cherniacЗавідувач лабораторії

        Черняк Наталія Григорівна – кандидат с.-г. наук, ст. н. с.

       

         google academy

           Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

         

  

Співробітники:

Гончарук Оксана Петрівна –  науковий співробітник;

google academy

Осипчук Алла Миколаївна –  науковий співробітник.

 

google academy

Наукові дослідження

31.02.01.09.П «Удосконалення системи підвищення генетичного потенціалу великої рогатої худоби молочних порід», ДР № 0121U108400 (2021-2023 рр.)

25.02.01.17. П «Удосконалити технологію вирощування сої на основі бактеріально- мінерального живлення в умовах правобережного Лісостепу України», ДР № 0121U108632(2021–2023 рр.)

 Напрямки наукової діяльності: 

-   провести оцінку молочної худоби за комплексом господарсько-корисних ознак;

 вивчення мінливості і спадковості ознак  молочної продуктивності великої рогатої худоби молочних порід;

 вдосконалити методи селекційно-племінної роботи  у молочних стадах;

дослідити особливості росту, розвитку рослин та формування врожайності насіння сої залежно від інокуляції насіння, позакореневих підживлень та гідротермічних умов;

 виявити залежності формування фотосинтетичної продуктивності сої залежно від впливу інокуляції насіння та позакореневих підживлень;

виявити залежності формування симбіотичного апарату сої залежно від впливу технологічних прийомів, зокрема інокуляції насіння та позакореневих підживлень;

-  описати процес формування генеративних органів у сортів сої та виявити вплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень на їх абортивність;

-  провести оцінку індивідуальної продуктивності рослин, урожайності та якості насіння різних сортів сої залежно від факторів, що вивчались;

визначити кореляційні та регресійні залежності між наявними гідротермічними ресурсами регіону, технологічними прийомами та продуктивністю сої;

-  удосконалити технологію вирощування сої на основі оптимізації бактеріально-мінерального живлення;

обґрунтувати економічну та біоенергетичну ефективність технології вирощування сої на основі інокуляції насіння та позакореневих підживлень.

 

Основні наукові здобутки

·  Створено та апробовано українську чорно-рябу молочну породу, її центрально-східний, поліський, західний, сумський і південний внутрішньопорідні типи, низку заводських типів і ліній.

·   Розроблено програму селекції української чорно-рябої молочної породи на період 2013–2020 років.

·  Розроблено та впроваджено плани селекційно-племінної роботи зі стадами голштинської, української чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід (n=38).

·     Розроблено та впроваджено плани підбору бугаїв-плідників до маточного поголів’я.

·  Поповнено загальноінститутську базу даних племінної худоби молочних  порід за допомогою системи управління молочним стадом «Орсек».

·   Запропоновано та впроваджено в систему селекції молочної худоби оцінку корів за екстер'єрним типом.

·   Поліпшено племінніта продуктивні якості поголів’я української чорно-рябої молочної породи в  племінних заводах та репродукторах.

· Розроблено наукову концепцію створення сучасного біотехнологічного комплексу з виробництва молока на енергетично збалансованій і безпечній основі, яка ґрунтується на сучасних уявленнях щодо закономірностей онтогенетичного розвитку особливостей травлення, генетичного по тенціалу продуктивності великої рогатої худоби, принципах безперервності, послідовності, циклічності та економічної доцільності технологічних операцій, оптимізації умов утримання, способів годівлі, догляду й експлуатації корів, енергоощадливості виробництва та екологічній безпеці довкілля.

· Розроблена ресурсоощадна технологія вирощування сої на насіння  в умовах правобережного Лісостепу України.

· Удосконалані тех­нологічні прийоми вирощування сої на насіння в умовах правобережного Лісостепу.

· Розроблені методичні рекомендації щодо вирощування сої в господарствах Київської області. 

 

Об'єкт досліджень  

 

29.11.2021.229.11.2021.329.11.2021.429.11.2021.1

 

Основні публікації

 

1.   Черняк Н. Г., Гончарук О. П., Черняк Н. С. Генеалогічні лінії голштинської породи.Наука и технологии : сб. материалов науч. конф. Международного исследовательского центра «ENDLESSLIGHTINSCIENCE»(25-26 января 2021 г.). Алматы, Казахстан, 2021.С. 68–74.

2. Черняк Н. Г., Гончарук О. П., Черняк Н. С. Вплив схрещування маток української чорно-рябої та голштинської порід з бугаями джерсейської породи на основні селекційні ознаки помісного поголів'я. Розведення і генетика тварин. Київ, 2020. Вип. 60. С. 85–91. 

