Нормативно-правове забезпечення

Наукова співпраця Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН:

1.Міжнародна

2. З установами України

Нормативна база:

1. Закон України "Про вищу освіту"

2. Закон України "Про  освіту"

3. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

4. Закон України "Про наукову і наукову-технічну експертизу"

5.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 року № 261

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 року № 266

7.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами)

8. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 12 січня 2017 року № 40

9.Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06 березня 2019 року № 167

10.Проєкт стандарту вищої освіти України підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії

11.Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання стипендіального забезпечення»від 28 грудня 2016 р. № 1050

12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікації»

13. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

14.Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 

15. Глосарій

16. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)

17. Закон "Про внесення змін до деяких Законів України щодо присудження наукових ступенів"

18. Постанова Кабінету Міністрів України "Про присудження ступеня доктора філософії"

19. Про затвердження порядку присудження ступеня доктора філософії

20.Л ист МОН від 23.10.2018 № 1/9-650 Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти

 

 Нормативно-правове забезпечення Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН:

1. Статут Інституту

2. Колективний договір

3.Ліцензія

4. Положення про відділ інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури

5. Положення про звітування здобувачів наукового ступеня доктора філософії, доктора наук та виконання індивідуального плану наукової роботи

6. Постанова НАН України «Про Етичний кодекс ученого України»

7. Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу

8. Положення про гаранта освітньо-наукової програми

9. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатку до нього європейського зразка

10. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти третього (освітнього-наукового) рівня

11. Положення про робочу програму навчальної дисципліни 

12.Положення про педагогічну (асистентську) практику здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

13. Положення про забезпечення права на вибір здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти навчальних дисциплін

14. Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті  здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

15. Положення про Методичну комісію

16. Положення про наукову-технічну бібліотеку 

17. Положення з техніки безпеки та охорони праці

18. Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату

19. Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності здобувачів третього освітньо-наукового рівня

 20.Положення про прийняття на роботу, звільненя наукових співробітників і заміщення вакантних посад

21. Положення про  організацію освітнього процесу

22.Положення про  освітньо-наукову програму

23.Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій

24. Положення про  сексуальне домaгання

25. Положення про  академічну доброчесність