Інститут тваринництва. Науково-технічний бюлетень ; І. А. Іонов (гол. ред.) [та ін.]. – 1997. – Вип. 111. – Харків, 2013. – 311 с. : табл., рис.

3. Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія Нова"-Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства. Вівчарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник ; В. М. Іовенко(гол.ред.) [та ін.]. – Вип. 36 : в присвячено 140-річчю від дня народження академіка М. Ф. Іванова. – Нова Каховка : " Пиел", 2011. – 206 с. : табл., рис.

4. Миколаївський національний аграрний університет.  Вісник аграрної науки Причорномор'я : науковий журнал ; В. С. Шебанін (гол. ред.) [та ін.]. – 1997. – Вип. 4, т. 1. – Миколаїв, 2013. – 206 с. : табл., рис.

5. Миколаївський національний аграрний Університет.  Вісник аграрної науки Причорномор'я : науковий журнал ; В. С. Шебанін (гол. ред.) [та ін.]. – 1997. –  Вип. 1(77) – Миколаїв, 2014. – 208 с. : табл., рис.

6. Миколаївський національний аграрний університет.  Вісник аграрної науки Причорномор'я : науковий журнал ; В. С. Шебанін (гол.ред.) [та ін.]. – 1997. – Вип. 2(78). – Миколаїв, 2014. – 210 с. : табл., рис.