3. Черняк Н. Г., Гончарук О. П. Міжпородне схрещування в популяції молочної худоби. Наука и технологии : сб. материалов науч. конф. Международного исследовательского центра «ENDLESSLIGHTINSCIENCE». Нур-Султан, Казахстан, 2020. Т. 2. С. 98–102. 

4. Krugliak A. P., Birukova OD., Krugliak T. O., Krugliak OV., Cherniak NH., Stoliar YaV., Polishchuk DV. Thebreedingandeconomicvaluesofrelatedleader 1926780 groupbullsinukrainianredandwhitedairybreed. Розведення і генетика тварин. Київ, 2019. Вип. 57. С. 68–78.

5.   Черняк Н. Г., Гончарук О. П. Зв'язок екстер᾽єру з тривалістю та ефективністю довічного використання корів. Розведення і генетика тварин. Київ, 2018. Вип. 55. С. 143–148.

6.  Черняк Н., Гончарук О. Сексована сперма для осіменіння. AgroOne. 2018.  11 (36). С. 3334.

7.  Черняк Н., Гончарук О. Технологіярозморожуваннясперми. Моя ферма. 2018. № 3. С. 5859.

8. Черняк Н. Г., Гончарук О. П., Козий В. И., Черняк С. В. Линейная оценка коров украинской черно-пестрой молочной породы по типу. Сельское хозяйство – проблемы и перспективы : сб. науч. тр. Гродно : ГГАУ, 2017. Т. 37 : Зоотехния. С. 303–312.

9. Черняк Н. Г., Гончарук О. П., Козій В. І., Черняк С. В. Оцінка бугаїв-плідників за лінійною оцінкою типу дочок української чорно-рябої молочної породи. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. 2017. Вип. 5/1 (31). С. 181–187.

10.  Осипчук А. М, Осипчук О. С. Особливості формування кормової цінності і продуктивності сої. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. 2017. Вип. 5/2 (32). С. 88–93.

11. Осипчук А. М. Особенности формирования урожая сои. Сельское хазяйство – проблемы и перспективы : сб.науч. тр.Гродно : ГГГАУ, 2017. Т. 38. Агрономия. С. 160–169. 

12. Осипчук А. М., Черняк Н. Г., Гончарук О. В. Рекомендації щодо вирощування сої в господарствах Київської області / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця. Чубинське, 2018. 32 с.

13.  Осипчук А. Н. Соястратегическая культура современного земледелия. Agronomie şi agroecologie Кишинев, 2018. Т. 52 (1). С. 146–152.

14. Осипчук А. М. Передпосівна обробка насіння мікроелементами – передумова високого врожаю. Корми і кормовиробництво. Вінниця, 2019. Вип. 88 : Корми і кормовийбілок : матеріали ХІ Міжнарод. наук. конф. С8185.

15. Осипчук А. М. Оптимізація технології вирощування сої. Актуальні проблеми підвищення якості та безпеки виробництва й переробки продукції тваринництва : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 14 лют. 2020 р. Дніпро, 2020. С. 290–292. 

16. Осипчук А. М. Мінеральне живлення сої. Вісник Степу. Кропивницький, 2020. Вип. 17 : Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України :матеріали ХVІ Всеукр. наук.-практ. конф. С. 117–122.

17. Осипчук А. М. Особенности формирования кормовой ценности и производительности сои. Наука и технологии : сб. материалов науч. конф. Международного исследовательского центра «ENDLESSLIGHTINSCIENCE». Нур-Султан, Казахстан, 2020. С.113–121.

18. Осипчук А. М. Позакореневе живлення сої Проблеми аграрного виробництва на сучасному етапі і шляхи їх вирішення : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. ювілейним датам від дня народження видатних вчених рослинників: 130-річчю від дня народж. д-ра біол. наук, проф. Льва Миколайовича Делоне; 120-річчю від дня народж. канд. с.-г. наук Софії Михайлівни Фріденталь (1-2 липня 2021 р.) / Ін-т рослинництва імені В. Я. Юр‘єва НААН. Харків, 2021. С. 83–86. URL: https://yuriev.com.ua/assets/files/konferencii/tezi-dopovidej-2021.pdf

19.  Осипчук А. Н. Соя – стратегическая культура современного земледелия. Наука и технологии : сб. материалов науч. конф. Международного исследовательского центра «ENDLESSLIGHTINSCIENCE» (25-26 января 2021 г.). Алматы: Казахстан. С. 5057.